Page 192 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

, ן י י ט ש ד ל ו ג
. ר ז ע י ב א
ת ו ב ה ל
ר עש ב
.ם ילש ור י
ה כ ר ע מ ה
ל ע
ר יע ה
1947 -
1948 .
,ב יב א ־ ל ת
.ם יק פ א
191
. ׳מ ע
ה י נ ג ד
. ׳ א
ר ע ס ב
ם ו יב
; ה פ ו ס
ה מ ח ל מ ה
יר ע ש ב
.ה ינ גד
ה ינג ד
. ׳א
, ץ י ב ר ו ה
. ן ד ה נש
;ם י יר ג וס ב
שוגמ
ן ו יצ ע
יב ש ל
. ןויגל ה
,ה יב ח ר מ
ת י ר פ ס
.ם י ל ע ו פ
160 מ ע ׳.
שוג
ן ו יצ ע ל פ נ
ם ע
ת ז ר כ ה
ה נ י ד מ ה
ויניגמ ו
ורת ונש
ם י יח ב
ו ל פ נ
יבש ב
. ןויגל ה
ןא כ
ד ח א
ם יר וא ית ה
ה כ ר ע מ ל
.וז
ה ח ו ש ל י .ם
ם ר כ ז ל
לש
יר ב ח
ת צ ו ב ק
ם ילש וח ה
ול פ נש
ת כ ר ע מ ב
.ה נ גה ה
־לת
. ב י ב א 39
. ׳מ ע
ב ר ק ה
ל ע
. ת ו י נ ג ד ה
יפ מ
.ם יר ב ח
,ב יב א ־ ל ת
ת ורש
ת וב ר ת ה
לש
א ב צ
ה נגה
.ל א ר ש יל
39
. ׳מ ע
ב ר ק ה ז ל ע
ת ו י נ ג ד ה
ם ימ יב
ם ינ וש א ר ה
לש
, ה מ ח ל מ ה
וב ף גינ
,ב י וא ה
ה יה
ם יע יר כ מ ה מ
ת י זח ב
ק מ ע
. ן ד ר יה
ו ד מ ע
ב ר ק ב
ה ז
יש נא
ם וק מ ה
ם ימ ח ול ה ו
ם יר ח א ה
ה ר וב ג ב
. ה א ל פ ו מ
, י א נ ל י ו
. ב א ז
ה כ ר ע מ ה
ר ור ח ש ל
.ל א ר ש י
,ם ילש ור י
ן ר ק ה
ת מ יק ה
.ל א ר ש יל
160
. ׳מ ע
ה יפ ר ג ופ וט
ת ט ר ופ מ
ה ו ול מ
ת ו פ מ
ם ימ יש ר ת ו
ת ו כ ר ע מ ל
ת ומ ח ל מ
.ר ור ח ש ה
, ן י נ י ר ט
; ם ה ר ב א
, ק פ ו א
. ל א י ר ו א
ז וע מ
.ן ויצ ע
,ב יב א ־ ל ת
.ת וכ ר ע מ
8; 311
. ׳מ ע
ןוש א ר ה
ןת נ
ןא כ ת א
י ט ר פ
ב ר ק ה
ד ע
ת ל י פ נ ל
ם ימ ח ו ל ה
ינשה ו
-
ןמ וי
ם ימ יה מ
ם י נ ור ח א ה
לש
,ב ר ק ה
ך ר ד ל כ
יש ר ח
יבש ה ד ע
ם ת ר ז ח ה ל
.ה צ ר א
ש א ר ב
ר פ ס ה
ה מ ד ק ה
ת א מ
ל א ג י
.ן יד י
ר ו כ ז י
ר פ כ ל ׳
. ן ו י צ ע
ט ק ל
ם יר מ א
ינ ויצ ו
ת ו ע ר וא מ
ם ו יל
ה נש ה
ת ל י פ נ ל
ם וק מ ה
יב וט ו
. ו י מ ח ו ל - ו י נ ב
.ב יב א ־ ל ת
56 מ ע ׳.
, ל מ ר כ
. ה ש מ
ת ו כ ר ע מ
. ן ופ צ
,ב יב א ־ ל ת
ת א צ ו ה
ץ ו ב ק ה
ד ח ו א מ ה
.ת וכ ר ע מ ו
285
. ׳מ ע
ר ב ח מ ה
א וה
ד ח א
ם י ד ק פ מ ה
ם יב וש ח ה
א ב צ ב
ה נגה
ל א ר ש יל
ןא כ ו
ןת ינ
ר וא ית
ה כ ר ע מ
ה ל ה נת ה ש
ת ח ת
. וד ו ק יפ
ר פ ס ה
ת ור וק מ ה מ
ם יב וש ח ה
ר ת ו יב
ת מ ח ל מ ל
לא רש י
. ב ר ע
, א י ב ל
. ל ל ה
.ת ור גא
קש מ ן יע
. ד ו ר ח 173 מ ע ׳.
ר יע צ ןב
עש ת
,ה ר ש ע
ןב ן יע
, ר ו ד ח
ל פ נש
. ה כ ר ע מ ב
,ויב א
ה מ ל ש
,א יב ל
ינוש א ר מ
ה י ל ע ה
ה ינש ה
י ד ס ימ מ ו
ץ וב ק ן יע
, ד ו ד ה
ל כ יש ת א ינש
ו ינב
ה מ ח ל מ ב
.וז
, ד ג מ
. י ת מ
ד ו ד ג ה
יששה
.ר פ ס מ
,ב יב א ־ ל ת
ת ור יש
ת ו ב ר ת ה
לש
א ב צ
.ה נ גה ה
77 מ ע ׳.
ק ר פ
ה מ ח ל מ
לש
, ד ו ד ג
י נ י יפ א םג
ם י ד ו ד ג ל
ם יר ח א
ך ר ד ו
.ם ת מ ח ל מ
ר ב ־ י מ
, ) ג ר ב י מ (
. ר י א מ
ת פ צ
ר וצ מ מ
.ר ור ח ש ל
,ב יב א ־ ל ת
ת ורש
ת ו ב ר ת ה
לש
א ב צ
.ה נ גה ה
54 מ ע ׳.
ר ב ח מ ה
ה יה
ה ד ק פ מ
לש
ת פ צ
ת מ ח ל מ ב
ה ר ור ח ש
ר וצ מ מ
ם יל ג נא ה
.ם יב ר ע ה ו
, ץ ל מ
. י פ ר
. ד ו ק י ב
.ם יב ת כ מ
,ב יב א ־ ל ת
ת א צ ו ה
ץ ו ב ק ה
ד ח ו א מ ה
קש מ ו
ן יע
. ד ו ר ח 213
. ׳מ ע
ם יב ת כ מ
לש ןב ן יע
ר ו ד ח
ל פ נש
ב ר ק ב
ד י ל
.ם ילש ור י
ר פ ס ב
ינש
ם יר מ א מ
ו י ל ע
תורפסה
תירבעה
תנידמב
לארשי
תנשב
ט״שת
זי