Page 114 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

יד
עשידײ־שיטעיװאס
רוטארעטיל
(
1948-1918
)
והילא
ןאמלוש
1
ב ר * *
ר ע ד
רעטש רע
המח למ ־ט לע וו
זיא
עשראוו
ןעוועג
ר ע ד
־טפיוה
~
רעט נעצ
ר א פ
ר ע ד
רעשידיי
.ר וט א ר ע ט יל
ןטראד
טאה
ט ב ע ל ע ג
ןוא
טקריוועג
.י .ל
.ץ ר פ
ם ורא םיא
טאה ךיז
טר יפ ורג
סא ד
ע ט ס ע ב
ןוא
סא ד
,עטסקיגאוו
סאוו
יד
עשידיי
ר וט א ר ע ט יל
טאה ןאד
.ט גאמ ראפ
עשראוו
טאה
טאהעג
עשידיי
,ןגאלרא פ
,ןעגנוטייצ
ןלאנרושז
ןוא א
ןשידיי
־ר וטל וק
רעט נעצ
.)״רימזה״(
א
ןרע נע ל ק
רעט נעצ
טאה טימ ךיז
ט ר יט נע זע ר פ ע ר
.ענליוו
אד
טאה
ר ע ד
גא ל ר א פ
ע ל ק צ
ן י ק
טר יפעג
א
עשימאניד
,טייק יטעט
ןבעגעגסיורא
ר ע כ י ב
ןוא
ט ר פ ב
םעד
ןטמ יראב
לאנרושז־שדוח
יד״
עשידיי
,״טלעוו
סאװ
טאה ןיא 1912
ןביוהעגנא
ןייגסיורא
ןיא
־רעטע פ
גרוב ןוא א רא י
רעטעפש
ןגארטע גרעב יא
ןראוועג
ןייק
.ענליוו
ק יטייצכיילג
טזייוואב
ךיז ןיא
ר ע ד
טאטש
וועיק א
עפ ורג
עגנוי
עשידיי
,רעב יירש
יד
רעטעפש
עט נאקאב
רעוועיק״
.״עפורג
ןיא
־ראפ
ךיילג
ר ע ב א טימ
עשראוו
ןוא
,ענליוו
זיא
סאד
ןעוועג
ןא
רט י ידא במ וא
ר ע ק יד
.זיירק
ןיא
ר ע ד
רעטש רע
המח למ ־ט לע וו
טאה
דנאלשטייד
ט ר יפ וקא
ןליופ
ןוא
.עט יל
עשראוו
זיא
יוזא
ם ת א
ןראוועג
סיוא
רעט נעצ
ר א פ
.ד נא ל ס ור
ןיא יד
ןראי
ןופ
ר ע ד
ה מ ח למ
טאה יד
עשיראצ
הריזג
ףיוא
עשידיי
תויתוא
םוטש
טכאמע ג
יד
עשידיי
ע ם ע ר פ
ןוא
.ר וט א ר ע ט יל
טשרע
רעטעפש
טאה ןעמ יד
הריזג
.ןעירשעגפא
ןשיווצ יד
ם יט ילפ
ןופ
ןליופ ןוא
עט יל
ןבאה ן י ז ןיא יד
ייווצ
טעטשטפיוה
ןופ
,ד נא ל ס ור
ג ר וב ר ע ט ע פ
ןוא
,ע ו וקסאמ
ןענופעג
ךיוא
עשידיי
.רעב יירש
ןאט רא פ
ב ור ־יפ ־לע
ןיא
־ ל ל כ
,ט ע ב ר א
ןענייז
יד
עק יזאד
רעביירש
ןעוועג
קינייוו
, ו ויט ק ודא רפ
םגה םע
ןענייז
ס יורא א
ר א פ
עק יטכ יוו
,קרע וו
,יוו
,לשמל
סא ד ך וב םוצ
ק נעד נא
ןופ
םכ ילע ־ם ולש
( 1916 .)
יד
ע יצ ול א ו וע ר ־ר א ור ב ע פ
ןופ 1917
טאה
ט י יר פא ב
סא ד
עש יד נעלס ור
םוטנדיי
ןופ
ע ל א
,תוריזג
ןסאלשעגנייא
יד
הריזג
ןופ
ןק ורד טימ
עשידיי
.תויתוא
םע
ןרעוו
ק יטעט
עשידיי
.ןע י יטראפ
םע
ןעמוק
ףיוא
עשידיי
גצ