Page 119 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

חפ
ןאמדירפ
״עטלדיזעגסיוא״
רעװאכאטסנעשט
ןדיי ןיא יד
ןרעגאל
ןוא
.ןטעצאק
סאד ךוב טיג
עטנאסעדעטניא
ןלאירעטאמ
ןגעוו
רעד
,גנוגעוואב־טנורגרעטנוא
יד
ןעגנוטיידגוצ
וצ
ןא
,דנאטשפיוא
ןגעוו
ןשידיי
.ראלקלאפ
טנאסעדעטניא
זיא דעד
דעטידד
:לייט
ןטלאטשעג
ןוא
ןפיט ןופ
ןקילאמא
ןשידיי
ןבעל ןיא
.וואכאטסנעשט
ןגעקאד
ןדעהעג
יד
ןעלטיפאק
ןגעוו
דעד
תיראש
וואכאטסנעשט
א(
גנולמאז
דעשיסנעגטייצ
־יור
)לאידעטאמ
ךעלטנגייא
טשינ
וצ םעד
.ךוב
69. .ל
: ר ע נ ע ר ב
רע וואכאטס נעשט
.אטעג
ןיא״ יד
ןראי
ןופ
ןשידיי
.״ןברוח
ןטייז
306-295
.
70.
. ר ד
ל א פ ר
ה א מ
ר ע ל
: )ראטקא דער (
רע וואכאטס נעשט
.ןדיי
קראי־וינ
1947 .
ןבעגעגסיורא
ןופ
דעטיינוי
רע וואכאטס נעשט
ף י ל ע ר
ײמאק
טעט ןוא
ס יד ייל
ירע ל יזק וא
ןיא
.קראי־וינ
144+404
ןטייז
רעס י ור ג
.ט א מ ר א פ
ס ע יפא ר גא ט א פ
ןוא
.ם ע ל ימ יס ק א פ
דעד
לופטכאדפ
דענעבעגעגסיורא
דנאב
טדעדליש ןיא א
עצנאג
ייד
ןטעבדא
יד
עטכישעג
ןופ יד ןדיי ןיא
וואכאטסנעשט
ןופ
עמאס
,ביוהנא יד
רעוואכאטסנעשט
ןטפאשנאמסדנאל
ןיא דעד
רעראג
טלעוו
.א .א .וו ןייא לייט ןופ ךוב זיא
טעמדיוועג
םער
ןברוח
וואכאטסנעשט
׳מ
239-187
) ןוא
טמענ
םודא
,ןעלקיטרא
תויבג
,תודע
תונורכז
ןוא
ןטפירשפא
ןופ
.ןטנעמוקאד
5 .ו
ע ר ע ד נא
עשיליופ
טעטש
71 א .
ו ו ט א צ .ק
ן י מ י נ ב
: ן י י ט ש נ ע ר א
ןבר וח
,קצא ווטא
,ץ ינע לא פ
.וועשטראק
גרע במ א ב
1948 . 51
.ןטייז
.ט ר ירט ס ול יא
2
.ם ע פ א מ
72
ט ל א .
ע ר
ם ו ר ט
ןוא ד ז ש ו
ו י ל ם
: ן ע ה א ק
ב ר
ם נ י י
ק -
ר פ ס
.ןורכזה
קראי־וינ
1948 . 440
.ןטייז
י ד - . ט ר י ר ט ס ו ל י א
ןראי
ןופ
ןבר וח זיא
טעמדיוועג
א
לייט ןופ ן ו ב
ןטייז(
381-241
.)
73.
ך ו ב ל מ א ז - ן י ז ע ש ז ר ב
טעמדיװעג
יד
עק ילייה
םישודק
,ןע לק יט רא (
,ת ונורכז
.)ןטכ יראב
קראי־וינ
1946 . 200
.ןטייז
74
ר ו ח .
ן ב
ע נ א י נ י ל ג
( ג ל י נ ע. )
קראי־וינ
1946 . 38
ןטייו
רעשידיי
,ט ס ק ע ט
14
ןטייז
רעשילגנע
.ט ס ק ע ט
75
ך ו ר ב .
י ק ס נ י ב ו ש ט
: )ראטקא דער (
ןבר וח
. ו ו א ט ר ע ו ו ע ל
ז יראפ
118.1947
ןטייז
רעס יור ג
.ט א מ ר א פ
76
י ר פ .
ד מ ן א
: ו ו ע ל
סאד
ןבע ל
ןופ יד ןדיי
ןיא מ ז ע
י ר ע ט ש
רעטנוא
ר ע ד
רעשטייד
ע יצא פ וקא
ןוא
רעייז
.ם וקמ וא
קרא יר י נ
1947 .
רעטק ינ י יארא פ
רעשט ירע זעמ
.ף י ל ע ר
30
.ןטייז