Page 169 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

״2) יכ
יהת
ת ו ר פ ס ה
,תאזה
ת ל ע פ ת מ ה
ייחמ
,םעה
תרזוח
ת ל ע ו פ ו
םג
וילע
ח ור ב
תע ד
ח ור ו
םייח לש
הר ות
,ה ד וב ע ו
יכ
בושת
ונתפש
תויהל
ש דקמל
ימואל
ל כ ל שיא
,לארש י
בה ואה תא
ת ודה יה
,התר ות ו
רשא
וילא
הנפי
שקבל
םינורתפ
ל כ ל
תולאשה
תועינמה
תא
וח ור
יר ב ע ה
בואשלו
ת ועידי
תונוכנ
ל ע ל כ
םינינעה
ם יב ור קה
ו ב ב ל ל
,יר ב ע ה
ומכו
ןכ
ב יח ר ה ל
תועידי
ת ודה יה
םג ןיב
ה ל א
ם יאמצה
ת ע ד ל תא
םמע
ותפשו
ןיא
.םתא
״3)
ב יט יהל
בצמ
ונירפוס
,ונימכחו
ת ת ל
ם ה ל זע
המצע ו
יכ
ולכ ו י
דח יל
תא
םהיתובשחמ
ת ו נפל ו
םתע ד
םתעשו
ת מ כ ח ל
לארשי
י כ - ו ת ו ר פ ס ו
יהת
ת ור פ ס ה
םה ל
ה יחמל
הב ו
וגהי
ד ימת
ה ל יד גה ל
.״הר ידאהל ו
םנמאו
םאתה ב
ת ורט מ ל
ולא
ך ל ה
״ףםאיחא״
לידגה ו
ב יח רה ו
תא
. ות ל וע פ
ןיב
ירבח
״ףסאיחא״
ונמנ
םישיא
:ןוגכ
ד ח א
, ם ע ה
ל א ו מ ש
, ש ב ר ב
.י .ל
, ג ר ב ד ל ו ג
ב א ז
, ן י ק ס ו ל ג
ר ״ ד
ו ה י ר מ ש
, ן י ו ל
ב ר ה
ב ק ע י
, ה ״ א ז מ
ה ד ר״
ל א י ח י
, ב ו נ י ל ׳ צ
ר ז ע י ל א
, ן ל פ ק
ס י ר ו ב
י ק ס ב ט ס
. א ו
. ר ו ד ג י ב א ־ ן ב
ם ירב ועשכ
ל ע
ח״ודה
ימשרה
ןושארה
לש
תאצ וה
״ףסאיחא״
ונא
םיאור
התל ועפש
תישארב
הימי
התיה
ה יר ופ
.דאמ
ךשמב
ןמז
רצ ק
האיצוה
״ףסאיחא״
ר וא ל תא
ו ר פ ס לש
ר״דה יג ד :ןמ
הרותה״
םייחהו
ימיב
,״םיניבה
ת ל ג מ ״
ה י פ א ר ג ו י ב ו ט ב א - ״ ר פ ס
לש
ב ר ה
עד ונה ׳ר
ב קע י
,ןידמע ׳ר״ םוי בוט
ןמפיל
)היפרגויב(״ץנוצ
,ר״פשל
תעד״
״םיהלא
ר״דל
ןועמש
,ד ל פ נ ר ב
והימרי״
-״ א יב נה
׳ פ ו ר פ
ס ור צ ל
ומוגרתב
לש
ןבואר
ןיניירב
תונורכז״ו
ת יב ל
,״דוד
ךשמבש
תורשע
םינשב
היה
ר פ ס
הא ירק
םיענ
ליע ומ ו
ינבל
ש ״ א ל -ם יר וע נה
,ג ר ב ד יר פ
ת ורפס״
״לארשי
׳פ ו ר פ ל
,רדיינשנייטש
׳ר״
ה יר כ ז
״לק נארפ
,ר״פשל
יריש״ ׳ר
הד וה י
״יולה י״ע
ר״דה .א .א
, יב כ ר ה
לאינד״
׳ גר ו ׳ג -״ה ד נ ור יד
טוילע
ומוגרתב
ח לצ ומה
לש ד וד
,ןמשירפ
תורוק״
םידוהיה
ש ״ א ל - ״ ד ר פ ס ב
, ג ר ב ד יר פ
תודלות״
תמלשה
״םדאה
םוילויל
ט ר ע פ פ י ל
ומוגרתב
ןיוצמה
לש ד וד
.ןמשירפ
האצ והה
הלדתש ה
ד ימ ע ה ל
ה ל
םינכוס
ירע ב
,ה נידמה
םנמאו
ויה
ה ל
םינכוס
,ם יצ ורח
י״פעו
ב ור םג
א ל ש ל ע
ת נ מ
ל ב ק ל
, ס ר פ
םישמחב
ם ירע
ת ויזכרמ
.ה יס ור ב
ךשמב
ןמזה
ה כ ל ה
ה ד וב ע ה
ת״ילומה
,ה פ ע ת ס ה ו
״ףסאיחא״לו
ה ר סמ נ
םג
תכשמה
תאצ וה
,״חלשה״
ןוחריה
יר ב ע ה
חבושמה
,רת ויב
היהש
ו נת ורפס ב
זאמ דע ו
ונימי
ה לא
דס ומ
תישארב
ז״נרת י״ע .ק .ז
.)יקצוסיו
מ
יקסניברגופ