Page 120 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

62 ש י .
י ע ה ש פ ע ג י :ל
ת ו כ ל מ
.אטעג
שזדאל
1947 .
םאד״ עיינ
.״ןבעל
95
.ןטייז
ןלעוואנ
ענעבירשעג
ןיא
רעשחאל
אטעג
ןיא יד
ןראי
1944-1940
.
63 . י .
ש פ ע ג י :ל
ןרעטש
ןרע ב יא
.אטעג
זיראפ 1948 .
עיצאזינאגרא
ןופ
עש יליופ
ןדיי ןיא
.ך י יר ק נא ר פ
64
.ןטייז
,ןלעוואנ
א
ךשמה ןופ
ת וכלמ.
.״אטעג
5 .ד
ק א ט ס ילא יב
64. י ב
ם י ל א ט א ק ר ע ש יט מ .ע
,טפירש־שדוח
ןבעגעגסיורא
ןופ
ר ע ק א ט ס י ל א י ב
טפאש נאמ סד נא ל
ןיא
,ע ק י ר ע מ א
.קראי־וינ
טגנערב
רדסכ ןיא
עריא
ןרעמונ
טניז דער
המחלמ
ןלאירעטאמ
ןוא
ןעלקיטרא
ןגעוו
ןברוח
קאטסילאיב
ןוא
.טנגעגמוא
יד
עטסעב
ןופ יד
עקיזאד
ןטעברא
זיא
.רד
ןועמש
:סרענטאר
ןברוח״
קאטסילאיב
ןוא
,״טנגעגמוא
סאוו
טקורד ךיז ןיא דער
רעקאטסאיליב״
״עמיטש ןיא
ןטינשפא
טניז יימ 1947 .
65.
ע ק ל א ר ס
ק א :ט
ןב ר וכ
.ק א ט ס י לא יב
ןבעגעגסיורא
ןופ א
עפ ור ג
.ם יר ייוואכ
םער ייא ־סא נע וב
1947 . 148
.ןטייז
66
ד ו ד .
: י ק ס ו ו א נ י ט נ ע מ ע ל ק
ןב ע ל
ןוא
ם וקמ וא
ןופ
־ם ילא יב
רע ק א ט
.אטעג
קראי־וינ
1946 . 96
.ןטייז
.ט ר יר ט ס ול יא
67.
ל א פ ר
: ר ע נ ז י י ר
ר ע ד
ם וקמ וא
ןופ
ר ע ק א ט ס י ל א י ב
.םוטנדיי
ן ר ו ב ל ע מ
1948 .
ר ע ק א ט ס י ל א י ב
.רעט נעצ
333
.ןטייז
.ט ר יר ט ס ול יא
־רא פ
:טראוו
.ט ר א פ פ א ר
רעד
רבחמ
טביירשאב
יד
ןעגנוריסאפ
ןיא
קאטסילאיב
רעטנוא
רעשטייד
עיצאפוקא
׳מ
241-218
) ןוא ןאר
ענייז
ןעגנובעלרעביא
ןיא א ייר
עשטייר
ןרעגאל
,ףאהטוטש(
,םישטנעיוושא
,ןעזיוהנעסקאז
,ןעזיוהטואמ
,דילש
.)עעזנעבע
5 .ה
ו ואכאטסנעשט
68 ב . י נ
ן י מ
: ן י י ט ש נ ע ר א
ןבר וח
וואכאטסנעשט
שידיי(
טימ
־ייטאל
עשינ
,)תויתוא
.ןעכנימ
407
.ןטייז
.ט ר יר ט ס ול יא
:ט רא וורא פ
.ר ד .פ
־ד ירפ
ןאמ ןוא
.ר ד
יבצ
.רא ט נא ק
א
עטרילאטער
עשיטאמעטסיס
גנוביירשאב
ןופ םער
ןבעל ןוא
םוקמוא
ןופ
רעוואכאטסנעשט
ןדיי
רעטנוא
רער
רעשטייד
,עיצאפוקא
ןגעוו
עשטייר
־סטעברא
ןרעגאל
ןיא
וואכאטסנעשט
טרפב(
יד
עטמיראב
,)״גאסאה״
ןגעװ םער
לרוג ןופ יד
100
רעכיב ןיא
שידיי
ןגעוו
ןברוח ןוא
הרובג
זפ