Page 204 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

,ת ו ב צ נ י ג
, ן וספ יל
.ש .מ
,ד מ ל מ .ש .ב
,ןומיסקמ
.ב .נ
ר נ יק ל יס
לא ינד ו
. י ק ס ר פ
ר ד א ב
ו״ערת
ך פ ה נ
ןועובשל
אציו
ו ר ד ס כ
ה ל ע מ ל
שמחמ
םינש
ת כ י ר ע ב
.י .ד
ץ יב וק ר ב
ות ופתתש הב ו
ה ע וב ק ה
לש
הירמש
ןיוול ,
־רחא ו
ך כ דע
ת כ י ר ע ב - ו פ ו ס
ןב ואר
.ןיניירב
ר ד א מ
ב״פרת
ך פ ה נ
בוש
ן וחר יל
ו ת כ י ר ע ב
ת מ ד וק ה
דע
קספנש
שדוחב
ןוויס
.ו״פרת
םרוג
ע יר כמ
ת וד ל ות ב
ו נת ורפס
ת יא ק ירמ א ה
שמיש
״ןרותה״
לש .י .ד
,ץ יב וק ר ב
ןייטצהש
ו ת כ י ר ע ב
,הר יה זה
ותפשב
היקנה
ומעט ב ו
.ר ד וה מ ה
אוה
חת יפ
לד יגו
ם יר פ וס
,ם יר יעצ
המכש
םהמ
ושע
ם ה ל םש
ר ח א ל
,ןמז
הר וה ו
ם ה ל תא
ך ר ד ה
.ה נוכ נה
ןיב
תומשה
םישדחה
אלש(
ורכ זנ
דע )הכ
וארנש
״ןרותה״ב
ל כ ב
וילוגלג
שי
ת ונמל
תא
הד וה י
לאומש־ןבא
,)ןאמפיוק(
,יסב וא
לארש י
,ןתיא
ל ל ה
, י ל ב ב .ה .ל
,ןודרוג
ח ס פ
,גרובזניג
לא ית וק י
,גרובצניג
ןױצ־ןב
,ר פ ל א ה
סח ניפ
,ןיגרוח .ש .י
,ןיגייפ
ה יר כ ז
,ןאמשיפ
אניז
,ץ יב וניבר
םחנמ
, ב ול וב י ר
קחצ י
ד ניק ב יר
.ד וע ו
ר ח א ל
שמח
םינש לש
םויק
ן י ל ר ב ב
ר ב ע
, ״ י ר ב ע ה ״
אוה
ונועבש
ימשרה
לש
,״יחרזמה״
קרוי־וינל
םייקתנו
ןאכ ששכ
םינש
:ת ופ וצר
ןמל
ראונאי
1916 דע ו
1921 .
ךר וע ה
ישארה
היה
ב ר ה
ריאמ
) ן ל יא ־ ר ב ( ן י ל ר ב
ורזועו
ישארה
. ן וספ יל
״ירבעה״
א ל ימ
ד יק פ ת
ת ל ע ות ־ב ר
ך ר ע ־ ב ר ו
ה ק יר מ א ב
,ת יר ב ע ה
יכ היה
ןותע
יתר וסמ־יממע
א למ ו
םייח
ןיינעו
ףא ו
אוה
ב ר יק
תונורשכ
.ם יר יעצ
עצ ב ימה
יפ וקתה
לש
,ם ירפ סה ־ת אצ וה
שדיחש
ם ה ר ב א
ףסוי
לביטש
ה ק יר מ א ב
רח א
ם ל ועה ־תמ ח ל ימ
,הנושארה
היה
ןוחריה
, ״ ט ל ק מ ״
םייקתנש
קרוי־וינב
הנש
ע ב ר ו
דע
ו ול ס כ
א״פרת
ת כ יר ע ב
.י .ד
.ץ יב וק ר ב
ר וד יה ל
ינוציח
ט ע מ כ
א ל היה ונל
,וה ומכ
יכ ל כ
ת ר ב וח
ה ל יכ ה
160
.ד ומע
ותנשב
הנושארה
ויה ול 1921
םימתוח
ותנש ־עברבו
ק ר - ן ו ר ח א ה
749 .
״טלקמ״
ןווכתה
שמשל
ט ל ק ימ
ה ינסכא ו
ד וח יב
ם יר פ וס ל
ם יר ב ע ה
,ה פ ור יא ב
ינפמש
ה מ ח למ ה
הקתתשנ
םש ל כ
תונותעה
.ונלש ב ור
ונירפ וס
םיע וד יה
וח ק ל וב
ק ל ח םגו
ם יב ר ןמ
םיימ וקמה
ומ ס ר פ
םש
.םטע ־ ירפ
םא
״ןרותה״
״ירבעה״ו
וליע וה
ר ר ו ע ל
תא
ם יר פ וס ה
,ם יל יח תמ ה
הנה
״ ר א ו ד ה ״
,ק יפ ס ה
ךשמב
םישולש
תונש
ומויק
,ק ס ופ ־ ית ל ב ה
ת וא ר ה ל
תא
ם ב ור
ם צ ע ב
ם ת וח ת פת ה
וא
א ולמ ב
.םלוש יב
״ראודה״
דס ונ
ה ל יח ת
ר ות ב
ןותע
ימוי
ןומויה(
ינשה
רח א
״םױה״
רכ זנה
)ה לע מ ל
ת כ יר ע ב
.ן וס פ יל
ואצי
ונממ 202
תונוילג
ןמל
ד חא
ר ב מ ב ו נב
1921 דע 29
ינויב 1922 .
ת ע פ וה
ןומויה הזה
התשע
םשור
ב יה למ
ה ר ר וע ו
העונת
.תוניינעתהו
אוה
ל ב ק ת נ
םג
ה ק יר מ א ב
םגו
הצ וחמ ה ל
ה ב יח ב
.הר ית י
םע ט ב
, ות כ יר ע
יונב
ור וד יס
ת ור יה זב ו
ונונגס
ןייטצה
.רת ו יב
״ראודה״
ימויה
טשפתנ
ןמזב
ןושארה
דע
יד כ
תעשת
ם יפ ל א
ם יס פט
,ם ויל ךא
ר ס וח מ ןוה
רזוח
ק ס פ נ
םישמה תונש
תונותע
תירבע
הקירמאב
ה