Page 116 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

89 ח . ו ה ר ז א ע נ א פ ר :ב
אטעג
ןוא
ע ר ע ד נא
.ר ע ד י ל
ךיוא
ןט נעמגארפ
ןופ א
ך ובגאט
ןיא(
ן ע ז ל ע ב ־ ן ע ג ר ע ב
ךא נ
ר ע ד
.)גנואיירפאב
ל א ע ר ט נא מ
1948 . .ח
.ןאמשרעה
103
.ןטייז
90. .ח ר ז א ע נ א פ ר :ב יד
ע ד א ל א ב
ןופ
ןק יט כע נ
.ד לא ו ו
לא ע ר ט נא מ
46.1948
אטעג(ןט ייז
.)ש זדאל
91. .ח
: ב ר א פ נ ע ז א ר
סא ד ד יל ןופ
םעד
ןשידיי
ר ע נ ל ע ק
.ם ה ר ב א
ןאד נא ל
1948 ,
השמ
.ד ב וע 87
.ןטייז
וצ
׳מונ
89-85 .
יירד
,ןעיודפ
סאוו
ןבאה
טבעלעגדעביא
יד
סאטעג
ןוא
ןטעצאק
ןלייצדעד
ןגעוו
ערעייז
ןעגנוריסאפ
ןוא
סעיצאוורעסבא
ןיא
רעשירעטכיד
.םראפ
100
רעכיב ןיא
שידיי
ןגעוו
ןברוח ןוא
הרובג
אצ
7.
ן כ א נ
ן ב ר ו ח
92
ל א ר ש י .
: ת ר פ א
ע זאלמ ייה
.ןדיי
א
ך וזאב ןיא יד
עשידיי
ןרע גא ל
ןיא
.ד נאלשט ייד
פ״צ ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
.עניטנעגרא
סער ייא ־סא נע וב
256.1947
.ןטייז
93 ז . ו ר ב ב :ל
גראב
ןבר וח
ןע לט יפא ק (
.)ןליופ
פ״צ ןופ
עשיליופ
ןדיי
ןיא
.עניטנעגרא
סער י יא ־סא נע וב
1946 .
94. .ה
י י ל ו י ו :ק טימ
ר ע ד
תיראש
.ה ט י ל פ ה
.ך וב גאט
.״אקיצ״
קראי־וינ
1947 . 304
.ןטייז
95 נ . ח ןמ
: ל י ז י י מ
ןשיווצ
ןבר וח ןוא
.יובפ יוא
,ןשינגעגאב
ןק ורדנייא
ןוא
ןע ג נ וטכארטאב
ןופ א
עזייר
ר ע ב יא
ע פאר י יא
ןוא
.לארש י־ץרא
.״ףוקיא״
קראי־וינ
1947 . 360 (382 )
.ןטייז
.ם ע יפ א ר גא ט א פ
96. .פ נ א ו ו י :ק
ןש י ו ו צ - ע פ א ר י יא
ה מ ח למ
ןוא
םולש
,זיראפ (
,גארפ
,ןליופ
.)ד נא ב ר א פ נט א ר
.״ףוקיא״
קרא יר ינ
416.1948
.ןטייז
97. .מ ו נ ד ע
: ן א מ ל
ר ע ט כ ע ל ע ג
ן ר ו ד
. ןרע ר ט
פ״צ ןופ
עשיליופ
ןדיי
ןיא
.עניטנעגרא
סער י יא ־סא נע וב
240.1947
.ןטייז
גנולמאז
ןופ
עשיטסיראמוה
ןוא
עשיריטאס
ןעגנופאש
ןופ םער
ןטנאקאב
טסיראמוה
ןוא
,טסינאטילעפ
ואוו
טרעוו׳ס
טרעדלישעג
סאר
ןבעל ןופ יד
עעיליופ
ןדיי ןיא
ןטיירפאב
.ןליופ
98
ב ק ע י .
: ט א פ
שא ןוא
.״א ק יצ ״ .רע י יפ
קראי־וינ
392.1946
.ןטייז
םא ד
ך וב זיא
ןענישרעד
ךיוא ןיא
שילגנע
קרא יר ינ(
1948 .)