Page 115 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

99 ד . .ר
ם י י ח
ש אש ק ע :ם
ןליופ 1946 .
ןק ורדנייא
ןופ א
.עזייר
פ״צ
ןופ
עשיליופ
ןדיי
ןיא
.עניטנעגרא
םער ייא־סא נע וב
1946 . 191
.ןטייז
.ט ר ירט ס ול יא
100 ע . מ א
: ר ע ו ו י י ש
רימ
ןענייז
!אד
ןקורדנייא(
ןוא
ןע ג נ וטכארטאב
ןופ א
ך וזאב ייב
ר ע ד
תיראש
.)הט יל פה
קראי־וינ
1948 .
קחצ י
ןוא
ע ל ע נע ה
.ןאשיידנואפ
176
.ןטייז
.ס ע יפ א ר גא ט א פ
101 . .ש .ל
: ן א מ ר ע ד י י נ ש
ןשיווצ
קערש ןוא
גנונעפאה
א(
עזייר
רע ב יא
םעד
םעיינ
.)ןליופ
פ״צ ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
.עניטנעגרא
־סא נעוב
סער י יא
1947 . 352
.ןטייז
.םע יפא ר גא ט א פ
ךיוא(
ןיא
)שילגנע
בצ
ןאמדירפ