Page 137 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

סאד
עשידיי
ךוב ןיא
עקירעמא
יאמ( 1949
יאמ -
1950 )
ןיקלע
י*ך
ע יצ ק וד א ר פ ־ר ע כ יב
ןיא
שידיי
זיא ןיא
ךשמ ןופ
םעד ראי
1950-1949
״ ןיא ריא
ת ומכ יד
ע ק יב ל ע ז
יוו ןיא רא י
1949-1948
, טינ
טק וקעג
ףיוא
,םעד
סאוו
יד
עגאל
ףיוא
םעד
ןשידיי
ק רא מ ־רע כ יב
זיא ןיא
ןטצעל
רא י
שפיה
רע גרע
.ןראוועג
יד
הביס־טפ יוה
ןופ
ר ע ד
גנ ורעגרעראפ
טייטשאב
ןיא
,םעד
סאוו
ר ע ד
רעשידיי
,ק רא מ ־ רע כ יב
ץוחמ
,ע ק ירעמ א
ויא
שיטקאפ
ןטינשעגפא
ןראוועג
ב יל וצ
.ןטייקירעווש־עטוילאוו
םאוו
ךייש
ת וכיא זיא יד
ע יצ ק וד א ר פ ־ר ע כ יב
ןופ
םענעגנאגראפ
רא י
ןעוועג
טעמ כ יד
ע ב ל ע ז
יוו טימ א ראי
,ר ע יר פ
ןטימ
םאנסיוא
ןופ
־ןברוח
,ר וט א ר עט יל
סאוו
ר ע ד ןימ
ר ע כ יב
זיא
ראי־ייה
א
ל ס י ב
ט ר ע נע ל ק ר א פ
.ןראוועג
יד
עש יפארגא ילביב
המישר
זיא
טלעטשעגנעמאזוצ
ןפיוא
ךמ ס ןופ
יד
,ר ע כ יב
סאוו
ןענייז
ןעמוקעגניירא
ןיא
ר ע ד
.קעטא ילביב־א ו ויי
יד
ע כ ע ל ט ע
,ר ע כ יב
סאוו
ןענייז
ט נכייצאב
טימ א
,לד נרעטש
ןענייז
ןיא
ר ע ד
קעטאילביב־א וויי
ךאנ טינ
.ןעמוקעגנא
ק יט ס יר ט ע ל ע ב
, ן א ב ז י א
:.ש
עילימאפ
פראק ׳
,ןאמאר
,סערייא־סאנעוב
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1949 , 2
.דנעב
א י י ז ע ,ן .א:
ןשטנעמ ןופ
,אטעג
ןעגנולייצרעד
ןופ רעד
רעשטייד
,עיצאפוקא
,קראי־וינ
״אקיצ״
,גאלראפ־רעכיב
1949 , 130 .זז
לא *
, י ק צ י
:.ל
ךרוד טיוט םוצ
,ןבעל
,סערייא־סאנעוב
,״ףוקיא.
1949 , 102 .זז
,שא
: ם ו ל ש סאד
גנאזעג
ןופ לאט
,)ןאמאר(
רעד
חבזמ
רעדליב(
ןופ
־ץרא
,)לארשי
,קראירינ
,גאלראפ־״ףוקיא״
1949 , 284 .זז
, ך א ב *
פ ע ס :י גנוי
,ןבעל
,דנאלווילק
,׳׳ףוקיא,
1949 , 188 .זז
, ן א ק ר א ב *
ה ר ש
, ) ן א מ ר ע ב ל י ז (
ןגעוו
ךיז ןוא
,ךייא
,קראי־וינ
1949 ,
144 .זז
, ן י ט ש ר ו ב
.מ:
רעביא יד
תוברוח
ןופ
,עניולפ
טראוו־סגנוטיילנייא
ןופ
בקעי
,יקסנאשאטאב
,סערייא־סאנעוב
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1949 , 222 .זז
ע