Page 111 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

וצ
ןאמלוש
.טייק
ןשיווצ יד
עט סק יט כ י וו
ןכאז
ט ק ורדע ג
ןיא
״םארטש״
ויא
יא ד כ וצ
ןע נאמ רעד
סאד״
ע ט י ת
״דניק ןופ
םעד
ק יט ייצ ירפ
םע נעמ וקעגמ וא
ב י י נ י ש ש ט י י נ מ א .ן ןיא
״םארטש״
ןזײװאב
ן י ז יד
עטשרע
קרע וו
ןופ
ל א י נ ד
מ י י ע ר א ו ו י ט ש .י( ד א נ י ע )ל ןוא יד
ס ע יס ע ר פ מ יא ־ה מ ח ל מ
ןופ .ש א ג
. ר ע נ י ד
ןטימ
גנאגרעטנוא
ןופ
םעד
ןקיזאד
לאנרושו
ןיא(
1924 )
ט ק יד נע ר א פ
ן י ז יד
ה פ וקת ןופ
,רע י ירפ
רעשידיי
.ר וט א ר ע ט יל
םע
טב יוה ךיז ןא יד
ע כ א פ ע
ןופ
ר עש ירא ט ע לא ר פ
,ר וט א ר ע ט יל
טינ רא נ יוו
א
,הטיש רא נ יוו א
.ר וט א ט ק יד
ןיא 1925
טניישרעד
ןיא
ע ווקסאמ
םאד
ך וב ל מ א ז
,״דרע־ײנ״
רכיורא
ןבעגעג
ןופ
םעד
רעװ קםאמ
װ יט קע לא ק
ןופ
עשידיי
.רע ב י ירש ־רע בא ט קא
א ך ס ןופ יד
רעטעבראטימ־״םארטש״
ןטע ב רא
.טימ ייז
ןעייג
ר ע ב א
ןיוש
ןטימ
םארטש ןוא
ןביירש ראג
.שרעדנא
רע ד
רע ק יט יר ק
ר ע ד נ ע ל ס י ו א
טגערפ
,ןיוש
ב יל וצ
םאוו
ף ר א ד ןעמ
ןעיצ״
רעטיױו
םעד
ם ידא פ
ןופ
ר ע ד
רעש ידיילא
־ר וטא רעט יל
גנולקיווטנא
ךא נ
םעד יוו יד
ע יצ ולא ווער
טאה
טרעטעמשעצ
יד ־לא
עשידיי
ןוא
עשידיי־טלא
״?טייקכעלטפאשלעזעג
רע ד נע ל ס י וא
,ט לא ה זא
ר ע ד
רעשידיי
רעביירש ןיא
ד נא ל ס ור
טאה
ן י ז
ןס ירעגפא
םנופ
ל פ א נ
ןופ
ר ע ד
רעשידיי־לא
.ר וט א ר ע ט יל
־ ו ר ב א ד
ן יש
,טביירש זא
סאד
עשידיי
ד יל
טאה
ןטיבעג
יד
.ק יטאמעט
ר ע ד
לא ר ט א ע ט
ק א ס י א
ש ט י ו ו א נ י ב א ר
טביירש ןיא
תוכייש טימ
ר ע ד
גנוריפפיוא
ןופ
ם ע צ ר פ
טכאנייב״
ןפיוא
ןטלא
,״קראמ
זא יד
עק יזאד
גנולעטשראפ
ף ר א ד
ןרעוו
א
םע י ו וקער
טינ רא נ
ןרא פ
ןטלא
,רע ט א עט
רא נ
ךיוא
ר א פ
ר ע ד
רעצנאג
רעשידיי
רע ק ידלטעטש ני ילק
טסנוק ןוא
.ר וט ל וק
ק י צ י א
ר ע פ ע פ
ט ק ורד
ןיא
״דרעײינ״
ענײז
רעדיל־״ןטאי״
ןוא א י ז י כ א ר י ק
טביירש ןיא
ענייז
רעקסנימ״
״סעטאלב
:יוזא
טיג א קוק טימ
ןמוטש
,קילב
רעד
קראמ
טיצראפ
ךיז ןיא א
רעוואשז
זיא׳ס
רעדעי
גאט א
קיוועשלאב
ןוא
רעדעי
קיוועשלאב
א
רעוואכ
ןוא רימ טא יד ןופ טיונ ןוא ייוו
ןופ
עטלא
עליטש
,ךעלסעג
רימ
ןלעוו
,ךייא יוו
עליופ
יורטש
ןטערטעצ
ןוא
!ןסעגראפ
םע
ןדניוושראפ
יד
עטריניפאר־ש יטעטסע
ר ע ד י ל
ןופ א
ןייטשפאה
ןוא א
,ווארינשוק
ןוא סע
ןזייוואב
ךיז יד
עוויטימירפ
ןוא
עטושפ
ר ע ד י ל
ןופ
ק יר א כ
ןוא
.ר ע פ ע פ