Page 162 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

הא צ וה ב
השדח
תק י ודמ ו
םע
יפ ולח
ת ואחס ונ
ד י־ יבת כב
ף ור יצ ב
שוריפ
יעדמ
רבחת נש י״ע
ד מ ול מ ה
ר יע צה
זא ׳ר
םולש
.ק ע ב ל א
ךא
ת מ ח ל מ
ם ל וע ה
,הנושארה
הצ רפש
תנשב 1914 ,
הצציק
תא
יפנע
,ה ת ל וע פ
ירחא ו
המיתסנש
ה מ ח למ ה
תנשב 1918 א ל
ה ל כ י
בושל
,ה נת יאל
יכ
ת ואצ וה
ם יר פ ס
תושדח
ת ורח א
וס פת תא
,המ וקמ
ט א ל ו
טא ל
ה ק יס פ ה
תא
,ה ית ול וע פ
׳צוהו
״לרטנצ״
ה ק פ ת ס ה
ק ר
ר כ מ מ ב
יא למה
היהש ה ל םגו
השמיש
ת ונכ וס
ר כ מ מ ל
ם יר פ ס
לש
תואצוה
ת ורח א וא לש
י ר פ ס
״הישות״
ת ור וד ה מ ב
.תושדח
ר ות ב
ףינס
ת א צ וה ל
ם יר פ ס
״זכרמ״
)לרטנצ(
הדס ו נ
םג
תאצ וה
ם יר פ ס
תדח וימ
םשב
.״רפסיחא״
האצ והה
וזה
ה ק יפ ס ה
א יצ והל
ר וא ל
ח״יכ
ם יר פ ס
םשב
ל ל ו כ ה
הק ית וילב יב״
״ת יללכ
הבש
ועיפוה םג
ם יר פ ס
םייר וקמ
םגו
.ם ימגרותמ
ןיב
ראשה
ועיפוה
ה ק ית ו יל ב יב ב
וז
םימוגרת
לש
,ןמרס ו
,גר ב ד נ יר ט ס
, ר ד ל פ ט ס ב וא
ן וסרד נא
יר פ ס ו
ר וקמ
תאמ
,ןמשירפ
,ן וסלט ייפ
קח צ י
ן וסל נצק
.צו .ז
.גרבנייוו
ד ב ל מ
ל״נה םג
ץ ב וקה
רצואמ״
״הדגאה
ינשב
ם י כ ר כ
תאמ .מ .י
י ק ס ב ׳צ י ד ר ב
יב ת כ ו
.ש .י שיא
ץיוורוה
:םשב
ןיאמ״
״?ןאלו
ל כ
ם יר פ ס ה
ה ל א ה
ואצי
ות כ יר ע ב
לש ד וד
.ןמשירפ
םימוגרתה
ושענ
יד יב .א .נ
.ןיסנג
האצ והה
,וזה ת ב
ת א צ וה ל
זכ ר מ
,)לרט נצ (
ה ק יס פ ה
תא
ה ית ול וע פ
םע
ץ ורפ
ת מ ח למ
ם ל ועה
.הנושארה
תודלותל
ת״ולומה
תירבעה
זמ
״הירומ״
תאצ וה
ם יר פ ס
ת יר בע
תישילש
ת ר ד וס מ
דוע
רתוי
תנווכמו
י״ע ינש
ם יכר וע
י ל ע ב
םעט
י ל ע ב ו
תועיד י
ת וק ומע
ו נת ור פ ס ב
הק יתעה
השדחה ו
.ח( .נ
ק ילא יב
.יו .ח
)יקצינבר
התיה
תאצ וה
,״הירומ״
הדסונש
תנשב 1901 ,
ד וע
ם רט
העקש
השמש לש
תאצ וה
.״ףסאיחא״
האצ וה וז
הכישמה
ה ד מ ב
תמ יוסמ
תא
הנווכ לש
׳צוה
,״ףםאיחא״
יפ כ
רפוסיש
. ן ל ה ל
תאצ וה
״הירומ״
ה ד ס ו נ
י״ע .ח .נ ב א י י ל ,ק .ש ב ־ן צ ן ו י . י ו .ח
ר
י נ ב צ , י ק
םה ילא ו
ופ רט צ ה
ם ירפ וס
ם ינקסע ו
ם ימ ס ר ופמ
:ןוגכ
ד ח א
, ם ע ה
, ף ו ג נ ז י ד
.א .ל
, י ק ס נ י ו ל
ר י ע צ ־ ב ר
, ם י ר ח א ו
ושכרש
ם ה ל
תוינמ
.ה ר ב ח ה
,ר יע צ ־בר
דחא
י ל ע ב מ
תוינמה
,ל״נה
ר פ ס מ
ל ע
ה ד וס י
לש
תאצ וה
״הירומ״
ו ר פ ס ב
הפ יה
א למ ה ו
ת כ ס מ ״ ( ןכ ות
״תונורכז
׳מע 119)
ם י ר ב ד כ
:ה לא ה
״— ק י ל א י ב
ר ב יד
תוהובג
ל ע
ח וירה
ד יתעה
א וב ל
ל כ ל
י ל ע ב
,תוינמה
יכ
ה ר ב ח ה
ה ד ס ית נ
ל ע
,תוינמ ה״כ
ם י ל ב ור
.הינמה
ירק יע
םיפתושה
ויה
תשמח
ם ידס ימה
,םינושארה
םינש
םהמ
ילעב״
,״ףסכ