Page 151 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ת ו כ ל ה ב ו
רוסא״
.״רתיהו
ך״נת א ל
.ד מ ל
אוה
ר ב ע ל ע
תשרפ
עובשה
ל ע ו
ה ר ט פ ה ה
ל כ ב
עובש
.עובשו
ויבא
ואישה
,השא
גהנמכ
םימיה
,םהה
ותויהב
ןב .ג״י
םיאושנ
ולא א ל ולע
.ה פ י
ר ט רא
ןמלאת נ
הנשכ
רח א
.ותנותח
ויבא
ואישה
השא
ת ר ח א הב ו
אצמ
ה ר ב ח
הנמאנ
.ה ר וסמ ו
ר ט ר א
עד וותה
לא
ליכשמ
דחא
רשא
הטה תא וב ל לא
.ה ל כש הה
רשאכ
ומלש
ימי
ותבש
ת יבב
,ונתוח
ך ל ה
רט רא לא
ב וב ל
ע ב ק ו
הב תא
.ותר יד
אוה
ס נר פ ת ה
ב ו ב ל ב
ק ח וד ב
םירועשמ
.ם י יטרפ
ותיטנ
ל א
ה לכש הה
העד ונ
ם יב ר ב
םיאנקו
ועגפ .וב אוה בזע תא
ב וב ל
בשיתהו
ר יע ב
. יד ור ב
אוה
שפח
״תילכת״
ך ל ה ו
ד מ ל ל
ה א ופ ר
אצמו
הנממ תא
. ות ס נרפ
אוה
רט פ נ
תנשב 1851 .
תא
תוגה
וחור
ע יבה
ר ט רא
וית ור יטאסב
ת ולודגה
.ת ונטקה ו
ך ס ב
ל כ ה
ב ת כ
ר ט רא שמח
,ת ור יטאס
םיתש
ת ולודג
שלשו
.תונטק
ת ול ודגה
:ןה
לוגלג״
״שפנה
.״ךילשת״ו
תונטקה
:ןה
ינזאמ״
/ ׳לקשמ
תונולת״
ינס
ינסנסו
,״ףולגנמסו
תודיסח״
.״המכחו
ר ט רא
ב ת כ םג
רמאמ
יט ס יצ ילב ופ
םשב
תודלות״
.״ץולחה
תחבושמה
ויתוריציבש
איה
ותר יטאס
לוגלג״
.״שפנה
הר וצה
ת ית ור פסה
רטראש
שיבלה תא
ויתוריצי
איה
תר וצ
,ןוזחה
ת וארמ
ה ל יל
.ןוימדו
הר וצה איה
םנמא
תינוימד
ךא
הנכות אוה
.ישממ
םישעמה
ת וד ב ועה ו
ת וח וורה
ויתוריציב
םה
םיישממ
.םיישממבש
ר ט ר א
ח ילצה
ך ו ר כ ל
השעמ
ןוימדו
דע
.א י ל פ ה ל
אוה
ב ת כ
טעמ ךא
הנשי
תומילש
ה ב ר
ל כ ב
.ויתוריצי
הר יט א ס ב
לוגלג״
״שפנה
ר פ ס מ
ר ט רא תא
יר ב ד
ה ית וד ל ות
הילוגלגו
לש שפנ
תחא
.לארש ימ
,המשנ
וז הזש
התע
ה ר ט פ נ
ול ועמ לש
,ףוגה
ת ר פ ס מ
םע
,רט רא
היהש
דחא
ה יא פ ורמ
ארקנש
ל יצ ה ל
תא
ה ל וח ה
ת ד ר מ
.תחש
המשנה
ת ר פ ס מ
ר ט ר א ל
ימיש
התבש
ףוגב
רט פ נה
ויה ךא
םיעבש
.הנש ףוג הז היה
ןורחאה
םיפוגל
הלגלגתנש
.ם ה ב
הימי
תמאב
םה
ימיכ
,חלשותמ
תואמ
.םינשב
ך כ
התיה
תשרפ
ה יד ודנ
לש
המשנה
.תאזה
הלוגלג
ןורחאה
היה
ףוגב
םימת
דלונש
ם יר וה ל
.ם יד יסח
ינפל
ת ד יל
ד יסחה
ו כ ל ה
וירוה
.ם יר ירע
ומא
הנימאה
ם י יבר ב
ם יק ידצ ו
ה כ ל ה ו
ש רדל
.ם ה ב
ק ידצה
ה כ ר ב
ת פ וק ת ל ו
הנשה
ה ד ק פ נ
.ןבב ןבה
הזה היה
אילפמ״
״תושעל
היהו
ד יסח
ל כ כ
ם יד יסחה
רשא ןיי
רכשו
.ם ק יל ד י
אוה שחר
ה בח
ל כ ל
תואקשמה
לש ןפג
ירפ ו
ןפגה
וס וכ ו
,דתיה
היוור
.ד ימת
ותוכז
ה דמע ול
קבאת נו
ר פ ע ב
םה ילגר
לש
ם ייבר
.ם יק ידצ ו
אוה
ה ב ר ה
ף וט ח ל
םייריש
ותלח נו
הרפש
.וילע אוה
ה ל ח
ב ורמ ןיי
רכשו
קבשו
םייח
ל כ ל .יח
ףוגמ הז לש
ד יסחה
הלגלגתנ
המשנה
ףוגל
.ע ד ר פ צ
ם וקמב
ןיי
רכשו
התש
ושכע ימ
ת וצב
םימגאו
ך ר ד כ
.ם יע ד ר פ צ ה
איה
ה ר ק ר ק
םוי
ה ל יל ו
ה ל וק ו
עיגה
ה ד יס ח ל
הבראש
ע ד ר פ צ ל
ה ע ל ב ו
.הת וא
חנ
ןיגרוח