Page 152 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

קחצי
רטרא
תואלמל(
האמ הנש
)ותומל
תאמ
ןושרג
ןיגרוח
ה ד וע ^ ך
תחא
ויתוריציל
לש
קחצ י
א ו ה - ר ט ר א
אב
שמשל
תא
,ר וב צ ה
תרשל
תא
ה ר ב ח ה
ל יע וה ל ו
.המ וא ל
ויתוריצי
תועפוש
ם ילא יד יא
םיימואל
ם ילא יד יא ו
.םיישונא
שלש ןה
:ויתופיאש
רופש
,םייחה
ןוקית
ת ע ד ה
תמ ר ה ו
.ר ס ומ ה
שלשל
ת ורטמה
ה ל א ה
ר כ מ ת ה
ר ט ר א
ןהל ו
שידקה תא
,וצרמ
ונורשכ
.וייחו
ר ט ר א
ך יר ע מ
,ת ועד
תונומא
ם ייח־יכרע ו
ל ע
ך ר ד ה
.ת ילכשה
־וק
ה דמ ה
ולש אוה
ןויגהה
ןיאש
וינפל
.םינפ־אושמ
ת ר ק ב ה
ולש
הניא
הסח ל ע
ת ועד
״תודבכנ״
״תוביבח״
וא
ת ועד
ושדקתנש״
.״המואב
ינפל ס כ
הטפשמ
לש
תמאה
ת ילכשה
ןיא
ת ועד
״תוסחוימ״
ל כ ה ו
ת וכ ירצ
ד מ ע ל
. ןח ב מ ל
ונתשיג
םויה
ת וע ד ל
תונומאו
איה
,תילאט נמ יט נס
תיטנמור
.ת יט יטסא ו
השיג
,וו
,םנמא
הנינרמ
תא
ב ל ה ךא
הניא
החינמ תא
.ת ע ד ה
השיגה
ת יטנמ ור־ת יטיטסאה
איה
ה ילא
ץוקו
.ה ב הפ י
איה ךא
הניא
ד ימת
.תיתימא
םייחה
םיאמצ
יפויל
םשכ
םהש
ם יב ע ר
.ת מ א ל
ונית ור ודב
ד ר י
הרעש לש
.ה נ ובתה
א ל
ם יב ר םה
ם יצ פ וקה
ל ע
תמא
.ת ילכש
הגיסנ
וז
איה
ד ס פ ה
ו נת פ וקת ל
ת נכסמ ו
יגשיה
ת וב ר ת
.םיבושח
ד ר מ ה
ה נ ובתב
םקש
,ונימיב
חת ופ
ח ת פ
תונומאל
,ת וד ס פ נ
ת ועד
רקש
םיטפשמו
,ם ימ ודק
ה ב ר ו
ה כ וב מ ה
הל וד גו
הנממ איה
ה נכסה
ת ר ב ח ל
.ם ד א ה
ןיא ך ל
ה ב ר מ
ב יר
ןודמו
ןיב ינב
ם דא
ת וע ד כ
ת וב ז וכ
ול יפא םא ןה
.תויט יטסא
םולש
ת וב ר ת ו
ם ד וס י
,ה נ ובת ב
הבשחמב
.ת מ א ב ו
קחצ י
ר ט ר א היה
ה יב ב וח מ
לש
,ה נובתה
ימולשמ
וינומא לש
.לכש ה
ותשיג
ת ילכש ה
םינינעל
לש
,ת ועד
תונומא
ם יכ ר ע ו
איה
המ ורת
ה ד ב כ נ
ינפב
.המצע
שי
תשיגב
ר ט ר א
וית וריצ יב ו
ח ק ל
,ת ור וד ל
ומוקמו
לש
ר ט ר א
ו נת ובר ת ב
אוה
ם וקמ
ד ו ב כ ה לש
הפ וצ
הר ומ ו
.לארש יב
קחצ י
ר ט ר א
ד ל ו נ
ר פ כ ב
קישוינוק
ך ל פ
ליסימישפ
רשא
,ה יצ ילגב
תנשב 1791
.ם ת ר י פ ס ל
ויבא ׳ר
המלש היה
ר כ וח
.ןולמ־תיב
אוה
דקש
ל ע
ךונח ונב
קח צ י
ןימזהו
ור ובע
ם יד מ ל מ
ןמ
ם ירעה
.ת וכ ומ סה
קחצ י
ןנוח
וע ב טמ
ת ונורשכב
םיניוצמ
ד מ ל ו
הד יקשב
.ה ד מ ת ה ב ו
ואלמשכ
ול
ג״י הנש
ר ב כ אצי
ול םש לש
ןדמ ל
עד ויה
ל פ ל פ ת ה ל
תושיא״ב
״תומביו
זנ