Page 166 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

הנש
,ת ח א ךא דע
םויה א ל
ת ח פ
ו כ ר ע
, ית ור פ ס ה
םאו
ר ב כ
ו ר ב ע ןאמ
ות ע פ וה
46
,הנש אוה
בשחנ
דע
םויה
ןועובשל
ב וטה
רת ויב
עיפוהש
. ו נת ו ר פ ס ב
וינפל םגו
ו ירח א ל
א ל היה ונל
ןועובש ה מ
ך ור ע
,ם ע ט ב
ה ב ה א ב
ןחב ו
ומכ
.״רודה״
״ףסאיחא״
םג
הסינ
םישגהל
תא
ומ ולח לש
ד חא
םעה ד״ע
ד וס י
רצוא״
ה י ד פ ו ל ק י צ נ א - ״ ת ו ד ה יה
ת וד ה יל
.ת י ר ב ע ב
ךא ק ר
תרבוח״
״אמגודל
הע יפ וה
רצוא״מ
.״תודהיה
ינפמ
הנומה
הנואשו
לש
ה כ פ ה מ ה
ת יס ורה
הנושארה
ת וע ר פ ה ו
ואבש
האצ ות כ
הנממ
לשכ נ
ירמגל
ןויסנ
.הו
ונאשכ
םישוע
םויכ תא
ןזאמה
ית ור פ ס ה
לש
׳צוה
״ףסאיחא״
ונא
ם יל וכ י
,ןייצל
יכ
ה א צ ו ה ה
ו ו ה
ה ת י ה
ה נ ו ש א ר ה
ה ש ג י נ ש
ר ד ס ל
ת א
ק ו ש
ם י ר פ ס ה
, ם י ר ב ע ה
ך ש מ ב ו
ר ש ע
ת יונש
ה מ ו י ק
ת ו נ ו ש א ר ה
ה א י צ ו ה
ה מ כ
ה מ כ ו
ת ו ר ש ע
ם י ר פ ס
, ם י ב ו ש ח
ם גש
ם ו י כ
ם ה
ן י י ד ע
י ל ע ב
ך ר ע
י ת ו ר פ ס
. י ע ד מ ו
א י ה
ה א י צ ו ה
ר ו מ א כ
ם ג 12
י כ ר כ
״ ף ם א י ח א ״
ה מ כ ו
ת ו ר ש ע
י כ ר כ
. ״ ח ל ש ה ״
ךא
ךשמב
ןמזה
ה ל יח ת ה
ר צ ה ל
תא
ידעצ
״ףםאיחא״
תאצ וה
ם יר פ ס
ת א צ וה - ה י נש
-״הישות״
ה ד ס ו נש
׳שב 1897 י״ע .א
רודגיבא־ןב
דרפ נש
םושמ המ
תאצ והמ
.״ףםאיחא״
ל ע
השרפ
וז
ב כ ע ת א
ק ר פ ב
.ינשה
רב ד אש כ
ל ע
׳צוה
.״הישות״
כ״חא
הע יפ וה
םג
תאצ וה
,״הירומ״
םצעבש
הכישמה
תא וק
האצ והה
לש
.״ףםאיחא״
ךא
המ ולה מ ה
הל וד גה
רת ויב
ה ל ב ק
׳צוה
״ףסאיחא״
תנשב
1905 - ת נש
ה כ פ ה מ ה
ת יס ורה
הנושארה
ול יפא ו
ירחא
המייתסנש
,ה כ פ ה מ ה
םייחהו
ובש
,ם ת ומ ד ק ל
א ל
ה ל כ י
׳צוה
״ףםאיחא״
בושל
,ה נת יאל
איהו
הלדתש ה
ק ר
םייסל
תא
תאצ וה
,ם יר פ ס ה
םתאצ והבש
ה ל ח ה
םינמזב
ם יב וטה
זא( ויה
י״פע ב ור
םיאיצומ
תא
ם י ר פ ס ה
םיבושחה
ת ורב וח
,ת ורב וח
יד כ
ל ק ה ל
י״ע ך כ תא
.)ה ר יכמ ה
ק ר
ןמזמ
ןמזל ד וע
אצוה ל ע
הידי
ר פ ס וא
,ת ר ב וח
יד כ
ר יכ זה ל
ה ר וצ ב
תישחומ
ר ו ב צ ל
יר ב ע ה יכ
האצ והה
ןיידע
.תמייק
דחא
םעה שרפ
ירמגל
ןמ
האצ והה
םא( יכ
ותעפשה
התיה
תשגרומ
)ם יק ר פ ל
תנשב 1905 .
ירחא
ת מ ח ל מ
ם ל וע ה
הנושארה
התסינ
תאצ וה
״ףםאיחא״
תשגל
ת וח כ ב
םישדוחמ
ה ד וב ע ל
.ת״ילומ
זא
ע יפוה
ות כ יר ע ב
לש
ר״דה
עשוהי
ןוהט
ך ר כ ה ג״יה לש
חול״
,״ףסאיחא
ואצי
ר וא ל
ומוגרתב
לש
ר״דה .מ
ץ יב וק ר ב
יב ת כ
ל צ ר ה
העבש ב
,ם יר פ ס
אצי
ך ר כ
יב ת כמ
ר״דה .י
ןוהט
ך ר כ ו
לש
ירמאמ
קח צ י
,םיובנירג
םגו
האיצוה
ר פ ס מ
ם יר פ ס
ה ר וד ה מ ב
,השדח
הא יצ וה
ר וא ל
הרוש לש
י ר פ ס
.ד ומ ל
ךא
הנמז
,ר ב ע
ט א ל ו
ט א ל
הקבש
האצ וה ה
וזה
םייח
ל כ ל .יח
ול יפא
ם יד פ ס ה
א ל
ואשינ
,ה ילע
תודלותל
ת״ולומה
תירבעה
גמ