Page 113 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

דצ
ןאמלוש
ןעגנוטייצ־גאט
,ד א ר גא רט ע פ (
,וועיק
.)קסנימ
םע
ןע נעפע
ךיז
עט יירב
ןט ייקכעל געמ
ר א פ
עשידיי
רעביירש וצ
ןק ורד
ערעייז
.ק רע ו ו
םע
ןעמוק
ףיוא עיינ
,ןטנאלאט
ןוא יד
ע ט לא
ןעמוק וצ ןא
ןטייקירעווש
םוצ
־עטיל
ןשיראר
.ד ומע
יד
עשידיי
ר וט א ר עט יל
טאה
ןביוהעגנא
ךיז
ק יטסאה
וצ
.ןעלק יווט נא
זיא
ר ע ב א
ןעמוקעג
יד
,עשיטסיוועשלאב
יד
ר ע ב א ט ק א
ע יצ ולא ווער
ןוא
טאה
םרוג
ןעוועג
א
עלענש
עיצאטנעמיגער
ןופ יד
ןר וטא רעט יל
ןיא
,ד נא ל ס ור
ר ע ד
רעשידיי
.ם כ ות ב
ןיא יד
ןראי
ןופ
ןשירעטילימ
םזינומאק
טאה יד
עשיטעיוואס
טכאמ
טאהעג
ערעק יטכ יוו
,תוגאד
יוו
ןעמע נראפ
ךיז טימ
.ר וט א ר ע ט יל
סא ד
טאה
ןבעגעג
יד
עשידיי
רעביירש א
־כעלגעמ
טייק וצ
ןביירש
יירפ ןוא
.טמיוצעג־טינ
יד
עק יזאד
טייהיירפ
טאה ־עג
טשרעה
ןזיב רא י 1924 .
יד
ר ע יר פ
עט נא מ ר ע ד
רע ווע יק
,עפ ורג
רעמ
ר ע ד א
רעקינייוו
ןא
עטריזינאגרא
ןוא ןא
עשיטםאיזוטנע
ןירעס ירגאב
ןופ
ר ע ד
־רע בא ט קא
,ע יצ ולא ווער
טרעוו
זייווכעלס יב
יד
ןירעבעגנאט
ר א פ
רע ד
רעש יטעיוואס
רעשידיי
.ר וט א ר עט יל
ןיא יד
ןראי
1920-1919
ןענייז
ןיא
וועיק
ןענישרעד
ייווצ
ד נע ב ןופ א
ך וב למ א ז
.א .נ
,״סנגייא״
טימ
ר ע ד
גנוקילײטאב
ןופ
ד ו ד ב
ג ר ע ע ־ ל
, ן א ס
ד ו ד
, ן י י ט ש פ א ה
ל א ק ז ח י
, ן י ש ו ר ב א ד
ר ש א
־ צ ר א ו ו ש
, ן א מ
ש י נ י י ב
, ן א מ נ י י ט ש
ץ ר פ
, ש י ק ר א מ
ע פ י ל
ק י נ ז ע ר
ןוא
.ע רע ד נא
ןאס לע גרע ב
טאה
ןטראד
ט כ ע ל ט נפ ע ר א פ
ןייז
ןטמ יראב
,״גנאגפא״
ד ע ר
ר ת ס נ
ןייז
אבב״
״השעמ ןוא ןיא״
,״רבדמ
ןוא
ןאמנייטש
חישמ״ ןב
.״ףסוי
טעמ כ
ע לא
קרע וו
טק ורדע ג
ןיא יד
עק יזאד
ר ע כ י ב ל מ א ז
ןבאה
ףיוא ךיז
ןגארטעג
םעד
םתוח ןופ
ר ע ד
.טייצ יד
קרע וו
ןענייז
ןעוועג
ןדאלעגנא
טימ
ןלא יצאם
ןוא
ןלאנאיצאנ
.טלאה ניא
יד
רע ט כ יד
ןק ירד
םיוא
רעייז
רעצ
ףיוא יד
עשירפ
ןעמארגאפ
ןיא
.ע ניארק וא
ןיא יד
קרע וו
זיא
ןאראפ
ר ע ד
םעטא ןופ
שינעקנעב
ךאנ
.הל וא ג
טעמ כ
ןיא
.ה ט ב י י ר ש ע ק י ר ע מ א ן י א ן ע ו ו ,ט י י צ ר ע ב ל ע ז ר ע ד
ק י ו ו י י ל
םעד
,״םלוג״
טפאש
ר ע ד
רעגנוי
ןאמנייטש
ענייז
,עש ילאבמיס
עשיחישמ
.ס ע מ א ר ד
ןיא
יד
קרע וו
ןופ יד
ע לא
רעביירש
ם ורא יד
ר ע כ יב ל מ א ז
״םנגײא״
זיא
ט ל וב
ר ע ד
ךשמה ןופ
ר ע ד
רעשידיי
ע יצ ידארט ־ר וטארעט יל
ןוא יד
־ת נ ובע ג וצ
טייק וצ
ר ע ד
ר ע כ ע ל ט ל ע ו ו ל א
רעשידיי
.ר וט א ר ע ט יל
ןיא
ענעי
ערעווש ןוא
ע ק יט ולב
ןראי
(
1921-1918
) זיא ןיא
וועיק
־עגנא
ןעגנאג
א
ע ק י ד ע ב ע ל
עש ירארעט יל
.טייקיטעט
סע
ןענייז
ם י ת א
,קרע וו
בור־יפ־לע
,ר ע ד י ל
ןופ יד
עט נאמ רעד
רעביירש ןוא
ךיוא ןופ .א ק ו ־ש