Page 149 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

"תדה
ף ד ור
ץרוח ו
ונושל
ב ל כ כ
.ע ר
הא נקה
ת יתדה איה ל ע ינש
,םינימ
יפ ל
תע ד
,ר ט ר א שי
האנק
המ ודה
ה ב ה א ל
ה יכרדש
םימיענב
היתוביתנו
םולשב
.רושימבו
שיו
האנק
תער וזה
,הב יא ב יר
םינדמו
ןיב
ת ו ירבה
הא יבמ ו
ת וגירהל
ם דא
,ב ר
ת ות יח פ ל
ת ודמ ב
םוטמטו
.ת ע ד ה
שיאה הזה
היה
י ל ע ב מ
הא נקה
ה ע רה
תמחש ןתפ .ול
שיאה
יאנקה תמ
המשנהו
הלגלגתנ
ףוגל
לעוש ןמו
לעושה
העס נ
הנכשו
ףוגב
ק ידצ
היהש
ם ורע
לכ ונ ו
.לע ושכ
ך ר ד כ
ם י יברה
התיה
ות ס נרפ
ל ע
ם יד יסחה
.םיטושה
ל כ
וימי
ל ל פ ת ה
׳דש א ל ןתי
תע ד
ם יד יסח ל
ויהיו
םיטוידה
םיטושפו
ל כ
.םהימי
ףוגמ
ק ידצ ה
ה ד ד נ
המשנה
ע ב ק ת ו
תא
המ וקמ
ףוגב
.ר ומח
ףוגמ
ר ומחה
העס נ
הלגלגתנו
ףוגל
.א פ ור
א פ ורה הזה היה
ד ר פ כ
וניאש
ןיבמ
.ר ב ד
ףוגמ
א פ ורה
ה כ ל ה
המשנה
הנכשו
ףוגב
לגנרת
ודוה
א למ ה
הואג
רצ ק ו
.ח ור
ףוגמ
לגנרתה
העס נ
המשנה
הלגלגתנו
הלוגלג
ן ורחאה
ףוגב
,ד יס חה
רטראש
וירבח ו
ם יא פ ורה
וסנ
ול יצ ה ל
.תוממ
המשנה
ה ת ל כ
ר פ ס ל
ר ט ר א ל
תא
ת וד ל ות
הילוגלג
השקבו
ונממ
םסרפיש תא
םתחיש
לארש יב
ןעמל
ובושי
י כ ר ד מ
ם ת ורע ב
םהיתונומאו
.ת וד ס פ נה
ותריציב
״ךילשת״
ר ב ד מ
ר ט ר א
תונגב
ת וד ימה
ת וערה
רס ומה ו
ד ור יה
לש ינב
.ורוד
הר וצה
תינוציחה
לש
״ךילשת״
המוד
ה ר וצ ל
לש
לוגלג״
.״שפנה
השעמ
היהש ך כ
.היה
רט רא היה
לייטמ
שארב
הנשה ל ע
תפש
.רה נה
םאתפ
האר תא
ל א מ ס שאר
םידשה בצנ ל ע
רה נה
וב יב ס ו
םיריעש
םידש
ם יכא למ ו
.ם יער
ר ט רא א ל
תע ב נ
הנחממ
ם יכא למ ה
,ם יערה
יכ
ירבע״
אוה ק ר ו
תא
יהלא
םימשה
אוה
.״ארי
אוה
לאוש
וישעמל
לש
.ל א מ ס
לא מ ס
בישמ ול יכ
התע
שרפי
ת ר מ כ מ
רה נב
י ד כ ב
ת ו ל ע ה ל
ת ול וצממ
םי תא
יעשפ
.לארש י
תא
םיעשפה
,ה ל א ה
רמ וא
,לא מ ס
ה לע י
ם ורמ ל
םשרפיו
המלשכ
יניעל ל כ
ןעמל
וארי
ל כ
אבצ
ם ורמה תא
עשפ
םעה
.הזה רעג
רט רא
ןטשב
רמא ו
:ול
ך ל כ ך ל ל א
ת וצ רא
ב ר ע מ ה
םש
ם יברמ
ינב
לארשי
.א וטח ל
םידוהיה
,וניתומוקמב
רמ וא
,ר ט ר א
םה
ימולש
ינומא
,לארשי
קחצ
ןטשה
:רמאו
ידוהי
ןילופ
ם יברמ
,א וטח ל
רת כ
ריעז
הארא ו
ך ל תא
.םה ית ואטח
לא מ ס
הא רה
ר ט ר א ל
תא
תואטח
ל כ
,םעה
םינקזה
ם ינברה
.ם יד ב כ נה ו
ם יאטח ל
ולא
תומד ל כ
ץוקש
.ה בע ות ו
ם ינברה
ם יק ידצה ו
ם יל ל ה מ
םיחבשמו
תא
םמצע
ם יד ב כ ת מ ו
ן ול ק ב
.ם ה יר בח
ל כ ב ר
ד יעמ
לע
ומצע
אוהש אוה
שיטפה״
,״קזחה
ןואג
ם ל ועה
רואמ ו
יניע ל כ
.ה ר ות ב
ם ינברה
ם יקס וע
ם יר ב ד ב
לש המ
. ך כ ב
םיבנוג
יר ב ד
הר ות הז הזמ
םימשו
ם ה יר פ ס ב
םניאו
םירמוא
ר ב ד
םשב
.ורמ וא
ם ינברה
ם יב רמ
תורזגב
תורמ וח ו
ןיאו
ר וב צ ה
ל כ י
ד מ ע ל
.ןהב םה
םישוע
ם יר פ ס
ןיא ץק
םיריבגמו
תא
,ךשחה
תא
ת ור ע ב ה
תאו
תונטק
.ןיחומה
םה
םישמתשמ
ס
ןיגרוח