Page 124 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ןדאוועג
ןגעוו
רעוועשראוו
.דנאטשפיוא־אטעג
יד
עטבאגאב
ןירעביירש
טאה
ןיילא
טבעלעגרעביא
םער
רעוועשראוו
ר יא -ם ונה יג
ךוב טאה
רעבא טשינ
ןייק
־אטיוא
ןשיפארגאיב
.רעטקאראב
סע זיא א
עשיטעטניס
,טעברא
ןבירשעג
,טכייל
־ראפ
,ךעלדנעטש
,דאלק טימ
עביל ןוא
,ץראה
לאמוצ
קידנרעגייטש
ךיז וצ א
שיטעאפ
רעטרעלקראפ
עיזיוו
טימ
עפיט
עשיגעלע
.רענעט
רער
רענעייל־טינשכרוד
טעוו
םיוק
,ןענעקרעד
לפיוו
עשיטילאנא־שיטירק
טעבראניילק
טקעטש ןיא םער
םעניילק
,עלעכיב
לייוו
יד
ןירעביירש
טאה
ןצנאגניא
טעטכיצראפ
ףיוא םער .א .ג
ךטרעלעג״
.״לאירעטאמ
46
י ב ו ט .
ה ב ז א יש ק
ו ו א ס : יק
ןשיווצ
ע ק יד נ ל א פ
.טנעוו
.״ץולחה״
עשראוו
353.1949
.ןטייז
יקסוואקישזאב
- א
רעפמעק־אטעג
ןופ רער
רעשיטסינויצ־שיטסילאיצאס
ט מ ע נ -ה נח מ
םודא ןיא ענייז
עטנאסערעטניא
תונורכז
יד טייצ ןופ
רעבמעטפעס
1942 זיב
ראונאי
1945 ןוא טיג
רעביא א ךס עיינ ןוא
עקיטביוו
.םיטרפ
47
ד ר א נ ר ע ב .
א ג ל ד
: ן י י ט ש
ףניפ רא י ןיא
רעוועשראוו
.אטעג
־אב
ט ע ב ר א
ןוא
טיירגעגוצ
ך ר ו ד
ראטק יוו
.ןאמלוש
רעזדנוא״
.״טייצ
קראי־ױנ
1947 .
23+498
.ןטייז
.ס ע יפ א ר גא ט א פ
יד
תונורכז
םנופ
ןטנאקאב
ןשירנוב
רעוט
ןרעהעג
וצ יד
עטםעב
,רעכיב
סאוו
ןענייז
טכעלטנפעראפ
ןראוועג
ןגעוו
.עשראוו
רער
רקיע
טרעוו
טרערלישעג
- טימ
סיורג
טייקכעלטקניפ
ןוא
טייקיטפאהנסיוועג
- יד
עשידרערעטנוא
טייקיטעט
ןופ
.דנוב סאד ךוב זיא
סיורא
ךיוא ןיא
שילגנע
,קראי־וינ(
1949 . )
48
ע ק ד א ל ו ו .
ע ל ע ג י י פ
ל ע ט ל ע פ
: י ק צ ע ש ז י ז ד נ ע י מ
ןופ
עד י יב
ןטייז
.רע יומ־אטעג
.ג נ יר ־רעט עברא
קרא יר ינ
1948 . 358
.ןטייז
,ס ע יפ א ר גא ט א פ
.ר ע נ ע ל פ
:ט רא וורא פ
.ןינאכ
וליפא ןיא רער
רעכייר
ןוא
קיסעמסינטלעהראפ
רעטוג
רוטארעטיל
ןגעוו
עשראוו
טמענ
סיוא
סעקדאלוו
ךוב טימ ןייז
טייקשירפ
ןוא
רעראבלטיממוא
־גייא
.טייקכאפ
םייב
ביוהנא
המחלמ זיא
עקדאלוו
טלא
ןעוועג
17 ראי ןוא ןופ
ןטשרע
טנעמאמ
טאה יז ךיז
טלעטשעג
ןיא
טסניד ןופ רעד
רעשידרערעטנוא
גנוגעוואב
ןופ
.דנוב
תויה יוו יז טאה
ןעזעגסיוא
יוו א גנוי
לסקיש ןוא
טאהעג
ךיוא יד
עקיטיונ
עקיטסייג
,ןטפאשנגייא
טאה ןעמ יז
רדסכ
טקישעג
ףיוא
עכעלרעפעג
ןתוחילש
)״ןירעלרניבראפ״(
ןיא
עשראוו
ןוא ףיוא רער
.ץניווארפ
עריא
ןעגנובעלרעביא
ןוא
סעיצאוורעסבא
ףיוא יד
עקיזאר
ןעגנורעדנאוו
ןענעייל
ךיז טימ
ןטפאכראפ
.םעטא
יד
תונורכז
ןעמענ
םודא יד טייצ ןופ 22 ןטס ילוי 1942
ביוהנא(
ןופ רער
רעסיורג
עיצקא־סגנוטכינראפ
ןיא
)עשראוו
זיב
ביוהנא 1945 .
49 ג י ז .
ע ל
י ו ב ־ם ו ב .ך
׳מ ו נ ןע ז
37.
100
רעכיב ןיא
שידיי
ןגעוו
ןברוח ןוא
הרובג
גפ