Page 139 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ם יד קמ
ןעוועג
סא ד
ןעגבולשראפ
ןרעוו
ןופ יד
עשיסור
ןדיי
ך ר ו ד
ר ע ד
רע נא ק יר עמ א
.״עיצאנ
סאד
ע ט ס ק יד ר י ו וק רע מ
זיא
,ר ע ב א זא
ר ע ד
רע ת מ א
םקואוו
ןופ
ר ע ד
רעשידיי
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
עק ירעמ א
טר יטאד
ךיז
אק וד
ןטימ
,ט נעמאמ
ןעוו
ר ע ד
רע ק יזא ד
ןיד־רזג
זיא
ןבעגעגסיורא
.ןראוועג
ר ע ד
י ל ב פ י וא
ןופ
ר ע ד
רעשידיי
,ר וט א ר ע ט יל
וויטאטילאווק
ןוא
,וויטאטיטנאווק
יד
עסיורג
ןעגנוכיירגרעד
ןיא ןיז ןופ
עש ירארעט יל
ןעמ רא פ
ןוא
רעש ירע לט ס נ יק
ט ייק נב י והרעד
ט ל א פ
םיוא
ףיוא
םעד
ןטשרע
ט ר ע ד נ וה ר א י ־ב לא ה
ןופ
רע זדנוא
.ה פ וק ת
טשרע ןעוו יד
עשיטנארגימיא
ע י גא לא כ יספ
זיא
טגיזאב
ןראוועג
ןוא יד
עק יד נשרעה
ןפירגאב
ןופ
ןש ירארעטיל
ם ויראט יליט וא
ןענייז
טקיטייזאב
ט ש ר ע - ן ר א װ ע ג
ןאד
טאה יד
עשידיי
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
עק ירעמ א
ןביוהעגנא
ןצארפש ס יורא
יוו
ענייא ןופ יד
,םרעדנוא וו
סאוו
יד
עשידיי
עטכישעג
טאה טינ
לאמנייא
טאהעג
וצ
.ןע נע כ י יצ רא פ
ןיא ריא
רעטש רע
ה פ וקת זיא יז
ןעוועג
רעמ א
,ענעגנוזעג
יוו א ־עג
.עט נע ייל
יד
,עיזעאפ
וויטימירפ
ןוא
,ט קע ר יד
זיא וצ
ר ע ד
עסאמ
־רעד
ןעגנאג
ב ור־יפ־לע
ןופ
ןרעה
ןע נע י ילרא פ
ר ע ד א
ןרעה
.ןעגניזראפ
יד
ע זארפ
טאה
ט ג נא לרעד
א
ןש ירעט רא פער
ט ק א פ
ןופ
ןבע ל ןופ
ם עד
ןש יראטעלארפ
ןדיי
ןיא
ר ע ד
ם ר א פ
ןופ א
עצ יקס
ר ע ד א
.גנולייצרעד
יד
עקיזאד
ר וט א רעט יל
זיא
ןעוועג
יוזא
,וויטימירפ
יוו
ער יא
.רע נע ייל
ןיא
םעד
ט ר פ
טאה יז ריא
ע ל א יצ א ס
עיצק נופ
ךע לצ ו נ
.ט ל יפ ר ע ד
ףיוא
ר ע ד
ר ע ר ע ט י יר ב
ע יר ע פ יר ע פ
זיא
ןעוועג
ר ע ד
,רעש ירארעט יל־ט ינ
־ראפ
רעשירעלייוו
ןאמאר
ןיא
ןטפעה ןוא ןייז
ףתוש
ר ע ד
רעש יט א מ א רד א לעמ
ל ק א ט ק ע פ ס
ןיא
,ןטקא
סאוו
ןבאה
ןפלאהע ג
ןעיצפא
םעד
ןוואסאמ
רע נע ייל
ןוא
רעכוז־גנולייווראפ
ןופ
ר ע ד
רעיורג
ט י יק כע לק ר י ו ו
ןוא
ןגיווראפ
םיא טימ
ע ט ר י לא ק
ך ע ל זע ל ג
ןופ
עיזאטנאפ
ןופ
עשינאלבאש
תוישעמה־רופס
ןגעוו
ןצנירפ
ןוא
.ס נ יסעצ נירפ
רע ד
ס ק א ד א ר א פ
ןופ
ר ע ד
רעשידיי
ר וט א ר ע ט יל
ןופ
רע נע י
ה פ וקת
טקעטש ןיא
,ם עד
סאוו
ןעוו
יד
ר וט א ר עט יל
טאה
טאהעג
א
עט יירב
ע יר ע פ יר ע פ
אמ0
ז י א - ר ע נע י י ל ־ ן
יז ךא נ טינ
ןעוועג
ץיק
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
ןש ירעלטסניק
,ןיז ןוא ןעוו יז
טאה ךיז ןרש
ןב י והרעד
וצ
ר ע ד
רע ק יזא ד
,ה גרדמ
זיא
ר ע ד
רע נעײל־ןםאמ
ןיוש טינ
ןעוועג
.אצמ נב
ע לא
, ןעמ רא פ
סאוו
ןעמ
טניפעג
ןיא א
ר ע נר ע ד א מ
,ר וט א ר ע ט יל
ןענייז
טלק יווטנא
־עג
ןראוו
ףיוא
םעד
רע נא ק ירעמ א
ןדאב ןופ
ר ע ד
רעשידיי
.ע ר ע פ ם ־ ך א ר פש
רע ד
ר ע לא יצ א ס
,ןאמאר
יד
עשיראטנוב
,ע יזעאפ
יד
עמא ס
־יפאר
עט סטר ינ
ןעמ רא פ
ןופ
,ק יר יל
יד
,ע מ א ר ד
יד
עצ ר וק
,גנולייצרעד
ר ע ד
רעש ירעלטס נ יק
ר ע ד ע י - י י ס ע
ןופ יד
עק יזאד
םינימ ןוא
ןעמ רא פ
טאה
חס
יקצאש