Page 154 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ה יס ור ב
הר גס נ
תאצ וה
״תונמא״
דח י םע רת י
ת ואצ והה
,ת ו ירבעה
ת וידיאה
,ת ו י ל ל כ ה ו
תנשבו
1920 ,
ירחא
ם יל וט לט
,ם יב ר
הח ילצ ה
ת ד ס ימ ה
לש
,האצ וה ה
׳בגה
,ץ יס ר פ
ר י ב ע ה ל
תא
האצ והה
ט ר ו פ ק נ ר פ ל
מ״נע
ה ל יח ת ה ו
ל ע
ת מ ד א ר כ נ
ה ל וע פ ב
ת״ילומ
תיביסנטניא
תנשב 1922 .
מ״נעפב
ואצי
ר וא ל
ה מ כ
תורשע
י ר פ ס
הא ירק
םיחבושמ
ר ח ב מ מ
ת ו ר פ ס ה
.ת ימ ל ועה
כ״ומכ
ואצי
ר וא ל
ר פ ס מ
י ר פ ס
ד ומ ל
םיבוט םגו אצי
ר וא ל
ך ר כ ה
ןושארה
רפס״מ
ה ח יד ב ה
״דודחה ו
.א ל
בוניורד
,ל״ז
השמחו
ם י כ ר כ
יר ופ ס מ
ןױצ־ןב
ל״ז
ינבל
.רע ונה
טא ל
טא ל
ה ל יח ת ה
האצ והה
המישגמ
תא
.הת ינכת
שודחה
הסינכהש
״תונמא״
ונמ ל וע ל
יר ב ע ה
,היה יפ כ
יתנייצש
ל יע ל
,ר וצ ק ב
ד וק נ
רומג
םלשו
לש ל כ
י ר פ ס
.האצ והה
םימוגרתה
המ סר פש
ויה
,ם יב וט
ה כ יר ע ה
התיה
ת י נד פק
תניוצמו
ךר ועה (
לש
״תונמא״
היה
ךשמב
םירשע
הנש
ןשלבה
ר פ וס ה ו
ל ע ב
ןונגסה
ןידעה
ה י ר א
י ק צ י ט י מ י ס
.)ל״ז
םג
ר וד יהה
ינוציחה
לש
ם יר פ ס ה
היה
ל וד ג
ית ל ב ו
ליגר
ו נת ור פ ס ב
דע .זא
ם יר פ ס ה
וס פ ד נ
יוולב
,םירויצ
ת נ וכתמ כ
ת ואצוה
ם יר פ ס
ת ויאפ ור יא
.ת ול וד ג
ךא
ה ל ו ג
ד י מ ת
, ה ל ו ג
םגו
ט ר ופ ק נ ר פ ב
מ״נע א ל
ה ל כ י
תאצ וה
ם יר פ ס
וז
ת ו כ ה ל
,םישרש
תנשבו
1926
ה ר ב ע וה
האצ והה
י״ע
ת ד ס ימ ה
ץ ר א ל
,לארש י
ה ע ב ק ו
תא
הבשומ
.ב יב א ־ ל ת ב
ת לה נמ
האצ והה
תנווכמו
ה ית ול וע פ
איה
תר ב גה
ץ יס רפ
ף ור צ ב
ךר וע
.האצ והה
האצ וה ב
העיקשה
ת ד ס ימ ה
א ל ק ר
ם ימ וכס
םייקנע
ימיב(
ה ח יר פ ה
לש
,האצ והה
ינפל
ת מ ח למ
ם ל וע ה
הינשה
ה ר א פ ת ה
ינפב
׳בגה
ץ יס רפ
האצוההש
העיגה
יד יל
ה יצ זיל יבאט ס
:תמיוסמ
איה
ה ד יס פ מ
ת ע כ ק ר 150
י״אל
,)!שדוחב
א ל א
תא ל כ
ה צ רמ
.היתונורשכו
ךשמב
םישלש
תונש
ה ל וע פ ה
ת״ילומה
(
1947-1917
)
האיצ וה
האצ והה
וזה
ת ו א מ
י ר פ ס
הא ירק
ד ומ ל ו
ר וב ע ינב
,רע ונה
ו א ל י מ ש
ת א
ל ל ח ה
ק י ר ה
ה י ה ש
ו נ ת ו ר פ ס ב
ד ע
ת ע פ ו ה
ה א צ ו ה ה
, ו ז ה א ל ו
ק ר
ם יר פ ס
,םימגרותמ
א ל א םג
הרוש
לש
ם יר פ ס
ם יירוקמ
.םיבושח
י״פע
ת ע צ ה
ת ק ל ח מ
ךונחה
ץ רא ב
לארש י
ה ל יח תה
״תונמא״
א יצ והל
ת ולגמ
תולגמ
ך ותמ
ת ו ר פ ס ה
ה ק יתעה
,השדחה ו
ם יב ת כ
םינוציח
הנשמו
ר וב ע
יתב
ר פ ס ה
ם ייממעה
.םיינוכיתהו
ךשמב
םינש
האיצוה
ןיעכ
ה יר פ ס
ת יל ס ר ב י נ וא
י ל ב
ד וק נ
ר וב ע
רע ונה
רג ובמה
ת ו ר פ ס ה מ
הפ יה
ת י ל ל כ ה
.ת יר ב ע ה ו
ד ב ל מ
ל״נה
האיצוה
דע
םויה
םיעשתכ
ם יר פ ס
-
תויפרגונומ
־
ל ע
םיבושי
םישדח
ם יק יתע ו
לארש י־ץראב
ל ע ו
םישיא
ת פ וק ת ב
ה יחתה
ת ימ וא לה
,ת יר ב ע ה
ם ידקונמ
ת י ולב ו
ם ימ ולצ
ם יב ר
תופתושב
םע
.ל״קהקה
ד ח יב םע
ןר ק ה
תמ ייקה
לארש יל
השגינ
׳בגה
ץ יס רפ
א ל מ ל
ו נת ור פ ס ב
תודלותל
ת״ולומה
תירבעה
הנ