Page 182 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

לובי
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תנשב
י״שת
תאמ .ע
א ר זע ך ב
ה נש | ך
ת ר כ י נ
ה ילע
ת ו ר פ ס ב
ת יר ב ע ה
.תינוליחה
ירה
הנשב וז
וס פ ד נ
)ומלוצ(
שדחמ
םיבתכ״
״םירחבנ
ר״דל
ריאמ
ןמסק וו
ף לא ל״ ו
״םידידי
תאמ
לא ינד
. י ק ס ר פ
תאז איה
הע פ ות
הר יד נ
.ה ק יר מ א ב
ומכ ןכ
ול יחתה
ינש
םינותעה
םיימויה
ת יד יאב
ס י פ ד ה ל
דומל־ירועש
ר ו ב ד ל
,יח
ןואטבה ו
ידוהיה
לש
ת ו ר ד ת ס ה ה
תינויצה
ןאכ
ןתונ
ר ודמ
יר ב ע
ע ובק
ל כ ב
ןוילג
.ןוילגו
תמ וע ל
ה ילע ה
תאזה
ה ל ח
הד יר י
י ר פ ס ב
הא ירק
.ם יד ל י ל
ק ר ינש
ם יר פ ס
וע יפוה
!הנשה
יא ד כ
ת ת ל תא
ת ע ד ה ל ע
ת ו ילעה
ת וד יר יה ו
תא צ וה ב
י ר פ ס
הא ירק
.רע ו נל
ינפל
םיתנש־הנש
ב ח ר
חמשו
ו נבל ל ע
ת ו ב ר ת ה
י ר פ ס
הא ירק
גוסמ
ה ת ע ו - ה ז
ק ר ינש
ם יר פ ס
.ואצי
ןיאה
ם יאר וק
ם יר יעצ
ץ רא ב ,וז וא ןיא
ם יר פ וס
ם יא ר וק ל
?םיריעצ
ת ו ר פ ס ב ו
?תינברה
םג ןאכ
ת ר כ י נ
.ת וחבתשה
,ם יס יפד מ
ב ור ל ו
,ם ימ לצמ
תא
יר פ ס
ד וס יה
ה כ ל ה ב
ש ורדב ו
ת ופ ס וה ב
תונוש תא(
ם יר פ ס ה
ם ימ ל וצמה
יתנייצ
ןויצב
.)״בכוכ״
המישרב
הא ב ה
ן ל ה ל
ומשרנ
ם יר פ ס ה
ועיפוהש
ירחאמ
גח
ח ס פ ה
ט״שת דע גח
ח ס פ ה תנש
.י״שת
, ה כ ל ה
ת ולאש
,תובושת ו
ש ורד
רס ומ ו
ר ו א
, ה ר ו ת ה
ם יש ור ד
ל ע
הש מ ח
יש מ וח
,ה ר ות
ת א מ
ב ר ה
יר וא
,ר גנל
,קר וי־וינ
.י״שת 384 מ ע ׳.
ר פ ס ב
ה ז
ומ כ
ו י ר פ ס ב
ם ימ ד ו ק ה
ף יקש מ
ר ב ח מ ה
ל ע
ת ו ע פ ו ה
ם י יח ה
ת ונוש ה
ך ות מ
ת ד ו ק נ
ת וא ר
.ת יר ס ומ ־ ת ית ד
שי וב
ת ו נ ויע ר
ת וק ר ב ה ו
ל כ ו
ןש ר ד
א צ מ י
וב
ר מ וח
.ם יא ת מ
ח ר ו א
, ר ו ש י מ
יש וד יח
ה ר ות ל ע
,ס״ש
ם ״ב מ ר
,ם יק ס ופ ו
ת א מ
ב ר ה
הש מ
ןר ה א
, ב א יל ו פ
,ק ר וי־וינ
.י״שת 545 מ ע ׳.
ר ב ח מ ה
בש יימ
ה מ כ
ת ויש וק
,ס״שב
ל א וש
ב יש מ ו
ת ומ וק מ ב
ם יש ק
ם ״ ב מ ר ב
ןכ ו
ינ וש א ר ב
. ם יק ס ו פ ה
זכ