Page 93 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

ןלע נא יצאמע
טימעג
ןוא ןעוו רע זיא
ר ע ב י ר א
ןופ
ןשיסור
ר א ל ק ל א פ
םוצ
ןשידיי
טאה רע
שינאכעמ
ט ר י ר ע פ א
טימ יד
ע ב ל ע ז
עש יטעראעט
־ראפ
.ןעגנורילומ
ןיא יד
ר א פ
, ןטע ב רא
םאוו
רע
טאה
ןבירשעג
ןגעוו
ם ע ד
ןשידיי
, ר א ל ק ל א פ
טניפעג
ןעמ יד
,ע ב ל ע ז
ןייר
לע נא יצאמע
ענעמונעגפיוא
,תוחנה
סאוו
ןיא
םעד
םעניימעגלא
.גנאגוצ
סא ד
עשיטע
ויא
ר ע כ ע ה
ןופ
םעד
ס א ד - ןש י ט ע ט ס ע
זיא
ר ע ד
.זיוועד
ןא
רע ל ע וט ק ע ל ע ט נ יא
גנאגוצ
וצ יד
םינינע ןופ
ר א ל ק ל א פ
טאה
ט ר ע ד א פ ע ג
ראג
ע ר ע ד נא
עש יכיספ
,ןעגנוריוויטאמ
יוו ,יד
םאוו
יקסנא טיג ןא
ר א פ ןייז
״גנאגרעביא״
ןופ
־טינ
ןשידיי
ר א ל ק ל א פ
םוצ
.ןשידיי
ר ע ד
דיישרעטנוא
ןשיווצ ןייז
סערעט נ יא
רא פ
ר א ל ק ל א פ
ןוא
םעד
זיא -ןש ידײ ־ט ינ
ןגעלעג
טינ ןיא
ר ע ד
עדא ט עמ
רע ד א
עשיטעראעט
,תוחנה
ראנ
ןיא
ר ע ד
.ק יטאמעט
אל יממ זיא טינ
ק יט כ יר
יד
עט יירפשראפ
,ג נ וריל ומראפ
זא
ם יקסנא
״גנאגרעביא״
םוצ
ןשידיי
ןפאש־קלאפ
זיא
ןעוועג
ןא
טקא ןופ
״הבושת״
ןופ ןא
,ןטרילימיסא״
ןוויטיסנעס
.״ןדיי
רע
טאה
טושפ ןיא
ןשידיי
ר א ל ק ל א פ
ןענופעג
טקנופ
ע כ ל ע זא
עכיוה
עשיטע
ןוא
ע ל א יצא ס
, ןלאעד יא
יוו ןיא
ןשיסור
־ק ל א פ
רא ל ןוא ךיז
ט ר יסע ר עט נ יא רא פ
ןטימ
ןשידיי
ר א ט ק ע ס
ןופ
ר ע ד
־ק לא פ
השעמ ןוא
.ד י ל ־ ק לא פ
ךיוא יד
עפראש
םייונש ןיא
ןשידיי
ןבע ל ןופ
,ד נא ל ס ור
םאוו
ןבאה
טלעטשעג
ןיא א
ה נכס
םעד
ןקידרעטייוו
ךשמה ןופ
ןשידיי
־רעגייטש
ן ב א ה - ן ב ע ל
טליפשעג
א
עקיגאוו
ל א ר ןיא ןייז
גנארד וצ ןייג םוצ
ק ל א פ
ןוא
ןעו ועטאר
ןופ
,גנאגרעטנוא
םאד
לאמ ןופ ןייר
ןשיראטסיה
־קוק
י ד - ל ק נ י ו ו
תורצ וא
ןופ
ןשידיי
. ן ב ע ל ־ ק ל א פ
ןיא א
קיצניוו
רע ט נא קא ב
,גנולייצרעד
סאוו
יקסנא
טאה
ןבירשעג
ףיוא
,שיסור
ט ל י יצ רע ד
,רע זא
לאמא
טאה םיא א דיי
,טגערפע ג
ןגעוו
סאוו
טביירש
.רע
ףיוא
םעד
טאה םיא
יקסנא
:טגאזעג
םע״ זיא
רעווש
סאד וצ
ן ר ע ל ק ר ע ד
ןיא
ע כ ע ל ט ע
.רעט רע ו ו
ןיא
ןיימעגלא
זייוו ךיא ,ןא ז א
ן ע מ
ף ר א ד
ן ב י י ל ב
א
/ ד י י
ןייז
עצנאג
עש יט ס ירא לק לא פ
טייקיטעט
זיא ןיא ךות
ןעמונעג
ןעוועג
טינ יוזא
םשל
, ר א ל ק ל א פ
יוו
םשל
,ןזייוואב
זא
ןעמ״
ף ר א ד
ןב י ילב
א
.״דיי
טינ
קידנעייז
ןייק
רעטלושעג
ט ס י ר א ל ק ל א פ
טאה רע ךיז
קיצניוו
־עג
טל ב יר ג
ןיא יד
עש יגאלאדאטעמ
ן ע מ ע ל ב א ר פ
ןופ
רע ק יד נכ י י ל ג רא פ
,עיפארגא נטע
ןוא ךיז
קיצניוו
ןבעגעגפא
טימ יד
םינינע ןופ
ןעמ רא פ
ןוא
ןוויטאמ
ןיא
ט ק ע פם א
ןופ
רעלא נא יצא נרעט נ יא
. ר ו ט א ר ע ט י ל ־ ר א ל ק ל א פ
יד
ע ב י ל
ר א פ
עט קא זקע
ןפירגאב
טאה רע
ןט יברא פ
ףיוא א
־ט ב י ל ר א פ
טייק ןיא
םעד
ןלע נא יצאמע
טרעוו
ןופ
,םעד
סאוו
םאד
ק ל א פ
.טפאש
יד
ט ע ב ר א ל מ א ז
טאה רע
טלעטשעג
ר ע כ ע ה
ןופ
ע כ לע ו ו
םע זיא
ע ט ס ע פ
דיק
יקצאש