Page 140 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

א
בלאה
טרעדנוהראי
עשידיי
רוטארעטיל
ןיא
עקירעמא
בקעי
יקצאש
ט יץ *
ק יצ פ ופ
רא י
ק יר וצ ןיא( 1899 ) ויא
ןענישרעד
יד
ע ט ש ר ע
־עג
"
עטכיש ןופ
ר ע ד
רעשידיי
ר וט א ר ע ט יל
, ל ל כ ב
ןוא
דאר ג
ןיא
.ע ק יר ע מ א
יז זיא
ול יפא טינ
ןעוועג
ןבירשעג
ןיא
ר ע ד
ךארפש ןופ
ר ע ד
רע ק י זא ד
.ר וט א ר ע ט י ל
יז זיא
ןעוועג
ןבירשעג
ןיא
.שילגנע
ריא
ר ב ח מ
זיא
ןעוועג
א
ר ע ק א ט ס י ל א יב
דיי
א ע ל
ר ע נ י ו ו
(
1939-1862
,) א
־קע ל
ראט ןופ
עשיוואלס
ןכארפש ןיא
.ד ר א ו ור א ה
ןיא ןייז
ה מ ד ק ה
טאה
רעניוו
,ןבירשעג
זא םע זיא
רעווש״
וצ
ןגאז
ת וא יבנ
סאוו
ךייש
ר ע ד
טפ נוק וצ
ןופ
ר ע ד
רעשטייד־שידיי
.״ר וטארעט יל
רע זיא
ר ע ב א
,רע כ י ז
זא
סאוו
ךייש
ע ק ירעמ א
זיא יד
עק יזאד
־ארעט יל
רוט
טפשמראפ״
םוצ
.״גנאגרעטנוא
יד כ
ר ע ד
רע נע ייל
לא ז טינ
,ןעניימ
זא
סא ד זיא רא נ ןייז
ענעגייא
,גנוניימ
ט פ ור א ב
ךיז
רעניוו
ףיוא
ץ ר פ
י ו ו ע
י נ ר ,ק
םאוו
טאה ןיא
לאנרושז
רעיינ״
״טסייג
,ט נקס פע ג
זא יד
עשידיי
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
ע ק יר ע מ א
טעוו
גנאל טינ
.ןריטס יזקע
יד
ןט קא פ
ח כמ
ר ע ד
גנואיצאב
םוצ
ןשידיי
ןטק ורדע ג
טראוו
דצמ
יד
רע בע גס י ור א
ןופ
עשידיי
ר ע ט ע ל ב
ןוא
,ןלאנרושז
ןבאה
ק יפיוא נביוא
ט ק יט כ ע ר א ב
אזא
ןשיטסימיסעפ
.ר יפס י וא
טע מ כ
עדע י
עיינ
גנוטייצ
ןוא
רעש ירפ
לאנרושז
ט גע לפ
ךיז
ןע נעפע
טימ א ןימ
,ת ולצ נתה
יאמ לא םע
טרע וו
ןבעגעגםיורא
ןיא
שידיי
ןוא ךיז
ט ר ע פ ט נע ר א פ
טימ
,םעד
םאוו
ר ע ד
״רענירג״
ןעק ךא נ טינ יד
.״ךארפשםדנאל״
רעניוו
אפוג
,ט ל י יצ ר ע ד
זא םיא זיא
ןעוועג
רעווש וצ
ןעניפעג
יד
,ןלאנרושז
םאוו
ןענייז
ןענישרעד
ןיא
.ע ק יר ע מ א
ןעמ
טאה ייז טינ
־פיוא
.טיהעג
רעייז
קיצניוו
ןביולג
ןוא
יורטוצ
םוצ
םענעגייא
ןפאש
טאה
ט ר י ז יר ע ט ק א ר א כ
םענעי
ר וד ןופ
עשידיי
רעביירש
ןוא ךא נ
רע מ יד
רע בע גס י ור א
ןוא
.ר ע ק ור ד
רעניוו
זיא
ןעוועג
יוזא
,רע כ י ז
זא רע
טלעטש א
ה בצמ
ר ע ד
רעשידיי
ר וט א ר ע ט י ל
ןיא
,ע ק יר ע מ א
זא רע
טאה ךיז
טדנעוועג
וצ יד
עגיה
עשידיי
,רעביירש
זא ייז
ןלא ז
ןביירש
ערעייז
,ת ונורכ ז
יד כ
רעטע פש לא ז
ןעמ
ןענעק
ןבעג
א
ד ל י ב ןופ
ר ע ד
רעש ירא רעט יל
,טייקיטעט
םאוו״
טאה
זס