Page 88 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ו ויכרא זיא
ןב ילבע ג
ןיא
,ד נא ל ס ו ר
ואוו
ןעמ
טאה םיא
טריזיראטנעווניא
ןוא
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
ו ל יפא ןא
ן כ ע ל ר י פ ס י וא
ט כ י ר א ב
איאקסײרװעי״(
,״אניראטס
311-306,1924
.)
סע
ט זאל ךיז
,סיוא זא
ת ע ב
ר ע ד
ה מ ח למ
טאה
יקס נא
טלמאזעג
ע ט ל א
ם יצ פח
ןוא
עש יראטסיה
ןטנעמ וקאד
ל ל כ ב
ןוא
ןגעוו
עשיסור
ת ו פ י ד ר
ףיוא ןדיי
. ט ר פ ב
ןופ
ענליוו
טמוק
יקסנא ןייק
,עשראוו
א
ר א ר ק
ר ע ק ןוא א
.ר ע ד ימ
םע ויא םיא
ןעגנולעג
וצ
ןפאש א
טעט ימאק
ר א פ א
רעיינ
רעשידיי
רעש יפארגאנטע־שיראטסיה
טפאשלע זעג
ןיא
.ןליופ
רע
זיא
ר ע ב א
ןבראטשעג
ןוא
טשרע טימ
ןראי
רעטעפש זיא ןיא
ענליוו
־פיוא
טיובעג
ןראוועג
אזא
עיצוטיטסניא
ףיוא ןייז
.ןעמאנ
יד
,ןראי
ןעוו
יקס נא
טאה
ך ר ו ד
ט ע ב ר א ־ ר א ל ק ל א פ
ךיז
־עגפיונוצ״
ןסאג
ןטימ
,״קלאפ
ןענייז
ןעוועג
יד
עטסנעש ןוא
ע ט ס כ ע ל ק י ל ג
ןראי
ןיא
ן ב ע ל ןופ
ם ע ד
,ןשטנעמ
סאוו
טאה ךיז טינ
טנעקעג
״ןגאלקאב״
ףיוא ױצ
ל י פ
ך ע ל נ ע ז ר ע פ
.ק ילג
ןיא
ר ע ד
עטכישעג
ןופ
ןשידיי
ר א ל ק ל א פ
טעוו
ר ע ד
רע ק י זאד
ר ע ק ידת ומ ימ ת
רע ט יר
ןופ
ןשיטנאמאר
ר א ל ק ל א פ
ןבאה ןייז
טייוו
טינ ןייק
טר יזיט נאמאר
.ט א ל ב
T
,יקסנא רעד
חלושמ ןופ
ראלקלאפ
טיק