Page 145 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

דס
סייוו
ב ר ה ר״ד
קחצ י
.ף פ מ ק
ק ר
ע ב ר א כ
םינש (
1897-1893
)
שמיש
הרשמב
.וז
יכ
םשמ
ןמזוה
ב ר כ
ל ל ו כ ה
גסיאב
ת ר יב
.ה י נ וב ל ס
םל וא םג
ןמזב
רצ ק
הז
ק יפ ס ה
דס י יל
םש
ןיעמ
ד״מיב
ת מ כ ח ל
.לארש י
ירחא שלש
םינש אוה
בזכ נ
הרשמהמ
ה ד וב כ ה
לש ב ר
ל ל ו כ ה
,גסיאב
יכ
ק וח ר אוה
ם וקמה םג
זכרממ
ידוהי
סס ות םגו
ה יר פ ס מ
הש ורדה
.ר ק וח ל
יל גר ל הז אוה
ק יתעמ
תנשב 1900 תא
ותר יד
,הניול
הבש אוה
בשוי
דע
תכיפש
תמח
ק יצמה ל ע
ידוהי
ה ירטס וא
תונשב
.םישלשה
םש אוה
שמשמ
הנושארב
ה ר ומ כ
הצ רמ ו
,ד ומ ל ת ל
ה יפ וס ול יפ
ה יר וטס יה ו
מ״היבב
ודוסימ לש .א .ה
.סייוו
תנשב
ואוב
הניול
הנמתנ
ןרהא
אקנימאק
כ״ג
ר יכ זמ ל
ישאר לש
ת ר ב ח
לכ״
לארשי
״םירבח
.ה ירט ס וא ב
הרשמ וז
ה מ לה
םנמא תא
אקנימאק
.ןקסעה
איה
הס ינכה
ותוא
ך ות ל
הכ ות לש
ה ד ובע
תישעמ
ת יט ס יצ ילב ופ ו
ןעמל
ויחא
ם יפד ר נה
חרזממ
.הפ ור יא
ל ב א
םימיה
םהה םה ימי
הריגה
תינומה
הינמורמ
ימיו
םימורגופה
ת מח למ ו
ןאפאי
,ה יס ורב
ה ירטס וא ו
איה
ל ע םא
ך ר ד ה
ם יפד ר נה
ם יחר ובה ו
ם וקמ ל
ט ל ק מ
ב ר ע מ ב
.ה ק יר מא ב ו
ת ד ובע
ריכ זמ
ישאר לש
דס ומ
הרזע
ת ר ב ח כ
לכ״
לארש י
ם ירבח ,׳ איה
ה פ וק ת ב
תא זכ
ת יארחא
השקו
,דאמ
ןרהאו
אקנימאק
ונניא ןמ
םיטמתשמה
הד ובעמ
.ת וירחאמ ו
ןכא ףא
תונשב
ה ד ובע
השק ולא
אקנימאק
א ל
חינזה
ירמגל
תא
ותד ובע
ת יר קחמ ה
.ת ית ור פסה ו
תנשב 1909 אוה
איצומ
דחמ
אסיג
תא
ץבוק
ויריש
:ינשה
,ם ירהצ
ךד יאמ ו
אסיג אוה
ל יח תה
ןמזב
אוהה
ר ק ח מ ב
.״תותלאש״ה
ירהש
רק ח מ
ת ור פ ס ו
םה
תמשנ
ופא א ל
ת וחפ
ת ונקסעמ
.ה ק יט ס יצ ילב ופ ו
ןכל אוה
רב וע
ת ופ ילח
ת ונקסעמ
ר ק ח מ ל
רקח מ מ ו
ה ק יט ס יצ יל ב ופ ל
הק יט ס יצ ילב ופמ ו
,הרישל
רזוחו
.ה ל יל ח
ך כ אוה
ך ל וה
ל ע ופ ו
רצויו
ךשמב
רתוי
םיששמ
הנש תא
ותשורי
ת ית ור פ ס ה
ת יר קחמה ו
הרישעה
הע ית פמה ו
ה פ ק ה ב
ב ר ב ו
.התוינווג
ר פ ס מ
וירקחמ
וירמאמו
םינושה
הל וע
ך ר ע ב
יצחל
ר פ ס ב - . ף ל א
לב ו יה
םירבחש
םידידיו
ואיצוה
ו ד ו ב כ ל
ת א ל מ ל
םיעבשה
ולש
עיגמ
ר פ ס מ
תמישר
ו ירפס
וירמאמו
שלשל
תואמ
םישמח
.ד חא ו
םהמ
תופשב
תונוש
,תילגנאכ
,ת ית פ רצ
,תינמרג
ת יקלט יא
.ת יס ור ו
ל ב א
ם ב ור ב
ע יר כמ ה
םה
,ת יר בע ב
הפשב
הלש
םח ל נ
הב ו הגה
.רשו
ותשורי
ת ית ור פסה
ה ל יכמ
ם ירפ ס
ירמאמ ו
,ר ק ח מ
ה ק יט ס יצ יל ב ופ
יר ב ד ו
,ס ומ ל ופ
הריש
,םימוגרתו
ת ואצרה
,םימואנו
ת וכ ר ע ה
יר ב ד ו
.ת ר וק ב
ק ל ח
ו יבת כמ
אוה
םנמא
ת ניחבמ
םתעשל
,ורמא נ
יכ
םה ב ןד
ל ע
תולאש
תויעב ו
ןנמזש
ר ב ע הז
. ר ב כ מ
ל ב א ףא
ק ל ח ל
הז
ותשורימ
ת ית ור פסה
ך ר ע
.אוה ןיא
םויה םוש
ך ר ע
יתוהמ
ל כ ל
ה יע בה
שידיא״
וא
״תירבע
תפשכ
.המ ואה
ל ב א
ירמאמ ל
אקנימאק
הרהזא״
י ב ת כ מ ל