Page 91 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

טנעמאמ
ןיא
. ןפאש ק לא פ
סא ד
ק ל א פ
ט ר יטסעפ ינאמ
ןייז שוח
ר א פ
רייש
טייק ןיא
ר ע ד
השעמ־קלאפ
רעד<
ן פ ו א ןופ
ן ל י יצרעד
ןוא טינ רא נ
ר ע ד
רס ומ
,)לכשה
ןיא
ד י ל ק ל א פ
םטיר(
ןוא טינ
.)קנאדעג
יאדווא
טאה
יקסנא
רעייז
טוג
,טסואוועג
זא
סא ד
עשידיי
ןפאש ק לא פ
זיא
טיול
ע כ ע ל ר ע ס י וא
םינמיס
ב ור־יפ־לע
שיטנעדיא
ןטימ
ר א ל ק ל א פ
ןופ
ע ר ע ד נא
. ר ע ק ל ע פ
תע ב ייב יד
תומוא
ם ל ועה
טאה
סא ד
־ א י צ א נ
א נ ל ע ןיא א
ד י ל ק ל א פ
ר ע ד א
השעמ־קלאפ
םד וק ל כ
טקעטשעג
ןיא
ט א ה - ן וש ל
יקסנא
יירטעג
ר ע ד
רעשידיי
ע יצ ידארט
ןוא ןיא
ם כ ס ה טימ
רע ד
רעש יט ילאפ ־לא יצאס
הטיש ןיא
ט ל ע ט ש ע ג - ר א ל ק ל א פ
םעד
פא ר ט
ףיוא
ר ע ד
רעש יטקאד יד
טייז ןופ
רע ד
רעק י זאד
.ר וטא ר ע ט י ל
טיול םיא
זיא יד
עשידיי
השעמ־קלאפ
שרעדנא
ןיא
תוכז
ןופ ריא
ןטסקינײװניא״
.״טלאהניא
יז
ט גאמראפ
ןשידיי
.םאטע
םע זיא ןיא ריא
אטינ
ןייק
־יראלג״
ע יצאק יפ
ןופ
ןשיזיפ
.״חכ
יאדווא
זיא
םאד טינ
.ק יט כ יר
יד
עקיזאד
עזעט ןעק ןעמ
רעייז
טכ י יל
ןגערפ פא
ול יפא טימ ןא
זילאנא ןופ
עשיסור
,תוישעמ־קלאפ
םאוו
ןיקסנא
ןענייז
ייז טינ
ןעוועג
. ד מ ע ר פ
ר ע ב א
סאד זיא טינ
רע ד
.רק יע
יקסנא
,ט ל אה זא
,ןדיי
רע ד
רפסהדבע
טאה״
ןפאשעג
ןייז
ר א ל ק ל א פ
ןפיוא
דוסי
ןופ
, ר פ ס
טשינ
ןפיוא
ןדאב ןופ
ר ע ד
.ר וטא נ
אטשינ
ןיא
ןשידיי
ר א ל ק ל א פ
ר ע ד
םא פע ןופ
,תויח
אטשינ
יד
עוויטימירפ
״טײקוױאאנ
עט למא זעמ
,קרע וו
ד נאב 15, טייז 22 .)
יאדווא זיא
םאד
ק יטכ יר
יבגל
ר ע ד
ר ע ט ר י ז י ר א ל ק ל א פ
ר וט א ר עט יל
טיובעג
ןפיוא
שרדמ ןוא
רע ד
רעצנאג
ר ע ט ל א
רעש יאע רבעה
־ארעט יל
.רוט
םאוו
זיא
ךייש
עשיטנעטיוא
עשידיי
,תוישעמ־קלאפ
. ה . ד יד
סאוו
ןענייז
שידיי
טינ
,שיטאמעט
ראנ
ז י א - ך ע ל כ א ר פ ש
םאד ראג ןא
רע ד נא
.ןינע יד
עלאנא יצא נרעטנ יא
,ןוויטאמ
סאוו
ןרירוגיפ
ןיא
ם ע ד
םקעד נ יא
ןופ
םעד
רע נא ק ירעמא
ט ם י ר א ל ק ל א פ
ן ע נ ײ ז - ן ע ם מ א ט
טוג
־רא פ
ןטארט ןיא
ןשידיי
. ר א ל ק ל א פ
ייז
ןענייז
ףיוא א
ראה טינ
רעקיצניוו
,שידיי
יוו ייז
ןענייז
.שיוואלס
יד
םצע
עגארפ
:זיא
סא ו ורא פ
טאה
סאד
ק ל א פ
טשידייראפ
יד
תוישעמ
ןוא טינ ץיק
.ע ר ע ד נא
ןיא
םעד
לאווסיוא
ןופ יד
ןוויטאמ
אפוג
טקעטש א
לםילש וצ
ר ע ד
ע י גא לא כ יספ
ןופ
רעשידיי
.עיזאטנאפ
ז יש ט ל ו א ו ם י ק
טאה
לא מ א
,ט ק ר ע מ א ב
זא ןיא
םיקס נא
המשנ
ןיא
ענעי
ןראי
ןופ
, ך ו ר ב ר ע ב יא
טאה יד ע י ט ק זיב א
ןסיוועג
דארג
ןסעגעגפיוא
יד
ק י ט ע ט ס ע
תונורכז(
ןופ ןיימ
, ןבע ל
67 ,1 ,1935
.)
ןעמ ןעק
םאד
ש יגאלאכיספ
טוג
.ןייטשראפ
טיול
םעד
ן כ ע ל פ ע ר ט
ק ורד ס י וא
ןופ
ל ל ה
ז י א - ן י ל ט י י צ
ר א ל ק ל א פ
ןראוועג
ר א פ
ןיקסנא
זטק
יקצאש