Page 112 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

, ו ו א ר י נ
ע פ י ל
, ק י נ ו ע ר
ן י ס א ר
.א .א
ערע ייז
םיריש
ןענײז
ןע ג נ ורדע גכר וד
טימ
ןשיגארט
,ס א ט א פ
טימ
ןפיט
קיטייוו
ב יל וצ יד
ע ק יט ול ב
ןעמארגא פ
ןוא
.ע ניארק וא
ל ע ל א ר א פ
ןטימ
ק ור ד ס י וא
ןופ
רע צ זיא
ר ע ב א
ןארא פ
ךיוא א
גנאזעג
ןופ
ד י יר פ טימ
ר ע ד
.ע יצ ולא ו וע ר
,תמא ןיא יד
ר ע ט ע ל ב
ן ק ו י ד
ךיז ־לע
ב ור־יפ
ר ע ד י ל
ד ו ב כ ל
ר ע ד
,ע יצ ולא ווער
,ר ע ד י ל
םאוו
ןפ ור םוצ
,ףמאק
ר ע ב א יד
עטסקיגא וו
ןטעא פ
ןופ
רע נע י
טייצ
ןענייו
ם יל ב א ןוא טינ ןייק
ע ק י ד ל ב ו י
.ןרע נא יצ ולא ווע ר
ןיא יד
ןראי
1924-1922
זיא ןיא
ע ו וקסאמ
ןענישרעד
ר ע ד
לאנרושז
,״םארטש״
םאוו
טצע ז
ךא נ
ץ לא
ר א פ יד
עש יסאלק
ס ע יצ ידא ר ט
ןופ
ר ע ד
רעשידיי
.ר וט א ר ע ט י ל
ןיא א
טאטיצ
ןופ
רשא
סנאמצראווש
א
,הרוש
טרעוו
ל ע ו פ ב
שממ
טק ירדע גס יוא
ר ע ד
רעש ירע לט ס נ יק
ןימאמ־ינא
ןופ
םעד
ןקיזאד
:לאנרושו
ראנ״
רעטנוא
ןזלעפ
רעה ךיא
טניר ןוא
טלזיר
שירפ א
/׳םארטש
ןיא
ם ע ד
ןש יטאמארגארפ
ל ק יט ר א
טרעוו
טגאזעג
:יוזא
״םארטש״
עשירעלטס נ יק-שירארעטיל -
ןטפעה־שדוח
טניישרעד
ןיא
עווקסאמ
ייב
רעד
טעבראטימ
ןופ יד
עטסעב
עשידיי
,רעביירש
,רעטכיד
רעלטסניק
ןופ
,עווקסאמ
,וועיק
,עשראוו
,ןילרעב
.קראי־רינ
״םארטש״
ליוו
ןקינייאראפ
יד
עלא
עשידיי
עלופתוירחא
,ןטפערק־טסנוק
סאוו
ןדימש ייב
ןקיטנייה
גאט יד
עשיטעטסע
ןטרעוו
ןופ
רעזדנוא
.הפוקת
״םארטש״
ליוו
ןרעװ
רעד
רעשירעפעש
רעקירדסיוא
ןופ
ערעזדנוא
עיינ ןוא
עקידנעיינאב
עוויטקא
.ןעגנובערטש־טסנוק
״םארטש״
ליוו
ןקיניזטםואװאבראפ
יד
ענעסקאוועגנא
ןסעצארפ־סגנופאש
ןופ
רעד
רעשידיי
.״רוטלוק־טסנוק
ר ע ד
ר ע ק יט יר ק
ןישורבאד
טאה
,ןבירשעג
זא
םייב״
לעווש ןופ
ר ע ד
רעיינ
ר וט א ר ע ט יל
ןעייטש רימ טימ
ע רעט נ ומ ־ק יד רע פא ה
. ך ל י פ ע ג ר א פ
רע
,טגאז
זא ןיא יד
עטשרע
ןראי
ןופ
ר ע ד
ע יצ ולא ו וער
ןבאה
ר ע ט כ יד
,טר יזיווארפמ יא
ןבירשעג
. ןט א ק א ל פ
טציא זיא
ר ע ב א
ןעמוקעג
יד
טייצ
ר א פ
זעטניס
ןוא
ר א פ
ר ע ט פ יט ר א פ
.גנופאש
ר ע ד
״םארטש״
זיא
ןעוועג
יד
ע ט צ ע ל
ע יצאטםעפ ינאמ
ןופ
ר ע ד
ר ע י יר פ
רעשידיי
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
.ד נא ל נט ע י ו ואס
ןיא
ם עד
לאנרושז
־עג
טניפ
ןעמ
,עפ יט
עשידיי
,ר ע ד י ל
ט ר יניפא ר
ענעבירשעג
עשידיי
ןעייסע
ןוא
ע ט ס נרע
עשידיי
.ק יט יר ק ־ר וט א ר ע ט יל
יד
רעביירש
ןבאה
טכוזעג
א
ןשידיי
,ל יט ס
טק נע בע ג
ךא נ
ע ט כ ע
עשידיי
ןע מ רא פ
ןוא
רעשידיי
־יגאוו
יד
עשידיי־שיטעיוואס
רוטארעטיל
הצ