Page 172 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

תאמ
ןנח וי
יק ס נ יב ר ג ופ
)ב יב א ־ל ת ג
ט״ייף
ק ר פ
ם יא בה
ר פ וס מ ל ע ל כ
תואצ וה
ם יר פ ס ה
ודסונש
,הל וגב
ןיב
^
וקספש
ם י יקתה ל
הל וגב
ירמגל
ןיבו
ורבע והש
לארש י־ץראל
ןאכ ו
םה
םיכישממ
תא
.םמ ויק
המ
עגונש
ת ואצ וה ל
ם יר פ ס ה
ודסונש
ולחהש ו
ם י יקתה ל
,י״אב
ירה הז
אשונ
דחוימ
ר ק ח מ ל
שדח
ארקיש
:םשב
ו מ ה ״ ״ ו ל ת
ת י ר ב ע ה
. ״ ל א ר ש י ב
תודלותל
תדלומה
תירבעה
ת״ולומה(
תירבעה
)הלוגב
רבד־חתפ
ת ו ל ב א
ויה
י כ ר ד
ת״ולומה
ת יר ב ע ה
ךשמב
ל כ
תונש
האמה
.ט״יה
השעמל
א ל
התיה
תמייק
ת״ולומ
ת יר בע
םימיב
םהה
ל ל כ
.ר ק יע ו
ל כ
ר ב ח מ
י ר ב ע היה
לדתשמ
א וצמ ל
ומצע ב
תא
ם יעצמאה
ם יירמ וחה
ת א צ וה ל
,ר פ ס ה
,ר ב ח מ ה ו
םשל
ת צ פה
,ר פ ס ה היה
י״פע הז
ץ לא נ
ת ת כ ל
תא
וילגר
ת כ ל ל ו
ר יעמ
ר יע ל
ר פ כ מ ו
ר פ כ ל
םשל
ת צ פ ה
. ו ר פ ס
ם יר פ וס ה
םיבושחה
ויחש
םימיב
םהה ויה
םיכוז
ת וא ר ל
תא
ם ה יב ת כ
ס ו פ ד ב
ק ר
ה ר ק מ ב
לש
. ת ו ל ב ו י
היהשכ
ר פ וס
יר ב ע
בושח
עיגמ
תנשל
,לב ו י
היה
רצ ונ
דעו״
,״לבוי
היהש
ף סא מ
ת ומ ורת
תאמ
יריקומ
ר פ וס ה
יריקומ ו
תפש
,ר ב ע
ף ס כ ב ו
ת ומ ורתה
ל״נה ויה
םיאיצומ
כ״חא תא
יב ת כ
י ל ע ב
.ל ב ו יה
ת צ פ ה
ם יב ת כ ה
התיה בוש
תישענ
י״ע
ם יר ב ח מ ה
.םמצע
תונשב
םינומשה
האמ ל
ט״יה
ול יחתה
ם יארנ
םייונש
ה ב וט ל
קושב
ר פ ס ה
. יר ב ע ה
י זכ ר מ ב
ת ודה י
ם ילודג
ם ירע ב
ו ל י ח ת ה - ת ו ל ו ד ג ה
ח ת פ ה ל
תויונח
ר כ מ מ ל
ם יר פ ס
,ם יר ב ע
ית ב ל ו
ר ח ס מ
ה ל א ויה
ם יר ב ח מ ה
ם מ צ ע ב
םיחלוש תא
ם ה יר פ ס
.ה ר י כ מ ל
ו ל א כ ויה
תויונח
ם יר פ ס ה
לש
ן מ ר ק ו צ
ה ר י פ ש ו
,השרוב
לש .י .ח ר ב י נ צ י ק
ה ס יד וא ב
׳וכ ו
. ׳ וכ ו
ות ואב
ק ר פ
ןמזה
ה ל יח ת ה
ןמזמ
ןמזל
ת צ פ ה
ם יר פ ס
ם יר ב ע םג י״ע
םינותעה
.ם י ר ב ע ה
םינותעה
ול יח תה
םג
ץ יפה ל
ם יר פ ס
י״ע ןתמ
ם יס ר פ
־
ר מ ו ל כ
ת ר יכמ
ם יר פ ס
ם יר יחמ ב
.םילזומ
ומכ ןכ
ול יחתה
ע יפ וה ל
ם יצ ב וק
ם י ית ורפ ס
,ם יר ב ע
ןוגכ
,״ףיסאה״
תסנכ״
,״לארשי
תסנכ״
,״הלודגה
זל