Page 128 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

סאד
עשידיי
ךוב ןיא
עקירעמא
טע
,םענייאניא
ךובראי
רעמונ
1,
טריטקאדער
ןופ ףסוי
,ןראה השמ
ןאמפיוק
ןוא
לאומש
,יקסנאשזאר
,סערייא־סאנעוב
רעניטנעגרא
גנולייטפא
ןופ
־רוטלוק
,סערגנאק
1949 , 262 .זז
,גניר־רעטעברא
,טנעמטראפעד־ירעטעמעס
43 ראי
טנעמטראפער־ירעטעמעס
,גניר־רעטעברא
ךובראי
ןוא
,טכיראב
1950-1907
,
,קראי־וינ
1950 , 86,
63 ,.זז
שידיי
ןוא
.שילגנע
,גניר־רעטעברא
רעקסניפ
שטנערב
210 , סאה
ןבעל ןיא ןוא
םורא
רעזרנוא
,שטנערב
רעלע יצעפס
רעקיראי־קיצרעפ
,לאנרושז־ייליבוי
1948-1908
,
טריטקאדער
ןופ .ש
,שטיוואד
טימ רער
טעבראטימ
ןופ .א
,גרעבנייוו
,קראי־וינ
1949 ,
65 .זז
,גניר־רעטעברא
רעקנירק
,שטנערב
ךאנאמלא
םוצ 40
ןקיראי־
,ייליבוי
,קראי־וינ
1949 , 92 .זז
,גניר־רעטעברא
רענליוו
שטנערב
367 , רער
טסייג
ןופ
ענליוו
,טבעל
40 ראי ןיא
,עקירעמא
1949-1909
,
ןבעגעגסיורא
ד ובכל
םער 40
ןקיראי־
,ייליבוי
־וינ
,קראי
1950 , 92 .זז
,גניר־רעטעברא
שטנערב
4, 50 ראי
שטנערב
ריפ
,גניר־רעטעברא
,קראי־וינ
1949 .
,גניר־רעטעברא
שטנערב
555 ,
,עניב־סקלאפ
ןבעגעגסיורא
וצ רעד
טייהנגעלעג
ןופ םער 35
ןקיראי־
,ייליבוי
,קראי־וינ
,ץרעמ 1950 , 47 .זז
,גניר־רעטעברא
,טקירטסיד־מורד
ןיא
,רנאל־םורד
ןבעגעגסיורא
וצ רער
־יירד
רעטסקיס
ץנערעפנאק
ןופ
,טקירטסיד־םורד
,גניר־רעטעברא
טריגאדער
ןופ ףסוי
,וואטנוד
1949 , 156 , 48 ,.זז
שידיי
ןוא
.שילגנע
ךובראי
י״שת (
1950-1949
,)
קיכארפש־יירד
,ךובראי
8 רעט
,דנאב
עבאגסיוא
ןופ
םער
ןשידיי
טאר־רעכיב
ןופ
,עקירעמא
רעטנוא
רעד
עיצקארער
ןופ
םהרבא
,רעקוד
סחנפ
ןיגרוה ןוא השמ
,ןאמקראטש
,קראי־וינ
1949 ,
117-155
.זז
רעשידיי
רעכעלטפאשנסיוו
,אוויי-טוטיטסניא
רעסעלעשזדנא־סאל
,טעטימאק־אוויי
25
רעקיראי־
לבוי
ןופ
ןשיריי
ןכעלטפאשנסיוו
,טוטיטסניא
,סעלעגנא־סאל
,ץרעמ 1950 .
עשיריי
,קעטאילביב־סקלאפ
,לאערטנאמ
רעכעלרעי
ךוב־קעטאילביב
ןבעגעגסיורא
ןופ רער
רעשיריי
,קעטאילביב־סקלאפ
,לאערטנאמ
,לירפא
1949 , 17,
91 .זז
רעסנעריווארפ
,טאלב־חספ
ןבעגעגסיורא
ןיא יד
ןסערעטניא
ןופ
עשיריי
־רעטעברא
סעיצוטיטסניא
ןיא
לארשי־ץרא
,סנעריװארפ,
,רנעלייא־דואר
,לירפא 1950 .