Page 161 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

יקסניול
,ינאו
לכש
דחא
ונתאמ
ס ינכה
ף ל א
ם י ל ב ור
,תורטשב(
)ןבומכ
השלשו
ם ידב וע
,ק ילא יב
יקצ ינבר
.ןמטוגו
ר ח א ל ןמז אב
ילא
יקס ניול
רשיבו
יל
ק וחצ ב
ל ע
ויתפש
ה״בש
ר ב כ ןיא
ם ה ל
״ךרוצ״
ק ל ח ב
יתסנכהש
ינא
םילוכישו
י נרט פ ל
ןמ
.תופתושה
-
ר ח א ל
רטפנש
,יקסניול
היהש
איצומה
א יבמה ו
ר ח ס מ ב
,״הירומ״
הלגתנ
״הירומ״ש
התשענ
תמא ב
ק ס ע ל
ל ודג
סינכהש
חויר
יתנש
ה מ כ ל
.״םיפלא
רקיע״
התפיאש לש
ה ר ב ח ה
ר פ ס מ .ח .נ
ק ילא יב
ות ר ב ח מ ב
״ריבד״
הת יש א רב -״ה יר ומ ״ ו
,היה
שדחל
תא ינפ
ךוניחה
יר ב ע ה
ןקורתנש זא
ירמגל
ונכתמ
ימ ואלה
,ישונאהו
ומ ירהל
ותולפשמ
ות וא ל מ ל ו
ןכות
ינויח
,ישממ
ת ועצמאב
יר ד ס
ם ירפ ס
םיטעמ
ירפס (
ד ומ ל
,א רקמ ו
י ר פ ס
,היגוגדפ
ירישכמ
ךונח
,)דועו
םינכומ
ידיב
םיחמומ
ם יכ ורע ו
שארמ
יפ־לע
הטיש
,תמיוסמ
תנווכמ
יכ ר צ ל
ךונחה
יר ב ע ה
ןקותמה
ןמ
ה ניחבה
ת ימ ואלה
.״תיגוגדפהו
המ
התיה
התרטמ
ית ל ב ה
ת יעצמא
לש
תאצ וה
?״הירומ״
התרטמ
התיה
ת ת ל
רע ונל
יר ב ע ה
ךונח
ימואל
ןקותמ ל ע
ת וד וס י
םיישונא
.ם י י ל ל כ
המס יסה
הלש
ה ד וב ע ב
:התיה
ב ק
, י ק נ ו
ט ע מ
ת ו מ כ ה
ב ר ו
. ת ו כ י א ה
טפשמב
דחא
רשפא
ןייצל תא
ת ל וע פ
האצ והה
:השדחה
, ה ט י ש
ר ד ס
ה נ ו ו כ ו
ה ר ו ר ב
ל כ ב
. ה י ש ע מ
הנויער
לש
,האצ והה
חנוהש
,הד וס יב
היה
ןויער
ימעה־דחא
ר מ ו ל כ
ותוא
ןויערה
יזכרמה
היהש
ידס ימ ל
.״ףםאיחא״
םנמאו
תישאר
ה ת ל וע פ
לש
תאצ וה
״הירומ״
,רתיה
חטשב
יר פ ס
,ד ומ ל ה
המכש
םהמ
וטשפתנ
ל כ ב הנש
.ת ו ב ב ר ל
הנושאר
ואצי
ר וא ל
ירופס״
״ארקמה
דוע ו
הרוש לש
יר פ ס
,ד ומ ל
יר פ ס רזע
ירישכמו
ד ומ ל
ם יד ימ לת ל
,םירומו
תא ר וה ב
ןושלה
,ה ק וד ק ד ו
ה יר וט ס יהה
ת וד ל ות ו
,ת ור פ ס ה
הרישה
הרמ זה ו
דוע ו
.ד וע ו
ה ח לצ ה
תאצוי
רדגמ
ליגרה ויה
ירופס״ל
,״ארקמה
יר פ ס
ד ומ ל ה לש
:ןױצךב
״ימעךב״
רפס״ו
.״הדגאה
םע
ה ח ל צ ה ה
הנושארה
הדשב
תאצ וה
יר פ ס
ד ומ ל
ה כ ל ה
הח ת פ ת ה ו
ה ד וב ע ה
ת״ילומה
לש
תאצ וה
״הירומ״
הלבקש
רת וי
רתויו
ם ידממ
ם יבח ר
דאמ
ה כ פה נ ו
ךשמהב
ןמזה
האצ וה ל
ת יר בע ה
הבושחה
.רת ויב
יכ
תעשב
ת ורב גתה
ה ת ל וע פ
ת״ילומה
לש
״הירומ״
ה ל יחתה
ר ב כ
העיקשה
לש
׳צוה
,״ףסאיחא״
״הישות״ו
הדמ ע
ם ורמ ב
הגספה
לש
ה ת ל וע פ
,ת״ילומה
ה מ ס ר פ ו
ה ב ר ה
ם יר פ ס
ם יירוקמ
םימוגרתו
ת ור פ ס מ
;ם ל ועה
ןוגכ
יר פ ס
,יודרונ
,ליוגנז
ןספומ
׳וכו
,ר כ ו
ךא
ה לא ויה
ם יר פ ס
םיפי
,םתעשל
ךא
האצ והה
הד יח יה
הל יחתהש
א יצ והל
חמ
יקסניברגופ