Page 118 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

77. ו ו י י ס ב ר א ד
: ם ה ר ב א
םע
טבראטש א
לטעטש ( ם ק א ל א ט. )
ןעכנימ 1948 .
.רט נע צ
.ר א ט ס יה
.ע יס ימא ק
186
.ןטייז
ם ע יפ א ר גא ט א פ
ןוא
.ס ע פ א מ
:ט ר א ו ורא פ
. ) ר א ט ק א ד ע ר ( ן א ל פ א ק
ענייא ןופ יד
עטסעב
עשיפאדגאיבאטיוא־שיפאדגאנאמ
ןעגנורעדליש
ןופ יד
תופידד־יצאנ
ןיא א
ןיילק
.לטעטש
78
ב י י ל ( .
: ) ג ר ע ב ר ע ב ל י ז
א דיי ןופ
ו ו א ט נ ע מ ע ל ק
־רעד
.טל ייצ
תיבג
ת ודע
ןעמונעגפיוא
ןופ
א ר א ל ק
.א ק ס ר ימ
עשראוו־שזדאל
1947 .
ע ל א ר ט נע צ
עש יראטס יה
ע יס ימאק
. 125
.ןטייז
.ס ע יפ א ר גא ט א פ
־רא פ
:טראוו
א ר א ל ק
.א ק ס ר ימ
א
טפאהדעטסומ
דענעמונעגפיוא
ןוא
דעטעבדאאב
תודע־תיבג
טלייצדעד
יד
ןעגנובעלדעביא
ןיא
לטעטש
וואטנעמעלק
דעטנוא
דעשטייד
,עיצאפוקא
יד
־טנא
גנואייטש ןוא
עיצאדיווקיל
ןופ םעד
״אטעג־למאז״
ןיא
םזיוצ
,)רימאדנאס(
יד
־רעביא
ןעגנובעל
ןיא
דעגאל
,יקנאיפ
ןיא
דלאוו
ןוא ןיא
שינעטלעהאב
ןשיווצ
.םידעיופ
סאד
עטצעל
לטיפאק
טביידשאב
סאר
ןבעל םנופ
עלעפייה
ןדיי ןיא
וואטנעמעלק
ךאנ דעד
גנואיידפאב
. . .
זיב □וצ 12 ןט
לירפא 1945 , ןעוו יד ןדיי
ןבאה
טזומעג
ןזאלראפ
סאד
לטעטש
בילוצ
ארומ ראפ .נ .ס
עשיט־.ז
.םערנאב
5
עקיטומ
,ןדיי
סאוו
ןענייז
,ןבילבראפ
ןענייז
ןיא 4 געט
□ורא
טעגרהעג
ןראוועג
ךרוד יד .נ .ס .ז
.סעדנאב
6.
ןר ע גא ל ־ע יצ א ר ט נע צ נא ק
. ע ק נ י ל ב ע ר ט
79 ה . ר ב
ה ח מ ש
ב ל ע
: ג ר ע
ת ד ק ע
.ע ק נ י ל ב ע ר ט
ןעק נאדע ג
ןוא
. ן ס ק ע ל פ ע ר
ייכנאש 1946 . 46
.ןטייז
80. ו ו א י ס י ל ר ג א ס
: ן א מ
ר ע ק נ י ל ב ע ר ט
.םענעג
ע ו וקסאמ
1943 .
.״םעמע״
1943 .
א
רעקראטש
שזאטראפער
ןבירשעג
ךרוד םער
ןטנאקאב
ןשידיי־שיסור
רעביירש ךאנ ןיא רעד טייצ ןופ
המחלמ
ןפיוא דוסי
ןופ
עטלמאזעג
.ןטכיראב
ןאראפ
ךיוא
עשיליופ
ןוא
עשיסור
.סעבאגסיוא
81
ל ק נ א י .
י ו ו ע
י נ ר :ק א רא י ןיא
.ע ק נ י ל ב ע ר ט
ע כ ע ל ט ע
.םעבא גס י וא
רער
,רבחמ א
רעוועשראוו
,ראילאטס
זיא
ןעוועג
א ראי ןיא
,עקנילבערט
זיא
ןפאלטנא
ןופ
טראד ןיא
טסוגיוא 1943 ןוא
טכארבעג
רער
רעשיריי
־טנורגרעטנוא
גנוגעוואב
םער
ןטשרע
ןקידנעטשלופ
ןוא
ןכעלסעלראפ
טביראב
ןופ םער
ןקיזאד
.טראסגנוטבינראפ
ןייז
טכיראב
זיא
ךיילג
טקורדעגפא
ןוא
טיירפשראפ
ןראוועג
ךר וד רער
רעשידרערעטנוא
גנוגעוואב
ןיא
עשראוו
ןיא
רעשיליופ
ךארפש ( 1944 )
100
רעכיב ןיא
שידיי
ןגעוו
ןברוח ןוא
הרובג
טפ