Page 121 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ופ
ןאמדירפ
עשירעט
עטכישעג
ןופ
רנאטשפיוא
קירנציטש ,ךיז
ץוחא ףיוא
עשידיי
,םירוקמ
ףיוא
םער
ןטמיראב
טכיראב
ןופ םער ס״ס
לארענעג
,פאארטס
רעכלעוו
טאה
טריפעגנא
טימ רער
עינאפמאק
ןגעק
רעוועשראוו
.אטעג
5 .ג
שזדאל
T
57
ל א ר ש י .
: ט א ל ב ס ק א ב א ט
ןבר וח
.שזדאל
ס ק ע ז
רא י
־יצאנ
.םונהיג
פ״צ ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
.עניטנעגרא
םער ייא־סא נע וב
1946 . 203
.ןטייז
.ט ר יר ט ס ול יא
סטאלבסקאבאט
ךוב זיא
טיובעג
רער
רקיע ףיוא ענייז
עכעלנעזרעפ
־רער
ןעגנוראפ
ןוא
.סעיצאוורעסבא
רער
רבחמ
טקרעמאב
ןיילא ןיא ןייז
:המדקה
סאד״ ךוב טאה
רעבירעד
טשינ
ןייק
סעיזנעטערפ
וצ ןייז
קיטייזלא
ןוא
־עפעשסיוא
קיר
. . .
סע זיא טשינ
ךעלגעמ
ןיא אזא
טייצ־הלהב
ץלא וצ
ןריטאנ
ןוא
־ראפ
ןענעכייצ
ןיא
.״ןורכז
יוו א
ענעשטנואוועג
גנוצנאגרער
ןופ
סטאלבסקאבאט
טעברא
ןענאק
ןעניר יר
יירר
עקיררעטייוו
:ןטעברא
׳מונ 58, 59 ןוא 60.
58
ט ע ד נ ע ב .
: ש ט י ו ו א ק ש ר ע ה
טדאטש נאמציל
.אטעג
ןיא
־״אװײ״
,ר ע ט ע ל ב
ד נאב
xxx
׳מונ 1.
ןטייז
59-21 .
א
עשיטאמעטסיס
גנוביירשאב
ןופ עלא
ןגייווצ ןופ רער
.גנוטלאווראפ־אטעג
59. י ע ק ב נ י ר נ ב ע ר :ג יד
עטכישעג
ןופ
רעש זדאל
,אטעג
ןיא״ יד
ןראי
ןופ
ןשידיי
.״ןברוח
ןטייז
294-211
.
60. .א . ו ו
: י נ ס א י
יד
עק יטל יגדנע
ע יצאד יווק יל
ןופ
רעש זדאל
.אטעג
ר ע ט ע ל ב
ר א פ
,עטכישעג
ד נאב 1,
׳מונ 2.
ןטייז
104-85 .
61. •ש אש י ע י ו ו ט :ש
. . .
ך ל ך ל
. . .
ר יפ ניירא
ןוא
ןעגנוקרעמאב
ןופ
ןמחנ
.ל א ט נע מ ול ב
שזדאל
1946 .
.רט נעצ
.רא ט ס יה
.ע יס ימאק
74
.ןטייז
סע יפאר גא ט א פ
ןוא
.ס ע ל ימ יס ק א פ
סאר ךוב
טלאהטנא
ייווצ
סעמעאפ
ןופ םער
םענעמוקעגמוא
רעשחאל
,רעטכיר
ענענופעג
ןיא
רעשזדאל
:אטעג
ךל״ "ךל ןוא
גנילירפ״
.״ב״שת
ןיא יד
ערייב
עטראצ
סעמעאפ
ענעבירשעג
ןיא רער
םראפ ןופ א
סעומש וצ ןייז
לרעטכעט
עלעמולב
זיא רער
רעטכיר
לופ טימ
עזייב
ןליפעגראפ
ןופ
גנוקישראפ
־סיוא״(
,)״גנולריז
,ןעגנוקינייפ
.גנוטכינראפ
יד״
טייקמאזיורג
ןופ יד
ןעגנוביירשאב
טמוק
סיורא ךאנ רעמ
,רעטלוב
סאוו
רער
רעטכיד
טמיוצ ענייז
,ןליפעג
טימאב
ךיז וצ
ןייז
״קיאור
ץ והא - .)לאט נעמ ולב (
יד
סעמעאפ
ןענייז
טקורדעגפא
ךאנ ײװצ
וױרב
ןופ
ןשטיוועיאש
וצ .ש
,ןייטשנעזאר
םער
"ףעש־עסערפ״
ןופ
רעשזדאל
.אטעג