Page 175 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

א וה
ק ל י ח ת א
ת ו ד ל ות
ונמ ע
ה רש ע ־ם יתש ל
,ת ופ וק ת
י נ פ ל ל כ
ה פ ו ק ת
ה מ ד ק ה
,ה ר צ ק
ה י ר ח א ל ו
ת ו ע ר ו א מ ה
ר ת ו יה
ם יב וש ח
ורקש
.ה ב
ף וס ב
ר פ ס ה
שי
ח ת פ מ
.ת ומש ה
ר פ ס ה
א וה
ר פ ס
יש ומיש
ל כ ל
ה צ ור ה
ת ע ד ל
ך יר א ת
. יר וט ס יה
ר ב ח מ ה
ןת נ םג
ת ונ ומ ת
ת ו ד ח א
לש
ם יש יא
.ם י יר וט ס יה
ת ש ר א
, ו נ ת פ ש
ך ר כ , ׳ב
ת א מ
ב ר ה .י
, ןמ ד ל פ
ס ול
,ס ל ג נא
.ט״שת
300
. ׳מ ע
ר פ ס ה ה זה א וה
ךש מ ה
ק ל ח ל
׳א
אצ יש
י נ פ ל
םינש
.ת וד ח א
א וה
ר צ וא
ם ול ב
ל י כ מ ה
ה יצ נד ר וק נ וק
ר ד ס ל
ה ל פ ת ה
ם ע
א וב מ
ף ל א מ ל ע
י כ ר ד
ל ״זח
ת ש ר ד ב
.א ר ק מ ה
ו ר ב ד
, ת י ר ב ע
ת א מ
ל א י נ ד
, יק ס ר פ
,קר וי־וינ
.י״שת 118
. ׳מ ע
ת א צ ו ה
ו ר ב י ה
.ב ופ
ר פ ס ה
ל ל ו כ
ת וח יש
תױמױ ־םױ
ת וח ו ור ה
ת נ י ד מ ב
ל א רש י
ומ וגרת ו
יל ג נא ה
. ור צ ב
שי ו ב
ת ו כ ר ב
,ם יס ומ ינ ו
ם יט פש מ
ם י יוט יב ו
ל ע
,ה ש ב ל ה
,ר יוא ה ־ג זמ
, ה ל י כ א
,ת וא יר ב
,ט ר ו פ ס
ע ו נ ל וק
׳וכ ו
. ׳וכ ו
ר ו ד *
ר ו ד ו
, ו י ש ר ו ד ו
ת א מ
ב ר ה
ף ס ו י
,ןייטש ניווע ל
,קר וי־וינ
.ט״שת
160
. ׳מ ע
ת א צ ו ה
,״חצנ״
.א״ת
ר ב ח מ ה
ל יח ת מ
ם ד א מ
ןוש א רה
רמ וגו
א ״ה ב
ם יפ ל א
.ד ״ פ ת
א וה
ןי יצ מ ק ר ת א םש
ש יא ה
תנשו
,ות ומ
ם ימ ע פ ל
א וה
םש ור םג ת א םוי
ות ומ וא
ט ר פ
ר ח א
. ו ית ו ד ל ות מ
יפ ־ ל ע ־ ף א
ןיאש
ר פ ס ב
ה זה
ת ו יפ ר ג וא יב
ת ומ לש -
ל כ ב ת א ז
א וה
ל יע י
.ד א מ
ד ומ ע מ
131
ף ס ו נ
ס ר ט נ וק
וניב״
תונש ר ו ד
״ר וד ו
ת א מ
ב ר ה
ה ד וה י
.ןייטש ניב ור
ס ר ט נ וק ב
ה זה א וה
גישמ ל ע
ה מ כ
ה מ כ ו
ם יכ ר ע
ד ימ ע מ ו
ת א
ר ב ח מ ה
ל ע
.וית ו יוע ט
ת ד ג ה
ח ס פ
, ת י ל א ר ש י צ ר א
ך ו ר ע
ר ד וס מ ו
יד י ־ ל ע
ב ר ה
ם ח נמ .מ
,רש ב
,ק ר ו יר י נ
.י״שת 206
. ׳מ ע
ת א צ וה
ר ע ו ה
ן ע מ ל
ה ר ות ״
״המלש
ת ו צ ר א ב
.ת יר ב ה
ב ר ה
רש כ
ף ס א
ינינפ
ם יש ור יפ
זרח ו
ןת וא
ב י ב ס מ
.ה ד ג ה ל
ומ כ ןכ ןת נ םג
ק ר פ
ם לש ל ע
הש מ
ו נב ר
י פ כ
א והש
ף ק ת ש מ
יש ר ד מ ב
.ל״ זח
ומ כ ןכ א וה
ף ס א
ה מ כ
ת ו נ ויע ר
ת ונ ובש ח ו
ל ע
א ת ל ח ת א
.ה ל וא ג ד
ד ו ה י ב
יוא ר
ה כ ר ב ל
וס ר ט נ וק
ס וב״
״יש ימח
ובש א וה
ק יס מ
יפ ־ ל ע
ה כ ל ה ה
שיש
ג וה נל
ת ייתש ב
ס וכ
יש ימח
ר ד ס ב
ל י ל
.ח ס פ
ה ד ג ה ב
ם יר ו יצ
ם יק ית ע
ם יס ח י ית מ ה
ד וב ע ש ל
ם יר צ מ
ר ורחש ו
ם ע
.לא רש י
וח ב ש ל
לש
ף ס א מ ה
ר מ א י
תאש
ם יש ור יפ ה
ןת נ
ד וק י נב
,ק י וד מ
ר ב ל מ
ול יא
ת וא יגש
.ס ו פ ד
,ל ב ח ו
ק פ ת ס ה ש
וט וק יל ־ וש ור פ ב
ק ר ד ע
ת כ ר ב
.ןוזמ ה
ם י מ י
ם י א ר ו נ
, ת ו כ ס ו
ת א מ .ע
,א ר זע ־ ןב
,קר וי־וינ
.ט״שת 64 מ ע ׳.
ת א צ ו ה
ד ע ו
ך ו נח ה
י ד ר ח ה
ד י־ל עש
.״יחר זמה״
שי
ןא כ
ט ק ל לש
ם ינ יד
,ם יגה נמ ו
,ם יר ופ ס
ם יר יש
ם יר וא ית ו
רש ק ב
ם ע
־שאר
,ה נש ה
ר ופ כ ד ב וי
גח ו
.ת וכ וס ה
ר פ ס ל
ו ול ת נ
םג יות
ה ר מ ז
ה מ כ ל
ןמ
ם יר יש ה
שיו
ו ב י ד
ר מ וח
ל יבש ב
ה ר ומ ה
. ד ימ ל ת ה ו
ת ו ד ו ס י
, ק ו ד ק ד ה
ת א מ .ר
ר ור נ יל א ו ו
.א ו
,ינ ור ח א
,קר וי־וינ
1949 .
261
. ׳מ ע
ת א צ ו ה
.״הליש״
ם יר ב ח מ ה
ונת נ ת א
י ל ל כ
ק ו ד ק ד ה
יר ב ע ה
ם וגר ת ב
,יל ג נא
יל יגר ת
ק ו ד ק ד
ם ינומא ו
םינוש
ם יל יק מ ה
ל ע
ד י מ ל ת ה
ת א
ןוניש
.ם י ל ל כ ה
ר פ ס ה
ד ע ו נ
ל יבש ב
י ד ימ ל ת
ת וק ל ח מ ה
ת ו י ר ב ע ה
ית ב ב
ר פ ס ה
.ם יית לש מ מ ה
ת ס נ כ מ
ד ע
, ת ס נ כ
ת א מ ר ״ד
ה מ לש
,ד נ יוו
.י״שת
6+120
. ׳מ ע
ר פ ס ה
ס פ ד נ
ל יס נ ט ס ב
ט מ ר ו פ ב
.ל ו ד ג
שי וב
ר יצ ק ת
לש
ת ו ד ל ות
לא רש י
דל
ארזע־ןב