Page 163 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

)יקסבוזרג
ןולמו
םיכ
יס ור־ ירבע
לש(
הד וה י
יקסב וזר ג
ת ופתתשהב
.ח נ ו ו ל ק
ל ע
יר פ ס
ד ומ ל ה
האיצוהש
וכ נחתה
ינב
ם ירוענה
ונלש
ךשמב
תורשע
.םינשב
,ןינעמ יכ
ם ינולמל
ו ל ל ה
התיה
הצ ופת
תיקנע לש
ת ו ב ב ר
.ם יס פט
״הישות״ל
היה
ק ל ח
תאצ וה ב
ןותעה
ימויה
.״ןמזה״
ה כ פ ה מ ה
ת יס ורה
הנושארה
העיפשה
ה ע ר ל
םג ל ע
׳צוה
״הישות״
איהו
ה ק יס פה
המ־ןמזל
תא
,ה ית ול ועפ
ךא
ךושכ
ה ר ע ס ה
ה ל יח תה
ששואתהל
תנשבו
1910
השגנ
ל ע פ מ ל
,ל ודג
ל ע פ מ
,בושח י״ע
תאצ וה
הקיתוילביב״
,״הלודג
הליכהש
ם יר פ ס
רחבממ״
ת ור פ ס ה
ת יר בע ה
,הנשיה
השדחה
ר פ ס - ״ ה ר י ע צ ה ו
.עובשל
הק ית ו ילב יבה
וזה
האצי
ךשמב
םיתנש
ב ור יק ב
דע תנש 1913
האיצוהו
םינומשכ
,ר פ ס
םישלשב
ך ר כ
.ם יל וד ג
תצ ובק
ם יר פ ס ה
וזה
ה ל יכ ה
,ם יר פ ס
ישעמ ידי
ם ירבחמ
,ם יר יעצ
ם יר פ ס ו
ת ור פ ס ה מ
ת יר בע ה
הק יתעה
,ה יפ וס ול יפ ב
,המ כח
הצ ילמ
.רישו
הק ית וילב יב״ב
״הלודגה
ואצי
ר וא ל
ם יר פ ס
םיקיתע
תואיצמ־ירקי
ה ר וצ ב
,השדח
אחס ונב
תק יודמ
םע
ת וא ובמ
,םייעדמ
ם יב ות כ
ידיב
ם ידמ ולמ
ם ירא ובמ ו
י״ע
ם ידמ ולמה
ל״נה
ם יר וא ב ב
.םימיאתמ
ה כ כ
ועיפוה
ה יר ס ב
ל״נה
יר פ ס
,ל״דש
,ר״יש ׳ר
לאומש
דיגנה
,)םירישה(
״ירזוכה״
םע
א ובמ
ר וא יב ו
לש
ר״דה .א
,ינורפצ
ץבוק
ירמאמ
רגייג
ות כ יר ע ב
לש
ר״דה .ש
יקסננזופ
׳וכו
׳וכו
דחיו
םע הז
ואצי
ר וא ל
ה יר פ ס ב
וז ם ג
י ר פ ס
.מ .י
, י ק ס ב ׳ צ י ד ר ב
.מ .ד
, ר ט ט ש ד נ ר ב
, י ק ס ד ש ר ב
, ל ״ ל ה י
ב ק ע י
, ן מ כ י פ
ק ח צ י
, ן ו ס ל נ צ ק
, ר נ ז ו ל ק
.ש .א
, י ק צ ד ו ר ו ה
, ד ל פ נ ז ו ר
ר ״ ד
ה מ ל ש
, ן י ב ו ר
.א .ש
ג ר ב ש ר ה
. מ ו
ם י ו ב ל ט י י ט
. ׳ ו כ ו ׳ ו כ ו
ךא םא
י ר פ ס ב
ד ומ ל
םינולמהו
הח יורה
האצ והה
ם י ח ת
,םינוגה
ירה
תאצ וה ב
ם יר פ ס ה
םיבושחה
ה לאה
,ה ד יס פה
ה כ כ ו
ה ק ס פ נ
עצמא ב
האצ והה
לש
הקיתוילביב״ה
,״הלודגה
טושפ
ר ס ו ח מ
ם י נ ו א
. ם י ע צ מ א ו
תנשב 1911
ה ר ב ח ת ה
תאצ וה
״הישות״
םע
ת ואצוה
ם יר פ ס
:תונטק
,״רחשה״
,״סרגורפ״
ק רב רש .ב ו
ןימיש
ודסיו
דח יב
ה ר ב ח
תדח וימ
תאצ וה ל
ם יר פ ס
םשב
״לרטנצ״
וא
.״זכרמ״
ת ל וע פ
האצ והה
השדחה
וזה
המצמטצה
ר כ מ מ ב
ם יר פ ס ה
ועיפוהש דע זא
ת ואצ והב
.ל״נה
תמגמ
האצ והה
השדחה
ל״נה
התיה
ץ ב ק ל
ף וס א ל ו
תא ל כ
ת וח כה
םי״ילומה
םייטר יפ יסה
יד כ
ץמ ק ל
ת ואצ והב
ב יח ר ה ל ו
ל יד גה ל ו
תא
ת ול וע פ ה
.ת״וילומה
תאצ וה
״זכרמ״
האבש
ם וקמב
״הישות״
התסינ
ר וצ יל
ם יזכרמ
ת ר י כ מ ל
ם יר פ ס
,ה נליוב
קר ויר ינ
׳וכו
התשעו
ת ונכה
ת ור יב כ
ת א צ וה ל
ם יר פ ס
ם יב ר
,םיבושחו
תאצ וה ל
םינולמ
ם ירבע
םייעדמ
םע
םימוגרת
תונושלל
.ת ויאפ ור יא
ת ינכתב
׳צוה
״זכרמ״
היה םג
א יצ והל
דומלת״
״ילבב
ומ
יקסניברגופ