Page 164 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ם י יעבטה
,ה ק י ז י פ - ן ו ג כ
,ה ימ יכ
,היגולויזיפ
,הק ינט וב
׳היגולואוז
,היגולואיג
ה ימ ונורטסא
׳וכ ו
;ר כ ו
ם י ע ד מ ה . ד
: ם י י ת ו ר ב ח ה
,ה יפ וס ול יפ
ת ר ות
ה ר ב ח ה
,תישונאה
י ר ב ד
,םימיה
ת וד ל ות
ת ו ר פ ס ה
׳וכו
.״ ׳וכ ו
תא זכ
התיה
ת ינכתה
,הנושארה
ך ר ד בש
ל ל כ
האצ וה
ל ע ו פ ל
ריעז
ה פ
ריע ז
,םש לש
תאצ וה
.״הישות״
דע
ה ר ה מ
ושגינ
י״לומ
״הישות״
ל״נה
םישגהל
תא
.םת ינכת
ןבומ
קרש
ה ק ל ח ב
המשגוה
,ת ינכתה
ךא ל כ
בת וכ
י ר ב ד ימי
ת ו ר פ ס ה
ת יר ב ע ה
השדחה
היהי
ביוחמ
,ןייצל
םשל
,תמאה
יכ
ת א צ וה ל
״הישות״
שי
ק ל ח
א ל
ן ט ק
ת וח ת פ ת ה ב
ת ו ר פ ס ה
ת״ולומהו
.ת יר ב ע ה
האצ והה
ל״נה
ה ל ע פ
ה מ כ ב
.םיחטש איה
האיצוה
ם י ת א מ
ר פ ס
םשב
הק ית וילב יב״
,״תירבע
ר פ ס
ל כ ב
,עובש
ל כ ב ו
ר פ ס
ת וח פ ל
השמח
תונוילג
,ס ופ ד
בט יממ
ת ו ר פ ס ה
ת יר ב ע ה
ל כ ל
.ה ית ועצקמ
ןיב
יר פ ס
ה ק ית ו יל ב יבה
ל״נה
ואצי
הנושאר
יצב וק
םירישה
לש .ח .נ
, ק י ל א י ב
ט ש
י נ ר
ב ו ח ם , י ק
ר ו א י נ ש
ב ק ע י ו
, ן ה כ
יצב וק
ם ה יר ופ ס
לש
ד ו ד
, ן מ ש י ר פ
.י .ל
, ץ ר פ
, ן מ פ ו ש
.י .ח
, ר נ ר ב
י ר י ש
, ג ו ר פ
יר ופ ס
ב ר ה ב
םימ וגרתב(
ם ירבע
,)םיחבושמ
י ר פ ס .מ .י
, י ק ס ב ׳ צ י ד ר ב
״ ם י ס כ ו ד ר פ ה ״
לש
ם כ מ
י ו ד ר ו נ
ומוגרת(
לש
ןב ואר
,ףיניירב
ימוגרת
, א ל ו ז
, ן ס פ ו מ
י ר פ ס
ה יפרגויב
לש
ם יר פ וס
ם ירבע
א ל ו
,ם י ירבע
ם יר פ ס
יע ד מ ב
,ה ר ב ח ה
ת ור וק
ת ו ר פ ס ה
ת יר ב ע ה
׳וכו
. ׳וכ ו
ךא
תאצ וה
״הישות״
א ל
ה ק פ ת ס ה
תאצ וה ב
ר פ ס
עובשל
דעוימ
ל כ ל ״ תיב
.״לארשי
ד ב
ד ב ב םע
תאצ וה
ם יר פ ס
ם יל וד גל
ה ל יח תה
א יצ והל
םג
ם יר פ ס
ם ינטקל
ה כ כ ו
ואצי
ת ורב וח
ת ודקונמ
םשב
״םינצנה״
ה יר סב (
וזה
ויה
ה א מ כ
,)ת ורב וח
״םיחרפה״
(100
,)ת ורב וח
״םירוכב״
רת ויל
ם ילודג
םיתאמ(
.)ת ורב וח
ד ב ל מ הז
האיצוה
ה ירס
המלש לש
ת ורב וח
םשב
ירובגמ״
ה מ ל ש - ״ ה מ ו א ה
ן מ ר ב
ל כ ו
תודגא״
,״לארשי
.ל .ב ל
ר נ ב
האמ(
,ת ורב וח
השמחב
.)ם י כ ר כ
תנשב 1901
השגינ
תאצ וה
״הישות״
ת א צ וה ל
ןועובש
ם יד ל יל
םינטק(
)םילודגו
םשב
םלוע״
,״ןטק
ןועובש
ופתתשהש
וב
יבוט
.ונירפ וס
ןועובשה
ל״נה
ם ייקתה
ךשמב
שמחכ
,םינש
בשחנו
זא םגו
םויכ
ד ח א ל
םינועובשה
ם יב וטה
רת ויב
.ם י ד ל י ל
תא
םלוע״
״ןטק
ו כ ר ע .א ב ־ן א ב
ר ו ד ג י
.ש ו
. ן ו ד ר ו ג
ות ואב
ק ר פ
ןמזה
האיצוה
״הישות״
םג
ןוחרי
האנ
ם ירג ובמ ל
םשב
,״םירוענה״
ןוחרי
אלש
םייקתה
ןמז
, ב ר םגו
האיצוה
ךשמב
הנש
ןוחרי
יגוגדיפ
,ת י ר ב ע ב
ןוחריה
ןושארה
חטשב הז
םשב
.״גוגדיפה״
תאצ וה
״הישות״
התשע
א ל
,טעמ יפ ל
יגשומ
םימיה
,םהה
.ה י פ ר ג וק י ס כ ל ב
םיעוד י
:םינולמה
ןולמ
.א ( י ר ב ע ־ י ס ו ר
הדוהי־ןב
הד וה יו
תודלותל
ת״ולומה
תירבעה
המ