Page 92 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

עש יטעראעט
.ת וח נה
יד
עפש ןופ
ם ע ד
ןטלמאזעגנא
לא י ר ע ט א מ
טאה
םיא
ר ע מ
,טר י נאפמ יא
יוו
ר ע ד
רע לע נ יג ירא
טרעוו
.רענייז
ר א פ
ןיקסנא
ויא
רעשידיי
ר א ל ק ל א פ
ןעוועג
םד וק ל כ א
לט ימ וצ
ןע נע ק ר ע ד
םאד
עשידיי
, ן ב ע ל ־ ק ל א פ
סאוו
ט ל א ה
םייב
ן ל א פ ר ע ד נא נ ו פ
.ךיו
ר א ל ק ל א פ
זיא
ר ע ב י ר ע ד
טינ ץיק ל יצ
ר א פ ךיז
,אפוג
רא נ א
,לט ימ א ןימ
ה פ ס וה
םוצ
ןטר יט נעמ וקאד
, ל א י ר ע ט א מ
טימ
ןכלע וו
סע
ט ר י ר ע פ א
ר ע ד
־םיה
.ר ע ק י ר א ט
סא ד
ק ל א פ
ט א ה
,ןעגנוזעג
ר ע ד א
טגניז
א נ ך אזא ןוא אזא
,ד יל
ט ל י יצ ר ע ד
א נ ך יד ןוא יד
.השעמ
ר ע ב א
גנאל
טעוו
םע טינ
ןעמענ
ןוא םע
טעוו
.ןדניוושראפ
ןוא
,םאד
סאוו
ט ל א ה
םייב
,ןייגרעטנוא
ף ר א ד
ןעמ
ם ד וק ל כ
ןע ו ועטאר
ןוא
ןזאל וצ ור
ףיוא
ל י י ו ורעד
יד
־ש יטס ילאמראפ
עש ימעדאקא
ןעגנושראפ
ןגעוו
,ט י יקט כע
טייקטכע־טינ
ןוא
ע ר ע ד נא
ע כ ע ל נ ע
. ן ע מ ע ל ב א ר פ
ר א פ
ןיקסנא ויא
ר א ל ק ל א פ
םד וק ל כ
,ףאטש־יור
סאוו
ר ע ד
רעשידיי
רע לטס נ יק ־טרא ו ו
טעוו
רשפא
לא מ א
י ד כ - ן צ ו נ ס י ו א
ןופ יד
ע ק י ל ע פ ו צ
ן ע ל ר ע פ
ןופ
ןליפעג
ןפאש יד
ץ ורק ןופ
.טסנוק
ןיא
םענייא ןופ
ענייז
ווירב
טאה
יקסנא
,ןבירשעג
זא יד
־ ר א ל ק ל א פ
ןעגנולמאז
ןענייז
א
לא ו וק
ןרא פ
ןשידיי
,רעבי ירש
טע אפ ןוא
.ר ע ל ט ס נ י ק
ייז״
ןלעװ ןופ
טנייה ןא טינ
ן פ ר א ד
ךיז
ןס י ירפא
ןופ
ענעגייא
ןעלצ רא ו ו
ןוא
ןטיירפשעצ
ךיז ןיא
ןשינעכוז
ךא נ
ט א ה - ״ ן ו ו יט א מ
רע
.ןבירשעג
יקס נא זיא
יוזא
ט ב י ל ר א פ
ןיא ןייז
,תוחילש זא רע זיא
טיירג
שמשמ וצ ןייז
עשידיי
,רעבי ירש
סאוו
ןכוז
ע ד מ ע ר פ
,ןוויטאמ
ת ע ב
ר ע ד
רעשידיי
ר א ל ק ל א פ
טזייוואב
,שוריפב
זא
ןעמ״
ף ר א ד
ןב י ילב
א
.״דיי
רענייא
ןופ
ענייז
,ןט נעטס יסא
םאוו
טאה ךיז
טק יל י יטא ב
ןיא
ר ע ד
ר ע ט מ י ר א ב
ע יצ י ד ע פ ם ק ע ־ ר א ל ק ל א פ
רע ב יא
םעד
ןשיסור
םוחת
בשומה
(
1914-1911
,)
,ט ל י יצ ר ע ד
זא
יקסנא
טאה
,ןטלאהע ג
זא
ר ע ד ע י
־רעגנאפנא״
ר ע ט כ י ד
ף ר א ד ץיג ןיא
״קלאפ
ןוא
ןפעש ןייז
ע יצאר יפס נ יא
ןופ יד
ןוויטאמ
ןופ
ןשידיי
. ן פאש ק לא פ
םאװ״
ר א פ א
טרעוו
טאה א
רעצנאג
םי
ענייש
ןעמארג
ןוא
־ם ינרעדאמ
עשיט
ן ל א במ יס
ןגעקטנא
ר ע ד
רענייא
רע ק ירע י ו ר ט
ע ד נע ג ע ל ־ ם ק לא פ
ןגעוו
א
רע נעטכאשע ג
״הלכ־ןתח
.מ(
. ר ע נ ד ו ש ט
ך ע ל ט ע ל ב
ת ו נ ורכ ז
ןגעוו
.ןיקסנא
רעד״
,"טנעמאמ
1932 ,
רעמ ונ
157 .)
ר א פ
ןיקסנא זיא א
ע ד נע גע ל ־ק ל א פ
םד וק ל כ א
עוויטימירפ
־ וקאד
ע יצאט נעמ
ןופ
עשיגארט
ןדא זיפע
ןיא
ןשידיי
, ר ב ע
םאוו
ןעק
ןריר יפס נ יא
שיטאמעט
א
רע ל ט ס נ י ק
ןוא
ןע נ ר ע ל א ב
םעד
,ם ל וע זא
ןעמ״
ף ר א ד
ן ב י ילב
א
.״דיי
םאד
עק יזאד
שינעכוז
ןופ ע ט שי ע
ןטרעוו
ןיא
ןשידיי
ן פאש ק לא פ
טאה
א ל יממ
טזומעג
ןלעטשקע ווא
ןיא
ןטאש
ם עד
ן ש י ט ע ט ס ע
,יקסנא רעד
חלושמ ןופ
ראלקלאפ
וטק