Page 158 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

, ל ו ד ג
םגו
ישרפמ
ך״נתה
ונימיב
ם יח ר כ ומ
ןיידע
שמתשהל
.וב איה
ה א י צ ו ה
ר ו א ל
ת א
ש ו ר י פ
ך ״ נ ת ה
ע ו ד י ה
ם ש ב
א ר ק מ ״
״ ש ר ו פ מ
תאמ
ם יר ומה
:ם ירפ וסה ו
.י .א
, ש ו ו י ר ט
.ד ו נ י ט ק
ך ״ נ ת - ן י ו ל ו
ךשמבש
םינש
ךישמה
ת ויהל
שוריפ
יממע
,ך״נתל
י ר ל ופ ופ ה
,רת ויב
םויכו
האיצ ומ
ותוא
תאצ וה
״לאערזי״
לוגלגה(
י״אה לש
תאצ וה
ק ר ב רש
ץ רא ב
)לארשי
ה ר וד ה מ ב
השדח
תנק ותמ
תמאת ומ ו
ח ור ל
.וננמז
תאצ וה
ם יר פ ס
וז
האיצ וה
םג
הרוש
המלש לש
י ר פ ס
ד ומ ל
םיבושח
תאמ
ה ד ו ה י
, ג ר ב נ י י ט ש
.י .ב
, ר נ ב ל
ב ק ע י
, ן מ כ י פ
, ן י ו ל
ע ש ו ה י
, ג ר ב נ י י ט ש
םגו
ר פ ס
ד ומ ל לש
ת וד ל ות
ת ו ר פ ס ה
ת יר ב ע ה
םשב
ו נ ת ו ר פ ס ״
״ ה ש ד ח ה
לש
ר ״ ד .מ
, ן ו ז נ י ב ר
היהש זא
דחוימ
.ונימב
הדסונשכ
תאצ וה
״ זכרמ -לרט נצ ״
תנשב 1911
ה ס נכ נ
תאצ וה .ש
ק ר ב רש
םג איה
תופת ושל
וז ק ר ו
ר ח א ל
הקספש
״לרטנצ״
י נ פ ל (
הס נכ יה
תופת ושל
וז
ח ילצ ה רמ
ק ר ב רש
דס י יל
ףינס
הת א צ וה ל
,)קרוי־וינב
הסינ
,ק ר ב רש
םע
,םיפתוש
ח ות פ ל
תאצ וה
ם יר פ ס
םשב
,״רפםיחא״
ךא
ר ח א ל
ןויסנש
הז א ל
ח ילצ ה
שדיח
תנשב 1925 תא
ותאצוה
םשב
׳צוה .ש״ רש ב ר ״ק
.ה נל יווב
ר ו ב ע כ
ר פ ס מ
םינש
תנשב(
1933 )
ה ר ב ע
האצ והה
ץ רא ל
לארש י
םשב שדח
ילארש יצרא
,״לאערזי״
םשבו
הז
הכישממ
תא
ה ל ע פ
רת יב
תאש
האיצומו
ןומה
י ר פ ס
הא ירק
ד וב ע ב
שדח
דקונמ ו
ר וב ע ינב
רע ונה
ם יר ופ ס
םיירוטס יה
,םיניוצמ
םכרעש
יר וטס יהה
יכונחהו
וניא
לט ומ
,ק פ ס ב
םהיניב
תא
יר ופ ס
תונורכז״
ת יב ל
,״דוד
יר ופ ס
ר״דה .מ
,ןמהיל
.י .ב
,ר נ ב ל .א
,רודגיבא־ןב
קמע״
״םיזראה
ד וב ע ב
שדח ר כ ו
.ר כ ו
ד ב ל מ
הז
האיצומ
האצ וה וז םג
י ר פ ס
ד ומ ל
.םיבושח
איה
האיצוה
תא
ה יר וט ס יהה
לש ץרג
ה ר וד ה מ ה
ת יממעה
הששב
ם י כ ר כ
תדק ונמ
תר יוצמ ו
ם וגרתב
יר ב ע
,ןיוצמ
ף ור צ ב
תומלשה
ם יר ב ס ה ו
׳וכו
.ר כ ו
האיצוה
ת ע כ תא
שוריפ
ך״נתה
ארקמ״
״שרופמ
ת ומלשהב
םינוקתו
יפ ל
ה ל מ ה
ה נ ורחאה
לש
ר ק ח מ
א ר ק מ ה
ף ור צ ב
ת וא ובמ
ם ייעדמ
,ם יב וט תא
ך״נתה
ול וכ
ך ר כ ב
,ד חא תא
ו ר פ ס
יר וט ס יהה
לש א ל ב ו ג :ן
ה א מ ״
ת ו נ ש
, ״ ה י ר ו ט ס י ה
ת דמ וע ו
םג
א יצ וה ל
ה י ד פ ו ל ק י צ נ א
ת י ר ב ע
ה ש ש ב
ם י כ ר כ
. ם י ל ו ד ג
״תורפס״
ןמזה
ובש
ה ד ס ו נ
תאצ וה
״תורפס״
היה ןמז
השק
דאמ
ת ו ר פ ס ל
.ת יר ב ע ה
ת ו ר פ ס ה
ת ונותעה ו
ת יר ב ע ה
וק ס פ
טע מ כ
ם י יקתה ל
ה יטע ב
לש
ה כ פ ה מ ה
ת יס ורה
,הנושארה
ת וע ר פ ה
.ןהיתואצותו
םנמא
תנשב 1907
ושענ
תודלותל
ת״ולומה
תירבעה
אנ