Page 208 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

םישמח תונש
תונותע
תיךבע
הןכיךמאב
תאמ
ל א י נ ד
י ק ס ר פ
ו נדמע*ף
ת ע כ
תנשב 1950
ירה
גהנימ
ם ל ועה
אוה
ח ותמ ל
ל וכ ה ־ךם
ת יצ חמ ל
תאמ
םירשעה
ל כ ב
ת וע וצקמ
,ת וב ר ת ה
, ה ל כ ל כ ה
תוינידמה
.ה מ ו ד כ ו
הנהו
המוש
ונילע
ם כ ס ל
תא
ת ול וע פ
תונותעה
ת יר ב ע ה
ת יר ב ה ־ת וצ ר א ב
םע רמג
ה פ וק ת ה
המלשה
תאזה ת ב
ןמו־ךשמ
לש
םישמח
הנש ןמל 1900 דע ו
םויה
.הזה
יפ־לע ־ףא
רפס ימש
ם יד והיה
הפ
ה נידמב
ה ל וע
וישכע
השמחל
םינוילימ
שפנ
,ה ל ע מ ו
הנה ןיא
,ח וכשל
יכ
־ץוביק
תויולגה
הזה
והנה
ןיידע
ר יעצ
םימיל
,ד ואמ יכ
וב ור
ו ל ו כ כ
םנמא
ל יח ת ה
רה ונ
הנה
ת ישארב
תונש
םינומשה
האמ ל
,הרבעש ן א ב ור
ןיינמ
ב ור ו
ןיינב
לש
הריגהה
ת יד וה יה
תינומהה
רבגתנ
םצעתנו
ך ות יד כ
םישמח
הנשה
.ת ו נ ורחאה
ת ודה יה
ת ימ וקמה
ןיידע א ל
ה ת כ ה
םישרש
םיקומע
אל יממ ו
ןיא
תוושהל
תא
התר יצ י־ת וח וכ
םיינחורה
ל א
ה לא לש
ת ודה יה
הק יתעה
תשרשומהו
ת וצ ר א ב
הפ ור יא ־חר זימ
הז
תואמ
םינשב
דע
התפסנש
ל י ל כ
ת פ ות ב
תיצא נה
תעשב
ם ל ועה ־ת מ ח ל ימ
.תינשה
םא ו
ראשב
חורה־תודש
ונלש
ה ד ש ב - ך כ
ת ו ר פ ס ה
,ת יר בע ה
איהש
ל ל כ ב
ם ת ל ח נ
לש
הל וגס־ידיחי
ל כ ב
ם וקמ
ל כ ב ו
,ןמז
א ל ל כ
.ןכש
ד וע ב
ונתורפסש
ה ת ל ע
ת ח ר ופ כ
ת וצ ופ ת ב
לארש י
ה פ ור יא ב
ד וח יב
דע
ם ל ועה ־תמח ל ימ
הנושארה
ירה ו
איה
ת מ ד ק ת מ
ה ל יפ ע מ ו
םימיב
ה ל א ה
ם ידממ ל
,םייקנע
רשא א ל
ונזעונ
ם ו ל ח ל
, ול יפא
םש־םש
ת נידמב
ה נ ה - ל א ר ש י
ו נת ורפס
הפ
ה ק יר מ א ב
םנמא הזז זאמ ד ע ו
,הנה ךא איה
ת כ ל וה
ם יד ע צ ב
םייטא
.ד ואמ
ונרצק
טעמ
ל וב י
שיו
רשא םג
ונילעה
תצק
,ת יד יע ךא
ת ול וד גב
א ל
ונכל יה
־יפל ו
העש
ו נקפ ת סה
ק ר
.ת ונטקב
,השק
השק
ד ואמ
ל ד ג ל
ח ת פ ל ו
ת ו ר פ ס
ת יר ב ע
ך ות ב
ה ב יב ס
הרישע
ה פ יקמ ו
ך כ ־ ל כ
ה ת וב ר ת ב
.תילגנאה
,הווק נ
יכ
החרז־הגונ
לש
ונתנידמ
ת יאמצעה
ונשמש־חרזימב
ריבגי
ה ב ר י ו
תא
ונצרמ
, ית וב ר ת ה
יכו
א ובי
םוי
ס ס ב ת ת ו
םג
ע ק ר ק ב
ונתולג
ה ל וד גה
תאזה
ת ו ר פ ס
הנוגה
הניקתו
ונתפשב
.ת ימ וא לה
המ
ונאצמ
ת יר בה ־ת וצ ר א ב
תנשב 1900 ?
ינש
םינועובש
ם י ירבע
״םייליכשמ״
א ל ה :םה ה״ ת
״ ה י ח
ת כ יר ע ב
בא ז
,רוש
״ י ר ב ע ה ״ , ו
ת כ יר ע ב
ןושרג
.גייווצנזור
ןושארה
היה
ןותע
ינפק ות
יאנקו
,ןויצ־תביחל
תוינויצל
,ת י ר ב ע ל ו
דס ונ
תנשב
ן״רת
ק ס פ נ ו
א