Page 193 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ה ר ו ת
ם י א י ב נ
. ם י ב ו ת כ
י ר פ ס
,ת ומש
;א ר ק י ו
ם יכ ל מ
; ב - א
, ר ב ר מ ב
;ם י ר ב ד
לא ומש
, ב - א
ה ר ו ד ה מ
.ת ית ור פ ס
ם יכ ור ע
ם יש ר ופמ ו
ם ע
א וב מ
ת א מ .מ .צ
.ל ג ס
,ב יב א ־ ל ת
.ר יב ד
ה זב
ם י ית ס מ
ש ור יפ
ל כ
ך ״ נת ה
ל ע יד י
׳פ ו ר פ ה
.ל ג ס
ש ור יפ ה
ר צ ק
ית יצ מ ת ו
ןכ ו
.ת וא וב מ ה
,הל וג
תאוש
לארש י
ינייפא אוה
טועימ
ם יר פ ס ה
םיאשונב
,ה לא
ויהש
םיאצוי
עפשב
י נפלמ
ץ ורפ
ת מ ח למ
.ברע ־לארש י
ת מ ח למ
רורחשה
ל כ ו
יווהה
דח וימה
המח למבש
וז
וקחד
ול יא כ
ןר ק ל תיוז תא
הלוגה
ת וארומ ו
.האושה
םעט
ףסונ
אוה
יוביר
ת ור פ ס ה
ת יר בע ה
ת יר בע ־א לה ו
םיאשונב
,ה ל א
ןיאש
ם יאר וקה
ץראב
םיקקזנ
הל
רת ויב
ונימיב
.ה ל א
ל א ח ו ב י .ץ
ר פ ס
.ן ור כ ז
ך ו ר ע
י ד י ב
לארש י
,ןיב ור
ת ופ ת ת ש ה ב
ןס ינ
יק ס נ יצ וק יט
ם ה ר ב א ו
.ב ל
,ב יב א ־ ל ת
ד וגא
יא צ ו י
.ץ יב ו ה א ל
395
. ׳מ ע
ןויצ
ה ת ר ס מ ל
ה ר יש ע ה
לש
ה ר י יע
ת יד וה י
ה ת ל ה ק ש
ה ד ה כ י נ
ל ע יד י
.ם יצ א נה
ר י ע
. ם י ת מ ו
ה ר י י ע ה
,ב וט ול ב א ז
ה א ל מ ה
,ה ב ר ח ה ו
ת כ י ר ע ב
ר יא מ
ש ינה .גו
. ל ס ר ק
,ב יב א ־ ל ת
יא צ וי
ב וט ול ב א ז
ל א רש י־ץ ר א ב
.ה ק יר מ א ב ו
218 מ ע ׳.
ץ ב וק
ש ד ק ומ
,ה ר י יע ל
ה יצ יל ג ב
,ת יח ר זמ ה
ה ב ר ח נש
ל ע יד י
ם יצ א נה
ם ה יר ז וע ו
.ם ינ יא ר ק וא ה
ץ ב וק ב
ם יפת תש מ
ינב
.ר יע ה
וב ור
ת יר ב ע
וט וע ימ ו
.ש יד יא
ל ייחה
, י ר ב ע ה
ת מ ח ל מ
ברע ־לא רש י
א ב נ ר ,י
. י ר ו א
ת ודש ב
ת ש ל פ
1948 .
ןמ וי
. יב ר ק
,ב יב א ־ ל ת
. יק ס ר ב ט
326
.״מע
ר וא ית
ת ו ב ר ק ה
ת י זח ב
.ם ור ד ה
ת ל י א
ר ח ש ה
. ה כ ר ע מ ב
י פ ד
ןמ וי
.ת ומ יש ר ו
קש מ
ת ל יא
.ר חש ה
94 מ ע ׳.
ם י ז ר א
ש ג ו ד ע .ו
ד י
ת ר ש ע ל
י ל ל ח
ן יע ר ג
ר ע ו נה
ד ב ו ע ה
ד ח ו א מ ה
זרא״
.״ם יש ל וח ה
ת מ ר
,ןנח וי
ר ע ו נה
ד ב ו ע ה
ד ח ו א מ ה
.ם יש ל וח ה ־ זר א
80 מ ע ׳.
ר א ב
. ה י ב ו ט
ר כ ז ל
י ל ל ח
ר א ב
.ה יב וט
ר א ב
.ה יב וט
132 מ ע ׳.
ק ז ב
, ) י ק ס נ י ז י ב (
. ל א ו מ ש
ר יע ב ד ו ד
יבש ב ו
.ןויגל ה
יק ר פ
.ןמ וי
,ם ילש ור י
.ס מ 168
. ׳מ ע
ל ע
ב ר ק ה
ר יע ב
ה ק ית ע ה
ם ילש ור יב
ם יל י יח ה ו
ם יר ב ע ה
ם ייובש ה
י ד י ב
.ןויגל ה
ן ב
, ר ו ד
. ם י י ח
ר ח ב מ
ם יב ת כ מ
.ת ומ יש ר ו
,ה יב ח ר מ
ת י ר פ ס
.ם יל ע ופ
239 מ ע ׳.
ונב לש .י ןב ר ו ד
ר ב ח
ת כ ר ע מ
.״ר ב ד ״
ב א ה
ןב ה ו
ו יה
םה ינש
י ל ל ח ב
.ה מ ח ל מ ה
ת ו ב ק ע ב
. ם י מ ח ו ל
ר ח ב מ
ם י ׳ג א ט ר ופ יר
ת א מ
י ר פ ו ס
א ב צ
ה נגה ה
ת ומ יש ר ו
י ר ב ד מ
ימ י
ם יב וש י
.ה כ ר ע מ ב
,ה יב ח ר מ
ת י ר פ ס
.ם יל ע ו פ
ר ב
, ף ס ו י
. ע ש ו ה י
.ה ב ג נ
ת מ וח
.ןגמ
,ב יב א ־ ל ת
ת ורש
ת וב ר ת ה
לש
א ב צ
ה נגה
.ל א ר ש יל
28 מ ע ׳.
ץ וב ק
ם ור ר ב
ר צ עש ת א
ע ס מ
ה ש יל פ ה
לש
ם יר צ מ ה
ע ד ו נ ו
ת ד ימ ע ב
ה ר וב גה
.ולש
זט
לסרק