Page 160 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ם י ר פ ס
םהש
ת נ יח בב
י ס כ נ ״
ן א צ
״ ל ז ר ב
התיה
,״הירומ״
ךשמב ו
שמח
הרשע
תונש
,המויק
דע
הברח נש
ה יס ור ב
ת א פמ
הנואש
הנומהו
לש
ה כ פ ה מ ה
,ת יטס ינומ וקה
הא יצ וה
תורשע
ת וב ר לש
,ם יר פ ס
לכש
ד ח א
םהמ
בשחנ
תעשב
ותע פ וה
ע ר וא מ ל
, ית ור פ ס
ןוגכ
י ר פ ס
ילד נמ
ר כ ומ
,ם י ר פ ס
יריש
,ק ילא יב
רפס״
״הדגאה
רפס״(
״הדגאה
טשפתנ
ת ו ב ב ר ב
ם יס פט
ת ורש ע ב ו
ת ור וד ה מ
םגו
םויכ אוה
טשפתמ
י פ ל א ב
ם יס פט
ה ר וד ה מ ב
ה א ל מ ה
השדחה
םע
ןומה
ם יא ולמ
ד וק נב ו
.)א למ
ר ק יע ב
ה ק ס ע
״הירומ״
ת א צ וה ב
ם יר פ ס
,ם י יסא לק
הת יה ו
ד ימת
ה ניחבמ
ןיב
ר ק יע ה
ל פ ט ל
,ה ר יצ יב
ל ע ו
ןכ
ם יר פ ס ה
האיצוהש א ל
ד ב א
ם כ ר ע דע
:םויה
י ר פ ס
י ל ד נ מ
ר כ ו מ
, ם י ר פ ס
, ם כ י ל ע ־ ם ו ל ש
.י .ל
, ץ ר פ
ה ד ו ה י
, ג ר ב נ י י ט ש
ם ו ל ש
,שא .מ
, י מ ע ־ ן ב
.י .ד
, ץ י ב ו ק ר ב
ד ו ד
, ן מ ש י ר פ
, ן מ פ ו ש .ח .נ
, ק י ל א י ב
ל ו א ש
, י ק ס ב ו ח י נ ר ש ט
ב ק ע י
, ן ה כ .ז
, ר ו א י נ ש
.מ .ל
, ם ו ל ב נ ל י ל
׳ פ ו ר פ
ד ו ד
ק ר מ י י נ
׳ פ ו ר פ ו
. ם י ו ר ק
ה ת ח ל צ ה ל
לש
״הירומ״
ה ר יח ב ב
ם ו ס ר פ ב ו
ם יר פ ס ה
ומרג
יל ב
ק פ ס
יכ ר וע
.ח - ״ ה י ר ומ ״
ק ילא יב
.יו .ח
, יקצ ינבר
ויהש
ם יכר וע
,םיחמ ומ
ףאלש
תאצ וה
ם יר פ ס
ת יר ב ע
א ל ויה
.םת ומ כ
ה כ יר ע ה
התיה
ת י נד פק
ם י ק ר פ ל ו
ה ר ק
ק ילא יבש
ף יס וה
ם י ר פ ס ל
ךרעש
ם יק ר פ
,םימלש ןוגכ
ו ר פ ס ל
לש .א .ז
ץ יבוניבר
תודלות״
ת ו ר פ ס ה
.״ת ירבעה
ןיאו
ק פ ס
קדצהש היה םע
ק ילא יב
,ורמ א ב
יכ
תוכז״
הרת י
שי
,״הירומ״ל
המירהש תא
ך ר ע
ר פ ס ה
יר ב ע ה
שדחה תאו
וד וב כ
יניעב
ל ה ק
,ם יא ר וקה
ל יא וה
ה א י צ מ ה ו
ל ה ק ל
א ו ה ה
ק ר
ם י ר ב ד
ש יש
ם ה ל
, ל ק ש מ
ר פ ס ה ו
א צ י ש
ת ו מ ד ב
ת פ ר ו צ מ
, ת ק ק ו ז מ ו
ת ל ו ס
ה פ ו נ מ
י ל ב
, ת ל ו ס פ
ך ו ת
ה נ ח ב ה
, ה ר י ח ב ו
ה כ י ר ע ב
ה נ ו כ נ
ה ה ג ה ב ו
ה פ י
ם ג ו
ך ו ת מ
ה ד פ ק ה
ל ע
ה ר ו צ ה
, ה נ ו צ י ח ה
א ה ת ש
ה א נ
ה מ י א ת מ ו
ן כ ו ת ל
. ״ י מ י נ פ ה
ות כ ר ע ה
וז לש
ד חא
ה ידס יממ
ה יכר ועמ ו
איה
הנוכנ
.ד א מ
תאצ וה
״הירומ״
התיה
האצ והה
ת יר ב ע ה
,הנושארה
הנתנש ונל
ה ר ו ת
ה ר א ו פ מ
י ל כ ב
. ר א ו פ מ
ד וע א ל
התיה
ונלצא
ה ינפל
ה יר ח א ל ו
ץוחמ(
״ריבד״ל
)״תונמא״לו
תאצ וה
ם יר פ ס
הד יפקהש
ל כ ך כ ל ע
הר וצה
,האנה
רינה
הפ יה
ס ו פ ד ה ו
חבושמה
ת א צ וה כ
.״הירומ״
האצ וה
וז
הת א ר ה
רשפאש
א יצ והל
ס י פ ד ה ל ו
ם יר פ ס
,ם יר ב ע
םתר וצבש
ויהי אל
ת וחפ
םיפי
יר פ ס מ
ת ו ר פ ס ה
.ת יזע ולה
תונשב
המויק
ת ונ ורחאה
העיגה
יד יל
ת וח ת פ ת ה
.המ וצע
תא צ וה מ
ם יר פ ס
הנטק
העיגה
ת א צ וה ל
ם יר פ ס
ה ל וד ג
,הבושחו
םע תיב
ס ופ ד
.חבושמ
ד וע ו
:רתוי
תיב
ם ופ ד ה לש
״הירומ״
א ל
,ק יפ ס ה
׳צוהו
״הירומ״
תודלותל
ת״ולומה
תירבעה
טמ