Page 90 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

,יקסנא רעד
חלושמ ןופ
ראלקלאפ
זיק
א״
שינעקנעב
ךא נ
ענעי
עשידניק
,עק ידת ומ ימת
עסיז
,ןראי
סאוו
ןענייז
קע ו וא
ןטימ
ך א נא מ ל א ( ״ ך י ו ר
,״טנעמאמ״
49,1921
.)
טא יד
עק יזאד
שינעקנעב
טאה ךיז
ם ד וק ל כ
ט ר יט סע פ ינאמ
ןיא ־אב
ןט כא ר ט
י י ר ע ל מ א ז ־ ר א ל ק ל א פ
טינ יוו ןא
,עש ימעדאקא
ע ל ע וט ק ע ל ע ט נ יא
,ט ע ב ר א
רא נ יוו א
י צ א נ
א נ א ל ע
. ת ו ח י ל ש
זיא רע
עקאט
,ןראוועג
יוו
ר ע ד
חלושמ
,״קוביד״ןיא
א
, ח ל ו ש מ ־ ר א ל ק ל א פ
א
ר ע למ א ז
ןוא
,ר ע ל י י צ ר ע ד
יד כ ןעמ לא ז
ןפיוא
ט רא
עקאט
, ןע נר ע ל פ א
זא
ןעמ״
ף ר א ד
ןב י ילב
א
.״דיי
,ןטראד
ואוו
רע
טניפעג
טינ ץיק
עשיטע״
,״טייקנביוהרעד
יפ־לע
רעשידיי
רע זע יג ילער
,ע יצ ידא רט
טכוז
יקסנא ןיא
ןשידיי
ר א ל ק ל א פ
ם עד
םאטע ןופ
,ש ט נעמ ק לאפ
םעד
ןלאיצאם״
,״טסעטארפ
םאװ ויא
טיול םיא
א
השורי
ןופ
.ם יא יבנ
ןופ יד
ןעלט יט
ןופ
ענייז
, ןט א ר ע פ ע ר
ןטלאהע ג
ןיא
יד
ץואי
1916-1909
, ןעק ןעמ
ןט סט ל וב מ א
ןעז
םעד
ן ש י ט ק א ד י ד
ר צ
גנאג םוצ
ןשידיי
. ר א ל ק ל א פ
טא
ןענייז
:ייד
1)
ע כ ע לט פאש לע זע ג
ןט נעמע לע
ןיא
םעד
ןשידיי
ןפאש ק לא פ
( 1909 .)
2)
טייטאב
ןוא
ר ע ט ק א ר א כ
ןופ
ןשידיי
ןפאש ק לא פ
( 1914 .)
3)
ם עד נע גע ל
ןוא
תודגא ןופ יד ןדיי
ןיא
ב רעמ ־ם ור ד
טנגעג
ןופ
ד נא ל ס ור
( 1914 .)
4)
ךע להש עמ
ןגעוו
ן כע ל ב ר עטש מ וא
טסייג
ייב ןדיי ( 1916 .)
א(
ע ל ו פ
המישר
ט ק ור ד ע ג פ א
ןיא
ןופ״לאנרושז
ןטנעאנ
,״רבע
ענליוו
,
1937 .)
ףיוא
ם עד
רא פ נעמא ז וצ
ןופ
עשידיי
,רע וט ־רעטאעט
ןט לאהע גפא
ןיא
1916 ןיא
,ע ו וקסאמ
טאה
יקסנא
ןטלאהעג
א
ט א ר ע פ ע ר
ןגעוו
ןשידיי
.ר ע ט א ע ט ־ ק ל א פ
ןשיווצ
ע ר ע ד נא
םינינע
טאה רע
,ט ל י יצ ר ע ד
זא םיא
זיא
ןעגנולעג
ןעלמא ז וצפיונ וצ
100
ןטנאיראוו
ןופ
שורושחא״
.״ליפש רע
טאה ךיז
ר ע ב א
טלעטשעגפא
ר ע כ ע ל ר י פ ס י וא
ףיוא יד
ןטסקעט
ןופ
־דוד״
תילג
,״ליפש
לייוו
ןיא ייז
טאה רע
ןענופעג
ןטנעמעלע״
ןופ
ןלא יצאס
״ט סעט א רפ
ט כ ירא ב (
ט ק ור ד ע גפ א
ןיא
ןשיסור
לאנרושז
איאקסײרװעי״
,ךזישז
2,1916
.)
יד
תוכייש ןופ יד
ןט ס קעט
טימ
ר ע ד
רעשידיי
ע מ א ר ד ק ל א פ
ןוא
א ל יממ טימ
ר ע ד
עטכישעג
ןופ
, ט א ה ־ ר ע ט א ע ט
,תועמשמ
ןיקסנא
קינייוו
סאוו
.ט ר יס ע ר ע ט נ יא
רע
טאה ךיז
טפאכע ג נא
ר א פ א
ןשיטקאדיד
וויטאמ יוו
ר א פ ןא
.ב וט ך ב א
ןיא יד
םיאנת ןופ
ןשידיי־שיסור
ן בע ל
טאה
ר ע ד
רע לא יצא ס ״
״טםעטארפ
ט נרע לע ג
ם עד
ןב לע ז
,טשפ זא
ןעמ״
ף ר א ד
ןב י ילב
א
,״דיי
ר ע ב א
ףיוא ןא
רע ד נא
.ןפוא
ר א פ
ןיקסנא
זיא
סא ד
, ם א ט ע
שידיי
.ט ב ר א פ א ב
1
T
יקסוואלטישז
ט ל י יצ ר ע ד
ןגעוו
א
םעומש טימ
,ןיקסנא
סאוו
זיא
־ראפ