Page 94 - Jewish Book Annual Volume 9 (1950-1951)

Basic HTML Version

(
1920-1863
)
בקעי
יקצאש
ט י* *
ק יס י ירד
ראי
,ק יר וצ
ם עד 8ןט
רע במע ו וא נ
1920 , זיא ןיא
עשראוו
ןבראטשעג
ה מ ל ש ן ב
ן ר ה א
ן ה כ ה
, ט ר א פ א פ א ר
ט נאקאב
רע מ
רעטנ וא
ןייז
ןעמא נךע פ
ס נ א י ק ןוא
טמ יראב
יוו
ר ע ד
ר ב ח מ
ןופ
ר ע ד
רעש יטאמארד
ל יפש
רעד״
.״קוביד
ןריובעג
ר א י ן יא 1863 , ןיא
ט א ט ש ר ע ד
ק ס ב ע ט י ו ו
,)ד נאלס ורס י י וו(
טאה
ט ר א פ א פ א ר
ט כ א מ ע ג כ ר וד
יד
ע ב ל ע ז
,םילוגלג
סאוו
א ך ס ןופ
ענייז
רוד־ינב
ןבאה
.ט כ א מ ע ג כ ר וד
ןופ א
שידיי
לע נא יצ ידא רט
זיוה
ץ ירא
טייהרעגנוי
ןיא
ם עד
ןק יד פ וש יכראפ
זיירק ןופ
עשיסור
־ולא ו וער
.ןרענאיצ
רע זיא ךיז
ב יר ק מ
ר א פ
םעד
ןייזליואוו
ןופ
ןשיסור
,רע י ופ
סאוו
סא ד
טאה ןיא
רע נע י
טייצ
ןסייהעג
,רעתמא
רעשיסור
.ם ז יטא ירטאפ
לייוו
ר ע ד
חסונ
טאה ךיז
,טנעיילעג
זא ןעמ
ף ר א ד ץיג ןיא
ק ל א פ
ץירא
ןוא ךיז
ןט פ ע ה א ב
טימ
ענייז
.ןדייל
יד
עקיזאד
ןדייל
ןעלגיפש ךיז פא ןיא
ם עד
ס ק ל א פ
.ןפאש
אל יממ
ןרידוטש יד
המ כ ח ןופ
, ק ל א פ
טניימ
־רעד
ןענעק ןייז
.ק י כ י ס פ
יד
עשיסור
ןט ס יק ל א פ
ןופ
רע נעי
ה פ וק ת
ןענייז
טינ
ד ימת
ןעוועג
, ן ט ס י ר א ל ק ל א פ
ר ע ב א
סאד ב ור
ן ט ס י ר א ל ק ל א פ
ןענייז
ןעוועג
. ןט ס י ק ל א פ
יקס נא זיא
ןעגנאגעג
ןיא
ר ע ד
.גנוטכיר
רע
טאה
ןביוהעגנא
ןרידוטש
סא ד
עשיסור
. ן ב ע ל ־ ק ל א פ
טיול
םעד
טסוג ןופ יד
־ יטעראעט
ר ע ק ןופ ןייז
,טייצ ןופ יד יוזא
ע נעפ ורע ג
עש יט ילאפ ־לא יצאס
,ןפארגא נטע
טאה
יקס נא
,ןטלאהע ג
זא ןיא
ר ע ד
ר וט א ר ע ט י ל ־ ק ל א פ
זיא
סא ד
־כיװ
עט ס ק יט
וצ
ןשראפ
םעד
, ס א ט ע
ןוא טינ יד
, ק י ט ע ט ס ע
יד
־אל יפ
ע יפא ס
ןופ
ק ל א פ ןוא טינ
ם עד
,ןפוא יוו
סא ד
טרעוו
.ט כ א ר ב ע גס י ו ר א
ןיא
ם כ ס ה טימ
ר ע ד
ע יראעט
ט ק ע ל פ ט נא
יד
ר ו ט א ר ע ט י ל ־ ק ל א פ
ם עד
ןשיטע
ל יפע ג
ןוא שוח
ר א פ
.רשוי
יד
עש ירעלטס ניק
ר וט א ר ע ט י ל
טר ימש ראפ
יד
עק יזאד
,הד ימ
ך ר ד ב
. ל ל כ
ר א פ
ןיקסנא זיא יד
עק יזאד
ע יראעט
ןראוועג
ר ע ד
ןייטשריבורפ
ןופ
ןתמא
, ר א ל ק ל א פ
ת ע ב רע זיא
ןטארטעגוצ
ןרידוטש
םעד
ןשיסור
ןוא
ךיוא
ם עד
ןשיזיוצנארפ
. ןפאש ק לא פ
ןיא ך ות א
,עשיטנאמאר
זיא יד
עק יזאד
ע ד א ט עמ
ץוש
גנאל ןא ־פא
.עט גע רפ ע ג
יז זיא
ר ע ב א
ןעוועג
ךע ל רע ד נ וא ו ו
טסאפע ג וצ
וצ
ס יקס נא
גיק
,יקסנא רעד
חלושמ ןופ
ראלקלאפ