Page 109 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

.עיניל
יוו
טר יטנעמיגער
ןוא
שיטאמעט
טצ ינערגאב
יז זיא טינ
- ן ע ו וע ג
טאה יד
עק יזאד
ר וט א ר עט יל
ט ר א פ
טלגיפשעגפא
ןיא א
רעס יורג
סאמ
יד
,עיינ
עשידיי
.ט י יק כע לק ר י ו ו
יד
עש יראט ע לא ר פ
ר וט א ר עט יל
טאה
ן ס י ר ע ת ע ב יא
יד
ע ט צ ע ל
ם יד ע פ
ןופ
גנודניבראפ
טימ יד
עשידיי
ןר וטא רעט יל
ןיא
,ד נא ל ס י וא
שיאעדיא
ןוא
.ךע לט פאש לע זע ג
יד
שיטעיוואס
עשידיי
ר וט א ר ע ט יל
זיא
ןראוועג
א ןייר
ר ע ל א ק א ל
.ט ק ו ד א ר פ
שיראטסיה
טאה יז
טפעשעג
ריא
הקיני
ןופ יד
שיליכשמ
עטצ יפש ראפ
קרע וו
ןופ
, ד ל ע פ נ ע ס ק א
ןעמעוו
ןעמ
טאה
םיתמ־היחמ
,ןעוועג
ןופ יד
קרע וו
ןופ
,יקצע ניל
ע ל ע ד נע מ
ןוא
,םכ ילע ־ם ולש
.א .א
2
ןיא יד
ןראי
1941-1926
טמוק
ףיוא ןוא
ט יל ב ךיז
רע ד נא נא פ
יד
־יפא
ע לע יצ
עשידיי־שיטעיוואס
.ר וט א ר ע ט יל
סע
ןעניישרעד
,ןענאמאר
־רעד
,ןעגנולייצ
,ס ע מ א ר ד
,ר ע ד י ל
עלעניגירא
ןוא
.עטצע זע גרעב יא
ןשיווצ יד
ןעגנוצעזרעביא
ןענייז
ןארא פ
ענייפ
ןרעטס ומ
ןופ
רע כ י וה
,טע ברא ־טס נ וק
יוו
סעטעג
,״טםיופ״
םעסעט נאװ רעם
ןאד״
,״טאכיק
עקינײא
קרעװ ןופ
,ר יפסקעש
ק א זלא ב
ןוא
ךיוא ןופ
רע ד
רעש יסא לק
רעש יסור
.ר וט א ר ע ט יל
םע
ןעניישרעד
עקיגאוו
עכעלטפאש נס יוו
,ןטע ברא
ט ר פ ב
ףיוא
םעד ־עג
טיב ןופ
רעשידיי
עטכישעג
ןוא
.ר א ל ק ל א פ
סע
טלק יווטנא
ךיז א
עסיורג
עשיגאגאדעפ
,ר וטא רעט יל
ןוא א
ק ע ט א יל ב יב
ןופ
ע לא יצא ס
.קרע וו
טיול יד
עש יפארגא ילביב
תומישר
ן ע ל ט ק נ י פ
טר יפעג
ןענייז
ם יורא
עגראק
ט נ ז י ו ט
ר ע כ י ב
א
. ר א י
ם ורא
ר ע ד
רע ק יזא ד
ר וט א ר ע ט יל
זיא
טקיטפעשאב
א
עםיורג
לא צ
,רעביירש
,ר ע ר ע ל
,רע וט ־ר וט ל וק
,רעש ראפ
עט ר יד נע פ יט ס
ןטנעדוטס
ןוא
.ןטסילאנרושז
רעייז
לא צ
טאה
טכ י יר גרעד
עפא נק
500 .
טימ
ע ל א
תונורסח
ןוא
ןשינעראוואב
זיא
םאד
ןעוועג
א
ע ל א מ ר א נ
,ר וט א רעט יל
ןטלאהעגסיוא
ןופ
,ןד נא פ ־ה כ ולמ
א
ר וט א רעט יל
טימ
ןטייל
.ךיילג
יד
עש יטעראעט
תוחנה ןופ
ר ע ד
רע ק יזאד
ר וט א רעט יל
טימ א
ןשיראזנעצ
ש זיטסערפ
ןבאה
ט ר י ל ומ ר א פ
ןוא ־עג
ט נרע ל
רעביירש
טימ
.ר וט ל וק
ם ו ח נ
, ר ע ד נ ע ל ס י ו א
־ ר ו ג
, ן י י ט ש .י
, ן י ש ו ר ב א ד
, ו ו א נ י ס ו נ
א ש א י
, ן י י ט ש נ א ר ב
ם י י ח
, ץ ע נ ו ד
ה ש מ
, ו ו א ק א ו ו ט י ל
ר י א מ
, ר ע נ י ו ו
א מ א י ס
, י ק ס ו ו א ק ו ש ז
, ק י ש ט י י ב א ר א ו ו
, ט ע ל ב ו ד
, ן א ט י ו ו ע ל
, ד נ א ל ר ו ק
, י ק ס נ א י ר ב
, א ק ר א י ו ו ע ו ו
ס ק א מ
ק י ר ע
חצ
ןאמלוש