Page 168 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

שארב
האצ והה
וזה
דמע
ל וד ג
ם יר פ וס ה
ם יר ב ע ה
לש
ד ח א - ו נ נ מ ז
ה י ה ש - ם ע ה
זא
ת נ יח בב
ב כ ו כ
,ה ל וע
אוהו
םג היה
ךר וע
ןוחריה
.ל״נה
ןת ואב
,םינשה
יפ כ
רפסמש•
ע״החא
,ויתורגאב
שדוחמ
יאמ 1896
ב ת כ מ ב ג
ח״יל
,)יקצ ינבר
:ירה
סרהנ״
יבצמ
ם ל וע ב
ר ח ס מ ה
ית כ ר צ וה ו
ש קבל
וזיא
הרשמ
םשל
.ה ס נ ר פ
זא
ועיצה
ינפל
ם ירבח
ם ידחא
אשרווב
ת כ ל ל
םשל
ד ומ ע ל ו
שארב
,״ףסאיחא״
לב קש זא
הר וצ לש
ה ר ב ח
,תרשואמ
ןכו
,יתישע
יתרגו
אשרווב
ם יחר י
ם ידחא
ר ות ב
לה נמ
,״ףםאיחא״
דע
טלחוהש
ר ב ד
ד וס י
ןותע
ישדח
.״ ןילרבב
1
ןויכמו
,ךכש
היהנ
ע״החא
ץעויה
ית ור פ ס ה
לש
׳צוה
.״ףסאיחא״
םנמא ל כ ןמז
ותויה
השרווב
ויה ל כ
םינינעה
ם יכתח נ
ל ע
,ויפ ךא
ירחא
אציש
ן י ל ר ב ל
ך ו ר ע ל
תא
״חלשה״
ה לה נתה
האצ והה
י״ע
ר זע ילא
ן ל פ ק
ו ירבח ו
. ד ב ל ב
ת ורגאב ו
ע״החא ונא
ם יאר וק
א ל
טעמ
י ר ב ד
אינורט
זגורו
ל ע
םימצמצמש
תא
ותעפשה
ו ר ד ע ה ב
דע
,םומינימל
ב ת כ מ ב ו
ן ל פ ק ל
ןמ 3.
V111.98
א ט במ
ה כ כ
ע״החא
תא
ותהימת
ל ע
םנוצר
ם צ מ צ ל
תא
ותעפשה
:תינחורה
עובש״
רבעש
ינארה
ד חא
ם יר פ וס ה
הפ
ב ת כ מ
,ם כת אמ
ובש
ו ב ת כ ת
,ול יכ
וילע
ת ו נפל
ות ע צ ה ב
,ילא
ינפמ
ינאש
ר ו ט ק ד י ר ה
. ם כ ל ש
יננהו
,ם כש ק במ
אלש
ופיס ות דוע
ת ת ל יל תא םש
ד וב כ ה
,הזה
ןיאש
יל
תושר
א ר ק ה ל
,וב
ירחא יכ
״ףסאיחא״
ס יפ ד מ
ם יר ב ד
ם יב ר םג
י ל ב
,יתושר
יניאו
הצ ור
םושב
ןפוא
תאשל
ילע
ת ו ירחאה
ד ע ב
.״וישעמ
ךא
ת ור מ ל
ם י ר ב ד ה
ו ל ל ה היה
ד חא
םעה
ותואב
ק ר פ
ןמזה
עיפשמה
ינח ורה
ירק יעה
ל צ א ו
וד והמ ל ע ל כ
ת ול וע פ
האצ והה
הבושחה
,וזה
הלדתשהש
ל ו ע פ ל
ל כ ב
:םיחטשה
ע ד מ ב
, יר ב ע ה
,ת ונשלבב
י ר ב ד ב
ימי
,לארש י
ת ו ר פ ס ב
הפ י
׳וכ ו
. ׳וכ ו
איה םג
ה לדתש ה
א יצ והל
ת ור ב וח
ת ו יר ל ופ ופ
ינינעל
העשה
םשב
ןמזמ״
.״ןמזל
איה
התסינ
םג
א יצ והל
ה יר פ ס
תדח וימ
תשדקומ
ת ו ד ל ות ל
ת וב ר ת ה
לארש יב
םשב
דוסי״
״הלעמה
ןויסנה(
ן ורחאה
הזה א ל
םשגתנ
.)םייחב
ןיב
ם י ר פ ס ה
ועיפוהש
ךשמב
,ןמזה
ד ב ל מ
ה ל א
יתינמש
,ל יע ל
רשפא
ןייצל
תא
האצ והה
ת יע דמ ה
לש
״ינומכחת״
, י ז ירח לא ל
ךרד״
״הבושת
ךרד״ ו
ר ו ב ע ל
״םילוג
.מ ל .ל
,ם ו ל ב נ ל י ל
תודלות״
ן ויצמר ופ ירה
״תיתדה
ר״דל .ש
, ד ל פ נ ר ב
״ביבאה״
ץבוק
ינבל
רע ונה
ת כ יר ע ב
.י .ח
,יקצ י נב ר
תודלותל
ת״ולומה
תירבעה
אמ
1
הנווכה איה ל
,'חלשה״