Page 174 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ת ול ג מ
ל ב ב ד ע
ת נ י ד מ
,ל א ר ש י
ו פ ו ס ב ו
ת ול א ש ל ע
.ם יר ועש ה
וה ז
ר פ ס ר זע
ן י ע כ
י ר פ ס
ר ז ע ה
ה י ר ו ט ס י ה ל
םנשיש
.ת יל ג נא ב
ת ל ג מ
, ר ת ס א
ם ע
ם יר ו יצ
,ם יר וא ב ו
ה ר ד ו ס
יד י ־ ל ע
י ב צ
,ןי יטש פ ר אש
,ק ר ו יר י נ
1949 .
28+28
. ׳מ ע
ת א צ ו ה
.״הליש ״
ם י א י ב נ
ם י נ ו ש א ר
,)ם יר צ וק מ (
ק ל ח
:ינש
ל א ומ ש ׳ב׳
ם יכ ל מ
׳א
, 'ב ו
ם יק ר פ
,ה ימ ר ימ
ם יר ד וס מ
יד י ־ ל ע
י ב צ
,ןייטש פ ר אש
,קר וי־וינ
1949 . 181 מ ע ׳.
ת א צ ו ה
.״הליש ״
ס ו נ כ ה
י צ ר א ה
ן ו ש א ר ה
ן ע מ ל
ך ו נ ח ה
, ם ל ש ה
ם ע ט מ ד ע ו
ך ו נח ה
י ד ר ח ה
ר י־ ל ע ש
״ יחר זמ ה ״
,ב ״ה א ב
ת כ י ר ע ב
.י .נ
, ר ל ד א
,ק ר ו יר י נ
.י״שת
62 מ ע ׳.
ת ר ב וח ב
וז
וס נ וכ
י ר ב ד
ם יצ ר מ ה
ועמש והש
ימ יב
ר ״ כ - ב ״ כ
ש ד וח ל
,ןוש ח ר מ
.ט״שת
ך י ר ד מ
, ם י ר ו מ ל
ר מ וח
ד ו מ י ל
י כ ר ד ו
ה א ר ו ה
ם יל יח ת מ ל
ה פ וק ת
, ׳א
ת א מ
ם ח נמ .מ
ן י יט ש ל ד א
ןױ צ ך ב ו
,ק א ב א ט
,קר וי־וינ
.י״שת 178 מ ע ׳.
ת א צ ו ה
ד ע ו
ת י נ כ ת ה
לש
ת ד ו ג א
ם יל ה נמ ה
ם יר ב ע ה
ק ר וי־ וינב
ת ופ ת ת ש ה ב
ד ע ו
ך ו נ יח ה
י ד ו ה י ה
.ק ר ו יר י נ ב
ר פ ס ה
ן ו ד נ ה א וה ןב
ה ר ו ד ה מ ה
.ת יש ילש ה
ל כ ב ו
ם ע פ
ם יא צ ומ
ם יר ב ח מ ה
ה ז יא
ר ב ד
ף י ס ו ה ל
. ןק ת ל ו
ם יר ב ח מ ה
ם יל ד ת ש מ
ד ע
ה מ כ
רש פאש
ת ו נ ק ה ל
י ד ל י ל
ל א רש י
ת א
י כ ר ע
,ת וד ה יה
ן י ע כ
,ת בש
,ה כ ו נח
ו״ט
,ט בש ב
גח
ם יר ופ ה
גח ו
.ח ס פ ה
ם ה
ו פ ר צ םג
ת וא מ ג וד
לש
ם י נח ב מ
ם יל יגר ת ו
ל יב ש ב
,ם י ד ימ ל ת ה
ה יפ ר ג ו יל ב יב ו
לש
י ר פ ס ר זע
ה א י ר ק ל
ם יר ומ ל
.ם י ד מ ל ת מ ל ו
ת ו ד ע
, ל א ר ש י ל
ך ו ר ע
יר יב
ב ר ה
רש א
א ק ל ז
,ר נא ר
,ק ר ו יר י נ
.ט״שת
296 מ ע ׳.
ת א צ ו ה
ת ר זע ״
״הר ות
ר י ־ ל ע
ת ד ו ג א
.ם י נב ר ה
ר פ ס ה
ש ד ק ומ
ב ר ל
ל א רש י
י ו ל ה
,גר ב נ זור
איש נ
ת ר זע ״
״הר ות
ל ב ו י ל
ם יע בש ה
ולש
ל ב ו יל ו
ם יש לש ה
לש
ת ר זע ״
.״ה ר ות
א וה
ל י כ מ
ה יפ ר ג וא יב
ה ר צ ק
לש
ב ר ה
גר ב נ ז ור
ת ו ד ל ות ו
ת ר זע ״
.״ה ר ות
ר פ ס ב
ה ז
וא ב
ת וע י ד י
ת ו יר ק יע
ם י נ יד ב
ם יר מ א מ ו
ת ול א ש ב
ת וש ד ח ת מ ה
.םױ־םױ
ר ב ד
ל ו ד ג
ושע
ם יא יצ ומ ה
ר וא ל
ם ת ת ב
ת א
ת ומש
ם י נב ר ה
וגרה נש
א פ ו ר יא ב
יר י ־ ל ע
ם יצ נה
.ם יצ א ו נמ ה
׳ה
ם וק ני
ת א
! ם מ ד
ר ע ש
, ן ו ש ל ה
ק ל ח
,ינש
ת א מ
י ב צ
,ןייטש פ ר אש
,ק ר ו יר י נ
.ט״שת 128
. ׳מ ע
ת א צ ו ה
.״הל יש ״
ןא כ
הש ע
ר ב ח מ ה
ה ר ו פ ה
ר ב ד
ל וד ג
ו א ל מ ב
ת א
ה י ל ו ח ה
ה ר ס ח ה
ר ח א ל
רעש ״
,״ןוש לה
.א ״ח שי
ןא כ
ה ג ר ד ה
ה כ ל ו ה ו
ת א ר ק ל
ת י ר ב ע
.ה יח
ר פ ס ה
ר י וצ מ
הש וע ו
םש ור
ם יע נ
ל ע
. ד י מ ל ת ה
ת ב ש ה
, ץ ר א ה ו
ק ל ח ׳א
,ת בש ה
ק ל ח ׳ב
,ץ ר א ה
ת א מ
ל א רש י
ןוע מש
, ן ר א ה ד ל ע פ
,ק ר ו יר י נ
1949 . 325
. ׳מ ע
ת א צ ו ה
.״ ס ד ר פ ״
ר ב ח מ ה
הש ע ת א
ו ת כ א ל מ
ה נ ומ א ב
ה כ ר ב ו
ה ב ר . וב א וה
ף ס א
ט ע מ כ
ת א ל כ
ם יר מ א מ ה
ם יר ז ופ מ ה
,ס״שב
ם יש ר ד מ ב
ר ה ו זב ו
ם י ר ב ד מ ה
ת ש וד ק ב
ת ב ש ה
־ץ ר א ו
.ל א ר ש י
יל וש ב ו
ן ו יל גה ןת נ ר ז .
,״בה ז
ן י ע כ
ש ור פ
ולש מ וא
לש מ
,ם יר ח א
י ד י ־ ל ע ו
ה ז
הש ע ת א
ר פ ס ה
ר ב ר ל
ה ווש ה
ל כ ל
.ש פ נ
לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
י״שת
הל