Page 130 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

סאד
עשידיי
ךוב ןיא
עקירעמא
זע
ע ז ע י ג י ל ע ר
ר ו ט ל ו ק
א ג ו ש ע ו ו י ט ,ש
: ן ב ו א ר
הנומא ןוא
,תוסרוקיפא
א
גנוטכיילאב
ןופ
־דנאטש
טקנופ ןופ
ר ע ר
רעשידיי
הנומא
. . .
טימ א
טראווראפ
ןופ ר״ד
לאיתוקי
,גרובצניג
,קראירינ
תיב
רחסמ
םירפס
,״סדרפ״
1949 , 209 .זז
ב י א ל א ס ט א צ ק ,י .ב :.י ןופ תולג
ל ב ב זיב
,םיור
עשיראטסיה
ןריפניירא
ןוא
ןעגנורעלקרעד
ןופ םייח
,סיוש
,קראי־וינ
דנאפ־טאטשנארק
ןוא
״אקיצ.
,גאלראפ־רעכיב
1949 , 345 .זז
עירעס(
ןופ״
רעזדנוא
.רצוא
תוישעמ
ןוא
.)״סעדנעגעל
ג* ל ע ד י ־ ג ע ל פ א ר
.י: ןופ
,רצוא־הרות
.לאערטנאמ
ה א ר א ו ו י ,ץ
: י ל ת פ נ
ןופ ץרא
לארשי
,רצוא א
גנולמאז
ןופ
ירמאמ
ל״זח
ןוא
,רהוז
ןשטייט־הרות
ןוא
ןעקנארעג
. . .
עכלעוו
ןענייז
ןבירשעג
ןוא
טגאזעג
ןראוועג
ןגעוו
ץרא
לארשי
ןיא
ךשמ ןופ
תורוד זיב וצ רער
רעטסעיינ
,טייצ
,קראי־וינ
תאצוהב
,״סדרפ״
,ט״שת 192 .זז
, ל א ה ט נ י ו ו ע ל
ל א ר ש י
:.ח
תודהי
,)םוטנעדיי(
ןא
זילאנא ןוא
־רעטניא
עיצאטערפ
רעביא יד
עלאטנעמאדנופ
ןפירגאב
ןוא
סערהעל
ןופ
.םוטנדיי
:שידיי
ד״ר .א
,ןעסייא
,קראי־וינ
גאלראפ
,״סדרפ״
1949 , 237 , 32 .זז
עיינ
הדגה לש
,חספ
קיחמ
טסאפעגוצ
ןוא
טרישזנארא
ראפ
גנאזעג
טימ
־אנאיפ
גנוטיילגאב
ןופ
לכימ
,טראבלעג
עשיאערבעה
ןטסקעט
טצעזעגרעביא
ןופ
.י .י
,ץראווש 5עט
עטרעסערגראפ
,עגאלפיוא
,קראי־וינ
טעטימאק־סגנורליב
ןופ
,גניר־רעטעברא
1950 , 39 .זז
,טסקעט
20 .זז
.ןטאנ
,ע ט כ יש ע ג ־ ר ו ט א ר ע ט י ל
, ק י ט י ר ק ־ ר ו ט א ר ע ט י ל
ר א ל ק ל א פ
ןוא
ט פ א ש נ ס יװ ־ ך א ר פש
א י א ל ט ,י
ן נ ח :.י
Y IDD ISH PROVERBS, edited by Hanan
J. Ayalti; with six woodcuts by Bernard Reder. New
1949
,127
,
York, Schocken Books
.זז
רעשידיי
טסקעט
־סנארט
טרירעטיל
טימ
עשינייטאל
תויתוא ןוא א
רעלעלאראפ
גנוצעזרעביא
ןיא
.שילגנע
, ד ל א ו ו כ ו ב
: ל ע י נ א ט א נ
Yiddish for adults. A text-book for
beginners, by Nathaniel Buchwald. New York, The
,
Book League of the Jewish Peoples Fraternal Order
1949
.,
232
,1 .
W .O .זז
, ק י ב
: ם ה ר ב א
השמ
,סעה א
,קינארכ
,קראי־וינ
,גאלראפ־״ףוקיא״
1949 ,
223 .זז
ה א ר ,ן :.י ןיא
רעזרנוא
,רוד
ברע ןוא ךאנ
עקנילבערט
ןיא
ןשידיי
,ריל
־סאנעוב
,סערייא
1949 , 163 .זז
, ך י י ר נ י י ו ו
: ל א י ר ו א
College Yiddish. An Introduction to the
Yiddish Language and to Jewish Life and Culture, by