Page 157 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

תונויסנ
ש דחל
ת ע פ וה
ם יר פ ס
ם ירבע
תאצ וה ו
םינותע
,ם יצ ב וק ו
ךא
תונויסנה
ו ל ל ה א ל ויה
.ם יב ורמ
ב וח ר ה
ידוהיה
היה
,א כ ודמ
תאצ וה ו
ם יר פ ס ה
תומייקה
ןוגכ
״ףסאיחא״
״הישות״ו
טע מ כ
ול ד ח
א יצ והל
ם י ר פ ס
ם ירבע
,םישדח
ד ב ל מ
יר פ ס
,ד ומ ל
ורדוסש
ורכמ נו
ישוקב
. ב ר
׳צוה
״הירומ״
התיה זא
תישארב
ה ת ד ובע
ת״ילומה
ה ק פ ת ס ה ו
תאצ וה ב
י ר פ ס
ד ומ ל
םינוש
ירופס״ו
.״ארקמה
ם יתעל
ת וק וחר
ויה
םיעיפומ
ם יר פ ס
ם יד ד וב
ת מ כ ח ב
,לארש י
ךא
ת ור פ ס
הפי
טעמ כ
אלש
התיה
.אצמ נב
הנהו
עיפוה
השרוב
ך ר ב א
,ר יעצ
,ר ק ב מ ־ ר פ וס
בתכש זא
ירמאמ
ת ר וק ב
.םיטע ומ
ךותמ
ת ור יסמ
ת ו ר פ ס ל
ת יר בע ה
ט ילחה
עיקשהל
תא
ונוה
ד ס יל ו
תאצ וה
ם יר פ ס
,השדח
היהתש
תשדקומ
ךא ק ר ו
תאצ וה ל
יר ב ד
ת ור פ ס
.םינוגה
תנשבו
ח״סרת
איצוה תא
ותבשחמ
ןמ
ח כ ה לא
.ל ע ופ ה
האצ והה
השדחה
הא ר ק נ
םשב
ל צ ל צ מ ה
רמ ואה ו
״ - ה ב ר ה
ם פ ו ר .״ת
ה ד יק פת
היה יפ ל
:התינכת
ח ת פ ל
ח פ ט ל ו
תא
תונורשכה
;םישדחה
א יצ והל
ם יר פ ס
;םיירוקמ
ז כ ר ת ה ל
ד וח יב
ת ו ר פ ס ב
.הפ יה
םשל
ך כ
הדס ונ
הק ית ו ילב יב
תדח וימ
ותואב
םשה לש
:האצ והה
הק ית וילב יב״
,״תורפס
הבייחתהש
איצוהל
ר פ ס
דחא
ם י נש -ש ד וח ל
רשע
ר פ ס
ךשמב
.הנש
הק ית ו ילב יבה
וזה
המייקתה
םייתנש
ועיפוהו
24
,ר פ ס
,וסינכהש
ת ורמ ל
טועמ
,ם ר פ ס מ
תוננער
תוינויחו
ודד וע ו
ם ת ע פ וה ב
תא
ם יר ב ע ה
ל כ ב
.ם וקמ
ם יר פ ס ה
ואציש
ר וא ל ויה ירפ
םטע לש
יר יחב
ונירפוס
,ם יר יעצה
:ןוגכ
ב ק ע י
, ג ר ב נ י י ט ש
ד ו ד
, ץ י ב ו נ ו ע מ ש
ל ל ה
צ י י ט
, ן י ל ב ־ ר
ב ו ט י ,ה
ק ח צ י
ק צ נ ל ם ו ,ן
ר ״ ד .א ק א ל ט
, ו ק ש
.י .ח
ר נ ר ב
.ד וע ו
רק יע ב
ושע זא
םשור
ל ודג
תשלש
י ר פ ס
העשה
ועיפוהש
ה ק ית ו יל ב יב ב
ל ש - ל ״ נ ה
ב קע י
גרבנייטש
רפס״(
״תוריטסה
רפס״ו
)״תודידבה
לשו
ץיבונועמש
רעס״(
,)״הממדו
וליכהש
טע מ כ
ק ר
םיריש
םישדח
אלש
וס פ ד נ
דע זא
םושב
.ם וקמ
ק ר פ
ד וח ל
ם יעב וק
תשמח
י כ ר כ ד וד
,ןמשירפ
וארקנש
םשב
םיבתכ״
,״םישדח
וליכהשו
תמא ב ל כ המ
בתכש
ןמשירפ
םינשב
,ת ונורחאה
ך ר כ
דחא לש
יבת כ
ת ובשחמ־לעב
היגולותנאו
ינבל
םירוענה
םשב
רפס״
.״הרושתה
ה כ ר ב
תדח וימ
ה ע ב ק
ה יר פ ס ה
הינשה
,תדק ונמה
ר וב ע ינב
,רע ונה
הארקנש
םשב
.״ארקמ״
ה יר פ ס ב
וז
ועיפוה
ת ורב וח
ת ב 32
ד ומע
ןהבש
ואב
םהיתור יצי
לש
יבוט
.ם יר פ וס ה
ךא
תאצ וה
״תורפס״
א ל
ה ק פ ת ס ה
ק ר
ת ואצ והב
ם ימ וס ר פ ב ו
.ל״נה
איה
הנכית
האיצוהו
ר וא ל
ץבוק ןב
ה ע ב ר א
ם יר פ ס
םשב
.״תורפס״
ץ ב וקה
ןושארה
ך ר ע נ
י״ע
ל״ומה
. פ - ו פ ו ג
, ר ב ו ח ל
ךא רת י
תשלש
ם יצ ב וקה
וכ ר ע נ
י״ע
הכ ירעה ־ ןמא
ד וד
.ןמשירפ
בנ
יקסניברגופ