Page 146 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ברה ר״ד
ןרהא
אקנימאק
ל׳׳ז
בי׳ציררב(
׳כ רייא
ביבא־לת-ו״כרת
ג״כ רדא
)י״שת
תאמ
.א סייוו
י י ל י
ם יא ל פ
ם יב ורמ
ל ב א
ישנא
ם יא ל פ
םיטעמ
,םה
דחא ו
ם יטעמה
היהש
םג ד ל י
ם יא ל פ
םגו שיא
ם יא ל פ
אוה
ב ר ה ר״ד
ןרהא
אק נימאק
ג״כבש
ר ד א תנש
י״שת בזע
ונתוא
רט פ נ ו
תח ונמל
.ם ל וע
םנמא ןכ שיא
ם יא ל פ
היה
ןרהא
.אק נימאק
וגזמתנ
,וב
ול יא כ
הגיזמל
,המלש
המ כ
םישיא
תוישיאל
תחא
ה ר יב כ
ת ב ר ו
םינווגה
.ם י ל ע פ ה ו
ררושמ
ר פ וס ו
יר ב ע
ל ע ב
,לקשמ
רק וח
ל ע ב
השיג
ת יר וקמ
ןקסע ו
יר ובצ
שיאו
השעמה
ודחאת נ
ןרהא ב
אק נימאק
ה ד יח א ל
.הדח וימ
ןאכמ
ל ע פ מ
וייח
ןווגמה
ב ר כ
,ףיטמו
ה ר ומ כ
,הצ רמ ו
ןק ס ע כ
ד ס י ימ כ ו
ד״מיב
ת מ כ ח ל
,לארש י
ןאכמ ו
ותשורי
ת ית ור פ ס ה
ה פ יקמה
תא ל כ
יפנע
הר יציה
.הינימל
דוע
ותויהב
ד ימ ל ת
ר יעצ ןב
םירשע
אוה
הנופ
ו ב ת כ מ ב
ם ס ר ופ מ ה
ר״דל
ר ק ס נ יפ
ר ב ח מ
,ה יצפ יצ נמא ־ וטבאה
ובש אוה
שרוד
ד וס י
ק נב
םשל
תובשיתה
.י״אב
ךשמב
םינשה
ת וא בה
אוה
ל יע פ
תע ונתב
תב יח
,ןויצ
ז״חאו
הע ונתב
.תינויצה
אוה
ףתתשמ
ונוגראב
לש
סרגנוקה
ינויצה
,ןושארה
אשונו
וב םג ןכ תא
ה א צ רה ה
ל ע
ת ד וב ע
תובשיתהה
.ץ ר א ב
ה פ וק ת ב
וז
המצע אוה
ם ס ר פ מ
תסנכ״ב
״לארשי
תנשמ 1887 :
א ובמ
תרישל
םינויה םע(
םוגרת ריש א״כ לש
הדא יל יאה
םירישו
לש
.)ןוארקנא
הנשב
הירחאש אוה
איצומ
ץבוק
םיריש
.ולשמ ק ר ו
םיתנש
,ז״חא
תנשב
1890 , אוה
ם ס ר פ מ
ר ק ח מ
ת ור וק ל
ל יל גה (64
׳מע
.)תינמרגבו
ר ב כ
תונשב
וימ ולע
אוה
עיפומ
הפ יא ל ע
המ יבה
ןק ס ע כ
יר ובצ
ר פ וס ו
רר ושמכ ו
ר ק וח ו
םג
.ד ח י
התואו
ת ול יע פ ה
תינווג־ברה
ת ב ר ו
ם יד ד צ ה
ת כ ל ו ה
ת ר ב וע ו
ט וחכ
ינשה
ך ר ד ל כ ימי
וייח
ירישע
הר יצ יה
.ה ל וע פ ה ו
ןרהא
אק נימאק
היה
ד ימ ל ת
הט יסרב ינ ואה
ן י ל ר ב ב
ה נ ובר וסה ו
ז יר פ ב
ע ל וש כ והה ו
יע ד מ ל
ת ודה יה
. ן י ל ר ב ב
הט יסר ב ינ וא ב
ה נ וב ר וס ב ו
ד מ ל
תופש
תוימש
ה יפ וס ול יפ ו
ע ל וש כ והב ו
ןנוכתה
.ת ו נב ר ל
ף כ ית
דימו
ירחא
ורמג
תא קוח
וידומ יל
ר ת כ ומ כ
רא ות ב
ר וט ק וד
ךמ ס ומ כ ו
ת ו נב ר ל
אוה
א ר ק נ
שמשל
ת נ וה כ ב
ב ר
ת ל ה ק ב
ט ר ופ ק נ ר פ
נ״עש
.ר ד וא היה הז
תנשב
1893 .
הנשב וז
המצע אוה
א רק נ
םשמ
גא ר פ ל
ת וא ל מ ל
םש תא
ומוקמ לש
גס