Page 150 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

קחצי
רטרא
טנ
ףוגמ
ע ד ר פ צ ה
הע ס נ
המשנה
הלגלגתנו
ףוגב ןזח
ןתונה״
ת ורימז
ץ רא ב
.״ןילופ
ך ר ד כ
,םינזחה
םימיב
םהה
ה א ר
םייח
.ם ימ יענב
ם וקמ ב
ימ
ת וצ יב
םימגאו
התש
ןזחה
תואקשמ
םיחבושמ
םיחמשמה
ם יה לא
.םישנאו
ב ורמ
הקשמ ל פ נ
ןזחה
בכש מ ל
הטמה ו
רשא
ה ל ע
ה ילע א ל ד ר י
.הנממ
ןזחה
.תמ
ות ומב
הלגלגתנ
המשנה
ה ע ב ק ו
תא
הבשומ
ףוגב .גד גדה
,הזה
,םנמא היה גד
ל כ כ
םיגדה
ל כ ל
ויטפשמ
.ויתוקוח ו
םישקשק
ןוירש
ם יר יפ נס ו
ונוכנ
ול
ח ר א כ
.םיגדה
הרת י
התיה גדל הזה ל ע ינפ
םיגדה
*
T : *
.ם יר ח א ה
אוה היה
םימ־באז
ע ל וב ה תא
םיגדה
םינטקה
םישלחהו
.ונממ
ימי
הב וטה לש גדה הזה א ל
. וכ ר א
ם ע פ
וה ולעה
ה כ ח ב
וה ור כמ ו
ת יב ל
ידוהי
וניכהל
ת ד כ
ןידכ ו
ד ו ב כ ל
.תבש
ת וא ר כ
גדה
התלכש
וילא
ה ע ר ה
עימשה
ל וק
.ל וד ג
ת ל ע ב
ת יבה
ה ד יעה
העמשש תא
ת ל פ ת
״עמש״
תאצ וי
יפמ
.גדה איה
ה רהמ לא
ב ר ה
אתמ ד
לואשל
הצע
.ויפמ
ב ר ה
בישקה
,ה י ר ב ד ל
ןייע
ם י ר פ ס ב
,םינוש
ר ק ח
שרדו
.בט יה אוה
איצוה
ק ס פ ןיד
תמשנש
ם דא
לארש ימ
הלגלגתנ
יעמב
,גדה
ך כ ל ה שי
א יבה ל
תא גדה
ר ב ק ל
.לארש י
ושיבלה
תא גדה
ם י כ יר כת
ושעיו
ול
גהנמכ
םיתמ
.לא רש יב
המשנה
הע ס נ
ףוגמ גדה
הלגלגתנו
ףוגל
ןסכ ומ
רשא
וד יב
וד ק פ וה
ם יסמה
ל ע
רשבה
.ת ורנה ו
ןסכ ומ הז
היה״
ע ל וב גדכ תא
ויחא
ינב
.״ומע אוה
רישעה
רשע
,ב ר
רת וי
המלשמ
.ותעשב
יריש
המלש ויה
ף ל א
השמחו
וליא ו
ןסכ ומה
הזה
רצא ןוה
ת ופע ות
רשבמ
תורנו
. ד ב ל ב
אוה
סמח לזגו
ל כ מ
א בה
וד יל
ת יר כ ה ו
ל כ א יפמ
ם יל ל וע
.םיקנויו
אב
ומוי לש
ןסכ ומ
עשר .הז
המשנה
הע ס נ
וילעמ
הלגלגתנו
ףוגב
ףושני
ןתונה
ל וק יהנ
.ת ו ל י ל ב
ך ר ד כ
םיפושניה
עסש
ם י ר ב כ ע
ןכשו
ת ו ב ר וח ב
היהו
ר ב ח
םיריעשל
.םידשו
ףושניה
תמ
המשנהו
ה ר ב ע
ףוגל
.ל ב וק מ
ל ב וק מ
הז היה
ל כ כ
ם יל ב וק מ ה
.ץראבש אוה
ה ב ר ה
ם ו ל ח ל
ת וזחל ו
הטנו
ל כ
וימי
רח א
ןוימדה
.היזההו
ל ב וק מ מ
הז
ם ימ ודה ו
,ול
ם ה יר פ ס מ ו
,ם יב ר ה
ואצי
ל כ
ת וע ד ה
ת וד ס פ נה
םל ועבש לכ״ שחנ
ב ק ע יב
ל כ ו
ם ס ק
.״לארשיב
ב ורמ
ם ולח
היזהו
הטנ
ל ב ו ק מ ה
הזה
ך ר ד מ
לכש ה
רשיה
בשחו
ומצע ןבכ
ם ורמ
ך ל מ ו
.חישמה
ל ב ו ק מ ה
ה ב ר ה
ף גסל תא
ופוג
בשיו
ם וצב
ת ינעתב ו
םימי
.ם יב ר
וחכ שת
ופוגו
ל ד דע
תמש
.ותשלוחמ
ףוגמ
ל ב וק מ ה
ה ע ס נ
המשנה
ה א ל ה
ה א ב ו
ףוגל
. ת ר פ ר פ ח
םשמ
הע ס נ
המשנה
הלגלגתנו
ףוגל
ר ב וק
םיתמ
.לא רש יב
אוה היה
ר ב ח
ד ב כ נ
הרבח״ב
,״אשידק
לזג
.דדש ו
וינינע ויה
ד ימת םע
ם יתמה א ל ו תש ו ב ל ל א
.םייחה
ך ר ד כ
י ל ע ב
הרבחה ״
,״אשידק
ל ל ז
א ב ס ו
םהיתואתשמב
ה ב ר ה ו
ל כ א ל
יחבזמ״
.״םיתמ
ן ר ב ק ה
תמ
המשנהו
ה ל גלגתה
ףוגל
. ב ל כ
ב ל כ הז א ל היה
ם יסח וימהמ
ם יד ב כ נה ו
יכ היה
ה ל ק נ
הזבנו
ד ר ח ו
ל וק מ
ה ל ע
.ף ד נ
ףוגמ
ב ל כ ה
הע ס נ
המשנה
הלגלגתנו
ףוגל
ם דא
היהש
המוד
. ב ל כ ל
שיאה הזה היה
אנקמ״
תאנק