Page 89 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ןעמוקעג
ןיא 1892 , ןיא
ר ע ד
״רעשיסור״
ה פ וקת ןופ ןייז
. ןבע ל
יקסנא
טאה
םיא
,טגאזעג
זא
ביוא״ רע
טלאו ו
ן י ו
טרעקע גמ וא
םוצ
ןשידיי
, ק ל א פ
טלאוו
סא ד
,טניימעג
זא רע
טלאו ו
ן י ז
ןצנאגניא
ןסאגעגפיונוצ
ןטימ
, ן ב ע ל ־ק ל א פ
טימ
ענייז
םיגהנמ ןוא
,ןעגנוביולג
ןיא
םאוו
ייז
ןלאז
טינ ־אב
״ןייטש
,ת ו נ ורכמ
89,1 .)
ןוא ןעוו
ר ע ד
ווידיצער
זיא
,ןעמוקעג
טאה
סא ד
ןעלמא ז
ןופ יד
םיגהנמ ןוא
ך י ז - ןע ג נ ו ב י ו ל ג
תמא ב
ןסאגעגפיונוצ
לע נא יצאמע
טימ
ם עד
טציא
ןטר ימ ילב וס
,רע גאב
זא
ןעמ״
ף ר א ד
ןב י ילב
א
.״דיי
יד
עקיזאד
עשיטנאמאר
גנולעטשנייא
ןוא
עק ידלא ו וג
ע ב י ל ןוא ־אב
גנורעטסייג
ןראפ
ןשידיי
ןפאשקלאפ
טאה ף וס ל כ ף וס
ט כ א ר ב ע ג
.ןטאטל ו זער
סע זיא
ןעמוקעגפיוא
א
רעס י ורג
רעשידיי
־ ס י ר א ל ק ל א פ
רעשיט
.ו ויכרא
ןיא
ןטימ ןופ
ר ע ד
רעטשרע
המחלמ ־טלע ו ו
טאה
יקסנא
טזאלעג
ןסיוו
ך ר וד א
ווירב וצ
ר ע ד
רעשידיי
רעשיפארגאנטע־שיראטסיה
טפאשלעזעג
ןיא
, ג ר וב רע ט ע פ
זא רע זומ
ןלעטשפא
יד
ט ע ב ר א
ןוא טיג ןא יד
־ל וזער
ןטאט ןופ ןייז
.ע יצ ידע פס קע ־ למ א ז
ןיא יד
ןראי
1914-1911
טאה יד
,ע יצ ידע פ ס ק ע
םאוו
רע
טאה
־עגנא
,טר יפ
טלמאזעג
2000
,םע יפאר גאטאפ
1800
,תוישעמ־קלאפ
1500
־ק לא פ
ר ע ד י ל
ןוא
, ןליפש־קלאפ
500
ןטא לפ
עשידיי
,קיזומ 1000
םינוגינ־קלאפ
ןוא
ר ע ד י ל
ןא
,רעטרע ו ו
100
עשיראטסיה
ןטנעמוקאד
ןוא 50
.ם יסק נפ
ץוח
ם ע ד זיא םיא
ןעגנולעג
ןפיוקוצנייא
700
ע ט ל א
עשידיי
ם יצפח
רעדג
ט כ יר א ב
זיא
ט ק ורדע גפא
ןיא
איאקסײרװעי״
,״אניראטס
240-239,1915
.)
יד
ע יצ יד ע פ ס ק ע
זיא
ןעוועג
טריסנאניפ
ןופ
ןאראב
גרובזניג
ןוא ןופ
ןא
רע ד נא
,גרובזניג
םעד יוזא
םע נעפ ורע ג
,״רער וטראטראפ״
א
ןכייר
דיי ןיא
. ג ר וב רע ט ע פ
רע ד
רעק י זאד
רצ וא זיא
ןב ילבע ג
טע מ כ יוו טינ
טצונעגסיוא
ןוא
ןגעוו
ןייז
לר וג
זיא
קיצניוו
םאוו
.ט נאקאב
ןיא
ןטצעל
ל כ ה ־ ך ם
זיא
םיקםנא
וטפיוא
ןעוועג
א ך ס א
,ר ע ר ע ס ע ר ג
יוו
ןפאש
םתס א
. ג נ ולמא ז ־רא לק לא פ
סאד זיא
ןעוועג
א
רעטוג
ד וסי
ר א פ א
רעשידיי
רעשיפארגאנטע
־נסיװ
.טפאש
יקסנא
טאה
,טביולגעג
זא
ר ע ד
רעטלמא זע גנא
רצ וא
טעוו
טימ
ר ע ד
טייצ
ןריריפסניא
ע רע ד נא
.רעש רא פ
ןיא 1915
טאה רע
־נעמאזוצ
טלעטשעג
טימ
ר ע ד
ף ל יה ןופ
ענייז
ןטנעטסיסא
יד
טע ברא ־עט עק נא
.א .נ
סאד״
עשידוי
עשיפארגאנטע
,״םארגארפ
םאװ
טײטשאב
ןופ
2037
.םע גארפ
יד
תובושת
ןענייז
,ר ע ב א
,רע ד י יל
טינ
.ןעמוקעג
יד
ה מ ח למ
טאה
ב ורח
טכאמע ג
ע ל א
עק ידרעטייוו
. ר ע נ ע ל פ
ןיא 1918
טצע זאב
ךיז
יקסנא
ףיוא א
לייוו
ןיא
.ענליוו
ר ע ד
רעס י ור ג
חיק
יקצאש