Page 159 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ה ק יסעה
ת ד ו ב ע ב
ה ס פ ד ה ה
יתב
ס ופ ד
.ם ירח א
ךא
ת מ ח למ
ם ל וע ה
,הנושארה
רוס יא
ת ס פ ד ה
ם יר פ ס
אבש םע
ץ ורפ
ת מ ח למ
ם ל וע ה
1918-1914
,
וק יס פה
תא
ה ת וח ת פת ה
.הל וד ג ו
תנשב
1917 םע
ץ ורפ
הכפהמה •
,ת יס ורה
המק
האצ והה
,ה יחת ל
ךא
רס וח ריינ
ע בצ ו
ס ופ ד ויה
,ה יר כ וע ב
דע ו
הק יפסהש
,ששואתהל
אב
ס ומ ס יבש ל ובה
ותאו
ץק
ןבר וח ו
ת א צ וה ל
ם יר פ ס
ת יר בע
הבושח
.וז ל כ
ינסחמ
ם יר פ ס ה
,הלש
ינסחמ
,ריינה תיב
ס ופ ד ה ל כ ו
ש וכרה
ם וצעה
ם יר פ ס ב
.ומרח וה
ךא
עגרב
ןורחאה
ררב והש כ
י ל ע ב ל
האצ והה
יכ ןיא
המ וקת
ת א צ וה ל
ם ירפ ס
ת יר בע
הל וגב
,ת יט יב וסה
ומכ
ןיאש
המ וקת
םע ל
יר ב ע ה
,הל וגב
ול יחתה
ילהנמ
.ח(״הירומ״
ק ילא יב
.יו .ח
)יקצינבר
ןכת ל
תוינכת יד כ
ר ו ב ע ל
,ל״וחל
ךא
ישוקב ב ר
וח ילצה
ט ל מ ה ל
ל יצ ה ל ו
והשמ
יב ת כמ ד יה
ם ירק יה
ויהש
,ם ה ל ךא
ינפל
םתאצ
ונכית
ת ינכת
ד וס יל
תאצ וה
ם יר פ ס
רתוי
ה ב ח ר
רתויו
,הל וד ג
ת ינכתב
רתוי
הפ יקמ
ארקתשו
םשב
.״ריבד״
ל ע
ךשמהה
הזה לש
״הירומ״
ר ב ד א
עיגאשכ
ןפואב
.יגולונורכ
ע״על ינא
ק יס פמ תא
ק ר פ ה
ןבר וח ב
האצ והה
ת יאס יד ואה
,״הירומ״
רב וע ו
ר פ ס ל
ל ע
תאצ וה
ם יר פ ס
ת יר בע א ל
הל ודג
,רת ויב
הרמאש תא
ה ר ב ד ףא איה
הס ינכה ו
והשמ
רצ וא ל
ל ע - ו נ ת ו ר פ ס
תאצ וה .ש
.ק רב רש
ק ר ב ר ש .ש ת א צ וה
תאצ וה .ש
,ק רב רש
הסנכתנש
ןמז־ר ובעכ
תחת
ת ילט ה
הל וד גה
לש
תאצ וה
,״לרט נצ - זכרמ״
הלגלגתנו
כ״חא
יונשב םש
ץ רא ל
,לארש י
םש איה
דע
התע
הילע(
ר פ ס א
ף וס ב
יתמישר
ז0
הדס ונ
ב ור יק ב
ותואב
ק ר פ
,ןמזה
ובש
הדס ונ
תאצ וה
.״הירומ״
האצוה וז
הד ימעה
הל
ר ותב
ד יק פ ת
ישאר
א יצוהל
ם יר פ ס
ת יר ב ע ב
.שידייבו
ר ק יע ב
היה
הנוצר
א יצ והל
י ר פ ס
,ד ומ ל
,הא ירק
שומש
.המ וד כ ו
א ל
אובנ
ט ר פ ל
,ןאכ
,ןב ומכ
תא ל כ
ם יר פ ס ה
האיצוהש
ת יר ב ע ב
לע<
ם יר פ ס ה
האיצוהש
שידיאב
א ל
ר ב ד א
יכ ןיא הז
ןינעמ
,)ירקחמ
ךא
ןייצא תא
ם יר ב ד ה
ם יירק יעה
םהבש
התכ יז
ונתוא
תאצ וה
ם יר פ ס
.וז
םוקמ
דסויה
האצ והה
ל״נה איה
ר יעה
.הנליוו
ם יר פ ס ה מ
האיצוהש
רשפא
ןייצל תא
תאצ וה
ןולמה
לודגה לש
ןשלבה
ף ר ג וק יסק ילה ו
עשוהי
גרבנייטש
ן ו ל מ - ל ״ ז
השענש םע
ותעפ וה
ןבא ל
הניפה לש
ה יפר ג וק יסק ילה
״ - ת י ר ב ע ה
שמ פ ט
, ״ ם י ר ו א ה
ןולמ
יר ב ע
ךשמבש
ם יע ב רא
הנש
רתויו
םויהמ
,עיפוהש א ל
ד ב א
, וכ ר ע מ
םגו
םויכ
בשחנ
ד ח א ל
םינולמה
םייכ״נתה
םיב וטה
.רת ויב
האצ והב
וז
ועיפוה
י ר פ ס
ך ״ נ ת ה
םע
םוגרתה
יס ורה
םלשומה
לש
ע ש ו ה י
, ג ר ב נ י י ט ש
ף ור יצב
שוריפ
יר ב ע
םיאתמ
,ר צ ק ו
שוריפ
םימיבש
םהה היה
ו כ ר ע
נ
יקסניברגופ